Et verdig dyreliv

Hvert år blir flere dyr dumpet og forlatt. I sommerferien er risikoen for dette ekstra stor. Fremskrittspartiet mener det er viktig at kriminalitet mot dyr blir tatt på alvor.
Dyrevernorganisasjonen NOAH meldte om rekordmange hunder og katter som ble overlatt til seg selv, og i verste fall døde, mens eierne reiste på sommerferie i fjor. For ikke å glemme alle dyrene som blir satt igjen i bilen under varme sommerdager. Dette er ikke et verdig dyreliv.

Jeg er derfor stolt over at Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for et prøveprosjekt med dyrepoliti. Det er viktig for å ivareta dyrenes rettigheter.

Prøveprosjektet med dyrepoliti er allerede godt i gang. Dyrepolitiet skal sikre at kriminalitet mot dyr på større grad avdekkes, anmeldes og etterforskes. Sør-Trøndelag fikk Norges første prøveprosjekt med dyrepoliti. Nå er også en ny dyrekrimgruppe under etablering ved Sør-Vest politidistrikt, i samarbeid med Mattilsynet i Stavanger. Vi er i gang med å få på plass et landsomfattende politi som kan bekjempe kriminalitet mot dyr. 

En amerikansk undersøkelse viser at 88 prosent av barnefamiliene som hadde dyr og mishandlet barnene, også mishandlet dyrene. Derfor er det viktig å se kriminalitet mot dyr og mennesker i sammenheng. Dyrepoliti kan dermed medføre at også vold mot mennesker blir avdekket og straffeforfulgt.

De som mishandler dyr fortjener å bli tatt og straffet. Jeg er stolt over at det nå straffer seg med kriminalitet mot dyr.

Terrorister må kontrolleres

Datalagringsdirektivet dreide seg om å lagre informasjon om alle norske borgere. Dette var et omfattende inngrep i privatlivet som Fremskrittspartiet kjempet mot hele veien. FrP vil aldri tillate masseovervåkining av norske borgere. Datalagringsdirektivet ble senere dømt som grunnlovsstridig blant annet i Tyskland. Stortinget har nylig vedtatt et forslag om å bedre mulighetene for overvåkning av terrorister og alvorlige kriminelle. Dette forslaget dreier seg om noe helt annet enn å overvåke hele befolkningen, og noe helt annet enn Datalagringsdirektivet. 

Etter tidligere regelverk kunne alvorlig kriminelle og terrorister benytte et samtaleprogram på telefonen (skype eller liknende), og politiets mulighet til telefonavlytting falt da bort. Etter det nye regelverket vil denne typen smutthull i lovverket bli tettet. Lovforslaget som nå er vedtatt dreier seg i all hovedsak om å tilpasse de virkemidlene politiet allerede har (romavlytning, telefonavlytting) til en verden der de fleste kommuniserer med smarttelefon og PC. Nå som tidligere har ikke politiet mulighet til å overvåke vanlige folk, men det er strenge krav til mistanke om alvorlig kriminalitet. 

Kravene for å iverksette overvåkning er strenge, og en domstol må godkjenne overvåkningen. Politiet kan med andre ord ikke igangsette overvåkning uten rettens godkjennelse, og det opprettes en såkalt «hemmelig forsvarer», som ivaretar interessene til den som er mistenkt for terror eller liknende. Det eneste unntaket fra vilkåret om rettens godkjennelse, er dersom politiet har grunn til å tro at eksempelvis et terrorangrep vil iverksettes i løpet av meget kort tid.  

Det er også bare mistanke for den aller groveste kriminaliteten, som eksempelvis terror, som kan danne grunnlag for overvåkning. Det er med andre ord en veldig snever gruppe som vil rammes av lovendringen. Politiets verktøy må tilpasses en verden med langt større bruk av digital kommunikasjon, og det er derfor Stortinget har vedtatt denne lovendringen. Dette dreier seg på ingen måte om «masseovervåkning» eller overvåkning av «vanlige folk». Det er en meget snever gruppe, mistenkt for den mest alvorlige kriminaliteten, som vil rammes av lovbestemmelsene. I en verden med stadig mer terrorisme og organisert kriminalitet er det viktig at politiet har de nødvendige virkemidler for å beskytte befolkningen, uten at dette går på personvernet til vanlige mennesker.

