Reklamer

Nødvendige tvangsreturer og Trandum

Asyltallene er nå de laveste på nesten 30 år. Dette skyldes regjeringens målrettede arbeid for å stramme inn innvandringspolitikken, kombinert med strengere grensekontroll i EU.
Regjeringen har klart å stramme inn asylpolitikken langt mer enn våre naboland. Danmark får nå tre ganger så mange asylsøkere som Norge, og Sverige får ni ganger så mange. Fremskrittspartiet vil ikke gi oss før vi har en asyl- og innvandringspolitikk som er økonomisk og kulturelt bærekraftig over tid.  

Skal asylinstituttet ha noen form for legitimitet, må personer med avslag forlate Norge. Avslag på en asylsøknad innebærer en plikt til å forlate kongeriket. Dessverre forsøker mange å gå under jorden. Disse livnærer seg på svart arbeid eller kriminalitet.

For å sikre tryggheten til befolkningen og respekten for norske lover, er det helt nødvendig at personer som forsøker å unndra seg utvisning sendes ut med tvang. Trandum utlendingsinternat er et helt nødvendig verktøy for å sørge for at vanskelige tvangsutsendelser fungerer på en effektiv og human måte. Uten Trandum vil illegale asylsøkere enten måtte slippes fri, eller fengsles i et ordinært fengsel der politiet finner hjemmel for dette. Begge er løsninger som ville vært langt dårligere enn dagens system.

FrP har i regjeringen sørget for å øke kapasiteten på Trandum med over 30 prosent, eller 90 plasser. Kombinert med en massiv satsning på Politiets Utlendingsenhet, har dette medført at antallet utsendelser nå er rekordhøyt. Asylsøkere med endelig avslag skal ikke kunne gå under jorden for å bedrive kriminalitet – disse skal sendes ut.

Reklamer

Norge størst nedgang i antall asylsøknader

Ifølge Eurostat har Norge hatt en nedgang i antallet asylsøkere på 95 prosent. Asyltallene er nå de laveste på 19 år. Dette skyldes regjeringens innstramninger, kombinert med økt grensekontroll i Europa. Arbeiderpartiet har hevdet at regjeringens innstramninger har marginal effekt, og antydet at norsk asylpolitikk nærmest ikke har effekt på antallet som kommer. Denne forklaringen fremstår som lite troverdig når vi ser på fakta. Norge har hatt en nedgang i antall asylsøkere på 95 prosent, mens EU bare har hatt en nedgang på 33 prosent. Norge er nå det landet i Europa med den klart største nedgangen i antallet asylsøkere.

Sylvi Listhaug fikk nylig flertall for en rekke innstramninger i Stortinget. FrP har i regjering bidratt til å gjøre norsk asylpolitikk langt strengere. Likevel er det beklagelig at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Krf og Venstre valgte å stemme imot en rekke nødvendige innstramninger, slik at disse ikke fikk flertall. Dette gjør at Norge ikke er så beskyttet mot nye asylkriser som FrP skulle ønske. Fremskrittspartiet har løsningene for å unngå nye asylkriser, og vi vil kjempe hver eneste dag for sikring av grensene gjennom en streng og ansvarlig asylpolitikk.

Asylsystemet må reformeres 

Europa og Norge står ovenfor vår tids største utfordring. 60 millioner mennesker er på flukt, og vi har et asylsystem som fordeler ressursene ekstremt urettferdig. De få hjelpes på bekostning av de mange, og verdenssamfunnet har ikke de riktige verktøyene for å bekjempe nøden effektivt.

Innenfor dagens system har regjeringen iverksatt nødvendige og effektive grep. En kraftig økning av nødhjelpen i nærområdene har alltid vært viktig for FrP, og jeg er glad for at støtten til Syria-flyktningene nå nærmer seg to milliarder. At Siv Jensen og Erna Solberg har tatt initiativ til en giverlandskonferanse er både historisk og viktig. Vi må i langt større grad finne løsninger som hjelper flest mulig på flukt.

Jeg er likevel glad for å tilhøre et parti som har tatt inn over seg at flyktningekrisen ikke kan løses innenfor dagens asyl- og flyktningesystem. Det bør være åpenbart for de fleste at dagens asylsystem er ineffektivt, urettferdig og etterlater millioner av mennesker i den ytterste nød. Bare et par prosent av verdens flyktninger klarer å komme seg til Europa for å søke asyl. De som klarer denne vanskelige og farlige reisen er også ofte de mest ressurssterke. De svakeste, de som trenger hjelpen aller mest, overlates i alt for stor grad til seg selv. Vi bør ta inn over oss de åpenbare svakhetene i dagens system, og diskutere konkrete metoder for å kunne gjøre flyktningehåndteringen mer human. Medmenneskelighet for de aller svakeste må være målet, og vi må ta inn over oss at en opprettholdelse av dagens asylsystem i praksis gjør det umulig å hjelpe de aller svakeste.

Ressursene bør fordeles ut fra hvem som trenger hjelpen, ikke ut fra hvem som tilfeldigvis makter å sette beina på Europeisk jord. Millioner får ikke tilstrekkelig nødhjelp, og bare en liten andel av flyktningene vil noensinne ha økonomi eller ressurser til å kunne ta seg til Europa. Bare i Syria mangler FN over 30 milliarder kroner i akutt nødhjelp. Denne enorme nøden for det store flertallet av de syriske flyktningene var bakgrunnen for at FrP fremmet et forslag om å øke nødhjelpen til Syria med en milliard kroner.

Fremskrittspartiet ser likevel at vi ikke bare kan øke hjelpen i nærområdene, selv om dette også er et helt nødvendig grep for å redde liv. Det er helt nødvendig å endre et asylsystem som er dysfunksjonelt og grunnleggende urettferdig for mennesker på flukt.

Fremskrittspartiet mener det ikke skal være nødvendig å måtte reise halve verden rundt for å kunne søke beskyttelse. Europa kan heller ikke ta imot hele verdens flyktninger. Målet må være trygghet, sikkerhet og menneskeverd for flest mulig, ikke en dramatisk økning i levestandard for et lite mindretall.

Flyktningkonvensjonen av 1951 var opprinnelig en konvensjon med strenge, geografiske begrensinger. Frem til 1967 var det bare europeere som kunne søke asyl etter flyktningkonvensjonen. Da tilleggsprotokollen til Flyktningkonvensjonen ble vedtatt i 1967, kunne ingen se for seg de enorme flyktningestrømmene vi ser i dag. Mennesker risikerer i dag livet i håp om et bedre liv i Europa, samtidig som det finnes en rekke trygge land i nærområdene. Resultatet er at de mest ressurssterke flyktningene har mulighet til å reise forbi en rekke trygge land til Norge, og søke om asyl her. Samtidig ser vi at verdenssamfunnet ikke har ressurser nok til å bevilge de midlene FN mener er nødvendig for å kunne gi de mest grunnleggende behov til 60 millioner mennesker i nærområdene. Ifølge FN kan vi hjelpe 13-26 ganger så mange i nærområdene for kostnaden av en flyktning i Norge.

Fremskrittspartiets politiske motstandere kommer ofte med harmdirrende påstander om at det «ikke er mulig å regne på menneskeliv». Jeg mener det er min plikt å redde flest mulig, og for å gjøre det er det må jeg bruke sunn fornuft. Når kvinner og barn sulter fordi FNs matprogram ikke har fått nok ressurser, handler det om penger. Når 90 prosent av pengene som brukes på verdens flyktninger brukes på de 1-2 prosentene som kommer til vesten, handler dette om penger. Jeg har et håp om at vi kan gå bort fra fordummende retorikk, og begynne å se på hvordan vi kan redde flest mulig menneskeliv. Alle kan se at dagens system er ødelagt, men det er dessverre bare Fremskrittspartiet som så langt har vist noen reell vilje til å gjør noe med dette.

Dette er en debatt som vil tvinge seg frem av den enkle grunn at dagens asylsystem er så ekstremt og grunnleggende urettferdig. Debatten har allerede begynt i Europa, og Norge bør også i denne saken går foran i solidaritetens navn.

Fremskrittspartiet har en vilje til å finne løsninger. En løsning for mer rettferdig ressursfordeling kan være en regionalisering av asylinstituttet. Jeg håper flere partier en Fremskrittspartiet har en interesse av å debattere en mer rettferdig fordeling i tiden fremover.

Danmark søker FrP-hjelp i asylpolitikken

Danmark har historisk ført en vesentlig strengere asylpolitikk enn Norge. Etter at FrP kom i regjering, tar Danmark nå imot flere asylsøkere enn Norge for første gang på over 10 år. Danskene etterlyser nå FrP-oppskriften på en ansvarlig asylpolitikk. 

Ifølge avisen Jyllands-Posten har sjefen for den danske justisministerens asylkontor rettet følgende henvendelse til FrPs justisminister Anders Anundsen: 

”Vi er klar over, at Norge tidligere har oplevet en stor tilstrømning af eritreiske asylansøgere, men at I på en eller anden måde har været i stand til at reducere denne strøm betragteligt. Vi er meget ivrige efter at lære af jeres erfaringer i denne sammenhæng.”

Mens asylstrømmen til Europa økte med hele 40 prosent i 2014, har asyltallene til Norge gått nedover med FrP i regjering. Velgerne bør merke seg at Fremskrittspartiet kjemper for en bærekraftig innvandringspolitikk, mens Arbeiderpartiet ønsker å fylle opp norske asylmottak med 10 000 syriske flyktninger.

Norgesrekord i tvangsretur

I september ble hele 763 personer sendt ut av landet, og det ble satt ny norgesrekord i tvangsreturer. Allerede måneden etter har FrP/H-regjeringen allerede slått sin egen rekord. 824 personer ble sendt ut av landet i oktober.

Det har vært viktig for Fremskrittspartiet at regjeringsdeltagelsen fører til nødvendige endringer i innvandringspolitikken. Med 16,3 prosent oppslutning er det åpenbart at vi ikke kan få på plass alle innstramningene vi ønsker. Det er likevel veldig positivt å se at vi for første gang i historien har fått en innvandringspolitikk som beveger seg i riktig retning.

Antall utsendelser vil nå en milepæl i 2015, med over 10 000 uttransporterte utlendinger uten lovlig opphold. Mange av disse er kriminelle: hele 27 prosent av de som ble returnert og utvist fra Norge i september hadde blitt idømt en straffereaksjon. Det er ikke uten grunn at politiet selv sier at enhver som sendes ut i denne gruppen er en besparelse for det norske samfunnet.

Det anslås at det finnes mellom 7000-20 000 illegale innvandrere som har gått under jorden i Oslo. Dette er mennesker som per definisjon er nødt til å livnære seg på kriminalitet. Dette problemet har blitt skjøvet under teppet av tidligere regjeringer. Jeg er derfor glad for at FrP/H-regjeringen våger å ta tak i denne typen problemstillinger, og har ansatt 32 nye politibetjenter i Oslo som skal jobbe opp mot avdekking av ulovlige innvandrere, spesielt i det åpne narkotikamiljøet.

Kombinert med tiltak som en 30 prosent økning av kapasiteten på Trandum, lukket mottak på transittområdet på Gardermoen og 500 nye plasser i sikkerhetsforsterket asylmottak, medfører regjeringens politikk en helt nødvendig innskjerpelse av en innvandringspolitikk som tidligere har vært ute av kontroll. Fremskrittspartiet leverer i innvandringspolitikken.

Snu ulovlige innvandrere på grensen

FrP/H-regjeringen har nå levert sitt første statsbudsjett som markerer en helt ny retning for Norge. En av hovedgrepene FrP har fått gjennomslag for, er en strengere innvandringspolitikk og kutt i norsk byråkrati. Regjeringen har kuttet over 1,5 milliarder kroner i byråkrati og effektivisering for å kunne bruke store summer på en mer effektiv og bærekraftig justis- og innvandringspolitikk. Langt flere ulovlige innvandrere vil interneres med FrP, og politiet får nå verktøyene til å snu illegale immigranter på grensen.

Et av flere innvandringstiltak i statsbudsjettet er lukkede forvaringsplasser i transittområdet på Gardermoen. Fremskrittspartiet har nå sørget for at politiet får mulighet for å sette illegale innvandrere i forvaring allerede før de kommer inn i Norge. Illegale innvandrere uten oppholdsgrunnlag vil med andre ord kunne snus på grensen.

I tillegg er det kjent at H/FrP-regjeringen overtok et massivt etterslep når det gjelder kriminelle og ulovlige innvandrere som allerede befinner seg i Norge. Retursenteret på Gardermoen vil også være et viktig tiltak for å sende ut flere asylsøkere med endelig avslag og kriminell utlendinger.

For å nå milepælen om å sende ut over 10 000 illegale innvandrere i 2015 er denne typen tiltak helt nødvendig. Når vi vet at FrP/H-regjeringen prioriterer å sende ut kriminelle utlendinger langt raskere og mer effektivt enn de rødgrønne er det ikke overaskende at kriminaliteten har gått ned det siste året. Likevel er dette bare første skritt på veien for å rydde opp i innvandringspolitikken til Arbeiderpartiet og de rødgrønne.

Det anslås at mellom 7000 og 20 000 ulovlige innvandrere har gått under jorden, i tillegg til de 4500 som befinner seg i asylmottak med endelig avslag. Å avdekke denne store gruppen illegale innvandrere er ingen enkel oppgave. Nettopp derfor er jeg glad for at FrP har sørget for å bevilge 30 millioner kroner til operativ utlendingsenhet ved politiet i Oslo.

Denne massive styrkningen vil føre til at 33 flere politibetjenter vil patruljere gatene, sjekke ID, avdekke narkotikasalg og pågripe ulovlige innvandrere i hovedstaden. Det er bare gjennom å styrke politiet på denne måten vi kan pågripe og sende ut de virkelige drittsekkene, og jeg er glad for at vi endelig har en regjering som forstår dette. Vi har i dag mange personer vi ikke vet noe som helst om i Norges gater. Dette kan være krigsforbrytere, drapsmenn, voldtektsmenn eller pedofile, myndighetene har liten kontroll på identiteten til illegale innvandrere. Dette er en situasjon vi i Fremskrittspartiet rett og slett ikke kan leve med. Nettopp derfor har det vært så viktig for oss å få på plass flere lukkede asylmottak.

Og her har regjeringen levert allerede. I 2015 vil Trandum utvides med 30 prosent flere lukkede plasser, og det vil planlegges 500 ytterligere plasser i et sikkerhetsforsterket asylmottak. For FrP går viktigheten av å verne samfunnet foran misforstått snillisme, og kriminelle utlendinger og asylsøkere med unndragelsesfare skal rett og slett ikke lengre kunne bevege seg fritt i landets gater. Jeg er stolt over at FrP/H-regjeringens politikk markerer et klart og tydelig linjeskifte fra 8 år med feilslått rødgrønn asylpolitikk.

Vi kan ikke ha det slikt at kriminelle innvandrere går fritt i Norges gater. Kyniske menneskesmuglernettverk har allerede merket seg regjeringens strengere linje i innvandringspolitikken. Mens Europa har opplevd en asyleksplosjon, med hele 19 prosent økning i asyltalene, har innvandringen gått ned i Norge under FrP. Selv land med en streng innvandringspolitikk, som Danmark, har opplevd en stor økning i asyltallene for 2014. Situasjonen i Sverige er totalt ute av kontroll, og svenskene vil nå motta nesten 10 ganger som mange asylsøkere som Norge gjør under FrP.

Vi har endelig fått en regjering som fører en ansvarlig og bærekraftig innvandringspolitikk. En regjering som våger å ta de tøffe, men nødvendige avgjørelsene. Regjeringen vil sikkert få kritikk for å føre en ”for hard” linje på innvandringsområdet, men det lever vi godt med. Fremskrittspartiet har stått i stormen i innvandringsdebatten i 30 år, og vil fortsette å ta denne nødvendige kampen i regjering.

En offensiv utsendelsespolitikk!

Regjeringen foreslår i revidert statsbudsjett å bevilge 27.5 millioner kroner ekstra for å øke tempoet på utsendelser av personer uten oppholdstillatelse.

Bevilgningene kommer på toppen av årets budsjett for tvangsreturer, som er på 150 millioner kroner. Bare så langt i år er om lag 2200 personer sendt ut av landet. Med FrP i regjering har tvangsreturene økt med 55 prosