Reklamer

Et justisbudsjett med betydelige mangler – dessverre

Stortinget behandler i dag justisbudsjettet for 2013. Regjeringen har lagt opp til noen økninger, men dessverre av en slik beskjeden art at hverdagen for norsk politi blir stort sett lik neste år. Altså manglende bevilgninger og tøffe prioriteringer.

Jeg har hatt gleden av å være medlem av Justiskomiteen i ett år. På dette året har jeg fått et innsyn i norsk politi- og justisvesen som har gitt meg kunnskap, og mange refleksjoner og tanker. Jeg tar konklusjonen først. Jeg trodde faktisk det sto bedre til i vår justissektor med hensyn til ressurser.

Jeg har fått innsyn i hvordan situasjonen er for norsk politi. Og her er det mye mangler. Med tanke på hvor lite man totalt bruker på politiet er kanskje ikke det en overraskelse, men det burde være en enkel sak å øke budsjettet på avgjørende områder.

Og situasjonen står i grell kontrast til den situasjonsbeskrivelse som regjeringen forfekter. Hvorfor? Hvorfor kan man ikke innrømme at det er noen utfordringer i denne sektoren som regjeringen ikke har løst.

La meg ta dette med jobb til politimenn og -kvinner som er ferdig utdannet og klar til tjeneste. Kun 64 pst. av dem som var nyutdannet fra Politihøgskolen i 2011 har nå jobb i politietaten, ifølge regjeringens tall i forslag til statsbudsjett. FrP har over flere år advart mot at man utdanner politifolk til arbeidsledighet, samtidig som distriktene skriker etter flere tjenestemenn. Årets kull fra Politihøgskolen er enda større, og det kullet som kommer ut i 2013 er enda større enn det. Når man ser så stor ledighet allerede i 2011-kullet, er det lite sannsynlig at foreslåtte ekstra midler til drift og bemanning i distriktene er nok.

Det er en skrikende mangel på tjenestemenn ute i de enkelte distrikter. Samtidig er det tverrpolitisk enighet om at bemanningen skal opp i 2 tjenestemenn pr. 1 000 innbygger innen 2020. Men man er langt unna målet, og det går ikke i en slik takt at målet blir noe annet enn et fagert mål.
I dette bildet er det spesielt at regjeringen ikke prioriterer politiet mer og sørger for at politiutdannet personell får jobb. Derfor fremmer FrP forslag om en garanti om jobb til alle politistudenter som består den treårige politiutdanningen. Garantien skal gjelde frem til målet om 2 tjenestemenn pr. 1 000 innbyggere er nådd. Jeg har hørt justisministeren si at alle skal få jobb. Da regner jeg med at Stortingets rød-grønne flertall også vil vedta en slik garanti.

FrP mener man i større grad må satse på grunnbemanning til denne er kommet opp på et robust nivå. Politidistriktenes driftsbudsjetter allerede er hardt presset. Med det budsjettet som nå fremlegges, vil det bli enda trangere. Dette vil deretter føre til at de ulike politimestrene får problemer med å holde en forsvarlig bemanningsgrad og beredskap, samtidig som de ikke vil kunne prioritere ut fra hvilke oppgaver som er viktige i det enkelte distrikt.

For å få en robust bemanning i politietaten, må man også satse på andre tiltak. Det finnes svært mye kompetanse politiet kan nyttiggjøre seg av blant seniorer som nettopp har gått av med pensjon. Disse vil kunne gjøre en svært god jobb og dekke opp bemanningsbehovet dersom man økonomisk og praktisk legger til rette for dette. Videre bør man i større grad rekruttere blant sivile som kan gjøre støttefunksjoner, transporttjenester og merkantile funksjoner. Sivile med spesialkompetanse bør også hentes inn for å heve kvaliteten på politiarbeidet og i større grad sørge for spisskompetanse i møtet med den moderne kriminaliteten. Dette kan gjøres gjennom en modulbasert politiutdanning der man rekrutterer folk med kompetanse man trenger for således å gi dem nødvendig politiopplæring raskt. På denne måten får man et bedre politikorps på langt kortere tid.