Norge størst nedgang i antall asylsøknader

Ifølge Eurostat har Norge hatt en nedgang i antallet asylsøkere på 95 prosent. Asyltallene er nå de laveste på 19 år. Dette skyldes regjeringens innstramninger, kombinert med økt grensekontroll i Europa. Arbeiderpartiet har hevdet at regjeringens innstramninger har marginal effekt, og antydet at norsk asylpolitikk nærmest ikke har effekt på antallet som kommer. Denne forklaringen fremstår som lite troverdig når vi ser på fakta. Norge har hatt en nedgang i antall asylsøkere på 95 prosent, mens EU bare har hatt en nedgang på 33 prosent. Norge er nå det landet i Europa med den klart største nedgangen i antallet asylsøkere.

Sylvi Listhaug fikk nylig flertall for en rekke innstramninger i Stortinget. FrP har i regjering bidratt til å gjøre norsk asylpolitikk langt strengere. Likevel er det beklagelig at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Krf og Venstre valgte å stemme imot en rekke nødvendige innstramninger, slik at disse ikke fikk flertall. Dette gjør at Norge ikke er så beskyttet mot nye asylkriser som FrP skulle ønske. Fremskrittspartiet har løsningene for å unngå nye asylkriser, og vi vil kjempe hver eneste dag for sikring av grensene gjennom en streng og ansvarlig asylpolitikk.

Nei til EUs våpendirektiv

Dersom EUs våpendirektiv blir vedtatt i sin nåværende form, vil det ramme det lovlydige jeger- og skyttermiljøet i Norge hardt. Dette er en helt feilslått politikk dersom en ønsker et tryggere land, med tanke på terrorfrykt og våpenbruk. Det er fornuftig med tiltak som forebygger terror og voldskriminalitet, men EU-direktivet går altfor langt og mange av tiltakene vil først og fremst ramme lovlydige jegere og sportsskytere.

Fremskrittspartiet mener vi allerede har en streng og balansert våpenlov i Norge. Alle lovlige våpeneiere har fått løyve av Politiet og driver med jakt eller konkurranseskyting. Dette er aktiviteter som har lange og gode tradisjoner i Norge, og en meget stor idrettsorganisasjon med flere hundre tusen medlemmer gjennom Det frivillige skyttervesen, Norges skytterforbund samt Norges Jeger og Fiskerforbund.

Dersom våpenlovgivningen skal endres, må dette avgjøres av norske politikere som kjenner til norske forhold. Fremskrittspartiet kan ikke godta endringer som i praksis vil innebære et forbud mot nesten alle typer halvautomatiske våpen. Et slikt forbud vil i praksis sette en stopper for pistolskyting og organisert skyting gjennom Idrettsforbundet.Det samme gjelder forslaget om forbud mot erverv av våpen før fylte 18 år, noe som i realiteten kun rammer topp konkurranseskyttere. Disse blir frarøvet muligheten til å delta på internasjonale konkurranser der de i dag har alle løyver, samt internasjonalt våpenpass. Innstrammingene som omhandler jaktvåpen har ingen beviselig effekt i forhold til bekjempelse av terror. 

Fremskrittspartiet støtter initiativ mot ulovlige skytevåpen, og mener det er viktig å ha regler som effektivt forebygger ulovlig innehav og bruk av skytevåpen. Det er likevel helt avgjørende at tiltakene som blir iverksatt ivaretar interessene til lovlydige jegere, skyttere og våpensamlere.

Et kjempeløft for idretten!

Regjeringen har nå fordelt et rekordbeløp til norsk idrett. Aldri før har idretten fått mer penger. Dette er helt i tråd med det vi lovte før valget og vi er kjempefornøyd med at det satses på frivilligheten og idretten!

Årets fordeling av spillemidler til idrettsformål innebærer en betydelig styrking av rammebetingelsene for lokalidretten i Norge. Den fremste prioriteringen i 2016 er økningen av tilskuddet til bygging av idrettsanlegg. Samtidig styrker regjeringen flere av aktivitetstilskuddene som er innrettet mot lokalidretten i Norge.

For vårt fylke er nyhetene fra regjeringen utrolig gode nyheter!

Regjeringen øker hele potten for anlegg med nesten 140 millioner til nesten 1,2 milliarder kr og for Østfold er det 7 prosents økning til en ramme på 50,5 millioner kr. Dette vil innebære at ventetiden for anlegg vil gå ned, det betyr kortere tid før flere barn og unge kan være i aktivitet. Det vil bety mye for lokale idrettslag og de som står på i dugnadene – nå får vi flere anlegg som kan gi flere i aktivitet.

Regjeringspartiene og våre støttepartier gikk til valg på et økt løft for frivilligheten herunder idretten. Gjennom årets tildeling leverer vi på dette!

Felles innlegg sendt ut fra Ingjerd Schou (H) og Ulf Leirstein (FrP)

FrP ønsker jernbanen langs E6

Nå som jernbanen skal bygges sydover gjennom hele Østfold får jeg en rekke spørsmål om hvorfor man ikke bygger jernbanen langs E6. Dette fikk jeg også spørsmål om fra Harald Weel i Moss Avis. 

Jeg trykker mitt svar her slik at det ikke skal være noen tvil om hva jeg og FrP har arbeidet for i over 20 år mens debatten har pågått. 

FrP alltid ønsket jernbanen langs E6

Svar til Harald Weel. Takk for et godt innlegg med gode poeng om konsekvensene av valgt jernbanetrasé. Jeg er i likhet med deg bekymret for alle konsekvensene, spesielt i forhold til alle hus som må rives. 

Du skriver at jernbanen burde vært anlagt langs E6 gjennom Østfold. Da kan jeg opplyse at dette har Fremskrittspartiet i Østfold ment i over 20 år. I over 20 år har FrP fremmet forslag om dette i fylkestinget. I over 20 år har FrP foreslått dette på Stortinget. 

Og i over 20 år har FrP vært alene om dette standpunktet. De andre partiene har samlet vært uenig med oss og stemt ned våre forslag. De andre partiene har samlet seg om den løsningen som nå er vedtatt. 

Nå er det for sent. For nå bygges jernbanen. Trist at en så lite fremtidsrettet løsning for jernbanen er vedtatt. Synd at ikke flere har støttet FrP i vår kamp om å legge jernbanen langs E6. Flere som er opptatt av dette burde ha gitt sin stemme til FrP når denne saken ved flere valg har vært en viktig sak. 

Ulf Leirstein

Stortingsrepresentant Østfold FrP 

Hva skjer egentlig i moskeene?

3 millioner skattekroner går årlig til å finansiere Jamat E-Ahl e-Sunnat, Norges største moske. 
Samtidig hyller en av moskeens ledere terror- drap på politikere. Fremskrittspartiet ønsker å fjerne statsstøtten til denne typen trossamfunn, og øke overvåkningen for å finne ut hva som faktisk foregår i moskeene. 

Imamen Nehmat Ali Shah har vært i Pakistan for å holde en appell under en bønnemarkering for Mumtaz Qadri i Pakistan. Mumtaz Qadri er mannen som i 2011 tok livet av den liberale guvernøren Salman Taseer fordi Taseer hadde tatt til orde for å lempe på blasfemilovene i Pakistan. 

Vi har med andre ord den situasjon at en imam i Norges største moske hyller et drap på en demokratisk valgt leder. Drapet på guvernør Taseerhar tidligere blitt hyllet i demonstrasjoner også i Norge, der Shah har vært en av frontfigurene. 

Det er betimelig å stille seg spørsmålet om hvor vanlige disse ekstreme holdningene er i norske moskeer. Når en av frontfigurene i Norges største moske fortsatt får lov til å virke som imam etter å ha vist denne typen forkastelige holdninger, må vi spørre oss om dette holdningsproblemet dreier seg om langt mer enn en enkelt imam. Det understrekes i denne sammenhengen at ekstremist-imamen Shah ikke representerer en liten klikk ekstremister, men er en av lederne i Norges største moske.  

Når ledende imamer offentlig støtter terror-drap på progressive politikere, hva diskuteres og planlegges da i hemmelighet bak lukkede dører? Det er meget trist å se at ren ekstremisme tilsynelatende har blitt normen også blant muslimer i Norges største moske. 

Et røsk i samferdselssektoren!

Ny nasjonal transportplan skal vedtas i 2017. Fagetatene har tidligere i år fremlagt sitt grunnlagsdokument som politikerne nå skal jobbe seg utifra. Jeg er svært stolt av å representere et parti som så tydelig har markert seg og satt tydelig spor på hvordan samferdselssektoren skal bearbeides i årene som kommer, det tas nå et røsk som vi virkelig har ventet lenge på.
Samferdselssektoren har gjennom de siste årene blitt et resultat av manglende prioriteringer, lite helhetlig tankegang og manglende evne til å tenke fremtidsrettet. Forfallet på store deler av infrastrukturen har økt år for år og når FrP inntok regjeringskontorene hadde Norge en veistandard som lå under Albania.

Siden FrP inntok regjeringskontorene og samferdselsdepartementet har budsjettene til samferdsel økt med 20 milliarder kroner. Det har blitt satset enormt på vedlikehold og fornying. Allerede nå kan man se klare resultater av denne satsningen, etterslepet er stoppet opp, og vi er i ferd med å ta det igjen. Det er blitt satt i gang omfattende reformer på både vei, bane og bompengereformen seiler opp slik at vi kan få bukt med en uforholdsmessig dyr bompengeinnkreving. Fremskrittspartiet står fortsatt fast på at vi vil bompengene til livs, men når stortingsflertallet ikke ønsker det slik foreløpig, må vi i hvert fall sørge for at takster og innkrevingen blir så rettferdig som mulig.

Fremskrittspartiet gjør nå en omfattende prosess for å sikre at innholdet i den nye transportplanen nå kan løse de utfordringene tidligere regjeringer ikke har tatt på alvor. Våre representanter i Storting og regjering besøker nå alle fylker for å lytte til lokalpolitikere og næringslivet for å sikre et godt mulig resultat.

Vi må bort ifra tankegangen om å bygge stykkevis og delt, helhetlig planlegging og gjennomføring av prosjekter er helt nødvendig. Veireformen tar til orde for nettopp dette, og vi har nå fått plass et nytt veiselskap som skal være med å utfordre Statens vegvesen slik at vi kan fremover kan prosjektere og bygge vei på en rimeligere og mer effektiv måte en man tidligere har gjort. 

Fremskrittspartiet er klare for å fortsette denne gjennomgangen og ytterligere satsningen på samferdselssektoren videre. En handlekraftig regjering som tør og utfordre vedtatte sannheter og gå nærmere inn i hvordan vi arbeider på sektoren er helt nødvendig.

Dette «røsket» som nå gjennomføres er det bare å glede seg over, endelig har vi en regjering som tar sektoren på alvor og kan gi de resultater man virkelig trenger.

Ytringsfriheten under press

De siste årene har vi sett ytringsfriheten bli angrepet av både terrorister og politikere. Fremskrittspartiet står kompromissløst opp for ytringsfriheten. FrP er krystallklare på at terror skal aldri kunne bestemme hvilke religioner eller ideologier vi driver satire og kritikk mot i Norge.

Vi har dessverre sett at flere politikere og «eksperter» har forsøkt å undergrave muligheten for religionskritikk, spesielt kritikk av islam. I 2008 fremmet den rødgrønne regjeringen et forslag som ville forby «kvalifiserte angrep på religion». Lovproposisjonen innledes med følgende tekst, og Ap-Storbergets lite troverdige forsikringer om at «ytringsfriheten blir ivaretatt»: Regjeringen vil utvide straffebudet om hatefulle ytringer slik at det omfatter kvalifiserte angrep på religion eller livssyn. – Vi får et bedre vern mot sterkt krenkende ytringer, samtidig som hensynet til ytringsfriheten blir ivaretatt, sa AP-regjeringen.Heldigvis gjennomskuet det norske folk dette fundamentale angrepet på ytringsfriheten, og lovforslaget ble derfor ikke vedtatt. Lovforslaget ligger likevel fortsatt på internett som en skrekk og advarsel om at Norges største parti, Arbeiderpartiet, så sent som i 2008 ønsket å forby kritikk av islam og andre religioner. 

Uten mulighet til å kritisere maktstrukturer råtner demokratiet innenifra. Religion er fortsatt en stor kilde til makt i mange miljøer i dagens Norge. Religion bør og skal derfor kunne kritiseres på lik linje med andre kilder til makt. Kristendommen har blitt kritisert og debattert i flere hundre år, og det er i dag en selvfølge å kunne utfordre Jesus og Bibelen. Jeg nekter å godta at det skal gjelde en annen standard overfor eksempelvis Muhammed og Koranen.

Ap ønsker økt avgift på flyreiser

Ap har forsøkt å fremstille seg selv som en sterk motstander av flypassasjeravgiften og at de vil gjøre det de kan for å «redde» Moss Lufthavn Rygge. Det samme partiet som har gått i bresjen for å boikotte Ryanair, det flyselskapet som holder liv i flyplassen. Valgkamporganisasjonen til Ap, LO, oppfordrer til boikott og lar ingen av sine ansatte og tillitsvalgte bruke flyselskapet. Ap har i flere byer tatt initiativ til vedtak om at kommunen ikke skal bruke det selskapet. Og Ap la sterke begrensinger på antall flybevegelser og inntektene for Moss Lufthavn Rygge når de satt i regjering. La meg også nevne at fremtredende Ap-topper ønsker å avskaffe taxfree. I så fall er nok de private flyplassene på Rygge og Torp ferdig over natten… Men alt dette er nå visstnok glemt. 

Så slapp plutselig Ap katta ut av sekken. For nå innrømmer Ap at de istedenfor flypassasjeravgiften ønsker en økt CO2-avgift på flyreiser. Altså en egen avgift pr flytur utifra utslipp. Så Ap er ikke mot flypassasjeravgiften, men de er i mot navnet og ønsker et annet navn. De ønsker i tillegg da også økt avgift på alle andre transportmetoder som har utslipp, noe som ikke bare vil ramme fly, men også yrkestransport og privatbilister. Ikke veldig genialt når næringslivet nå sliter. 

Det spiller ingen rolle hva man kaller avgiften. Hvis man innfører en egen særnorsk avgift på flyreiser så sier Ryanair at de trekker seg ut av Norge. Navnet på avgiften er ikke avgjørende. Det at det er en særnorsk avgift er utslagsgivende. 
Samtidig er Ap opptatt å komme tilbake til makten ved neste korsvei. Da med støtte fra SV og MDG som begge ønsker en flypassasjeravgift, som skal være på flere hundre kroner pr passasjer pr tur. Ap er ikke noe redning for Moss Lufthavn Rygge. Kun svært kortvarig i så fall. 

Jeg håper at avgiften ikke blir noe av. Det får vi snart svaret på. Det å sette sin lit til et annet parti som seiler under falskt flagg vil være en meget kortsiktig og risikabel strategi. Bedre å gi sin støtte til de partiene som ikke ønsker en egen særnorsk avgift på flyreiser. FrP og Høyre fremmet et forslag til statsbudsjett uten noen økte avgifter, men vi har dessverre ikke flertall alene i stortinget. 

 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

  Bli med 3 645 andre følgere

 • Følg meg på Facebook

 • Twitter

 • about.me

  about.me/ulfleirstein

 • Flickr-bilder

  Profilbilde

  Flere bilder
 • Arkiver

Følg meg

Få nye innlegg levert til din innboks.

Bli med 3 645 andre følgere