Basert på det jeg har sagt om situasjonen for politiet er jeg glad for at FrP foreslår å bevilge 150 mill. kroner ekstra til drift av politiet.

Og så må vi få på plass et eget investeringsbudsjett for politiet. Politiet har et stort etterslep på materiell og utstyr, noe som bør fornyes for at etaten skal kunne drive kriminalitetsbekjempelse på en effektiv måte. Det største behovet er investeringer i nytt IKT-system. Beregninger viser at det trengs 2,3 mrd. kroner til IKT-investeringer. De 50 mill. kroner som regjeringen har foreslått blir svært lite i denne sammenhengen. Det er behov for mye større investeringer, noe som betyr at politimestrene må ta av allerede hardt pressede driftsbudsjetter. Dette fører til dårligere bemanning og beredskap i de ulike politidistrikter og mindre forutsigbarhet for borgerne. Slike investeringer bør holdes utenfor ordinært driftsbudsjett. Det samme gjelder innkjøp av biler, våpen, uniformer og annet utstyr. FrP foreslår å bevilge 150 mill. kroner til eget investeringsbudsjett, hvor 50 mill. kroner går til politiet i Oslo.

Og Stortinget burde gjennom dagens budsjettbehandling fjernet merverdiavgiften ved kjøp av kjøretøyer til politiet. Det er meningsløst at politiet skal betale denne avgiften når alle andre utrykningsetater slipper. Med den ressurssituasjonen politiet befinner seg i nå, er avgiftslette et vesentlig grep for at politidistriktene skal få gjort nødvendige investeringer.

PST har fått en økning i sine budsjetter. Dette er positive signaler i etterkant av 22. juli om at man styrker de hemmelige tjenester og ruster til fortsatt kamp mot terrorisme. Men FrP er ikke sikker på hvorvidt bevilgningsøkningen er tilstrekkelig og hvorvidt PST er tilstrekkelig dimensjonert for de oppgaver tjenesten er satt til å håndtere. Derfor foreslår vi en ytterligere styrking på 20 mill kroner. Det er viktig at politiet og PST kan fotfølge de miljøer som antas å utgjøre en fare med tanke på terror. Det er således avgjørende at PST har tilstrekkelig med ressurser til å følge opp.

Jeg kommer fra grensefylket Østfold. Jeg har hatt gleden av å være på befaring på Norges Tollstasjon på Svinesund, og også hatt dialog med tollbetjenter og politiet i fylket.

Det er viktig å intensivere arbeidet med å stoppe mer kriminalitet på grensen. Smugling og menneskehandel er store problemer det er viktig å gjøre noe med. Dette skjer lettest dersom man får stoppet innførselen før den passerer grensen. Videre vet man at utvidelsen av Schengen har ført til at flere personer kommer hit for å begå kriminalitet. Dersom man får stoppet denne gruppen på grensen, hindres mye kriminalitet i landet og øvrig politi kan bruke ressurser på andre ting. FrP fremmer forslag om 15 mill. kroner til nødvendige investeringer i tollvesenets innsats mot grensekriminalitet.

Når det er snakk om situasjonen for våre ansatte som gjør en flott jobb ved våre grenser er det nok å vise til situasjonen som oppsto 22. juli i fjor. Mangel på ressurser og sikkerhetsutstyr for betjentene kunne satte de i en farlig situasjon. På landets viktigste grensepasseringer må vi ta oss råd til å få på plass nødvendige investeringer.

Innenfor justissektoren kan man sikkert jobber smartere og bedre på enkelte områder. Men nivået på bevilgningene betyr mye. Min erfaring er at vi har mangler på en rekke områder som må på plass. Og sett i lys av et totalt statsbudsjett på over 1000 milliarder kroner burde vi kunne fått vedtatt et bedre justisbudsjett.

20121204-111826.jpg

Reklamer
Forrige innlegg
Neste innlegg
Legg igjen en kommentar

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer
%d bloggere like this: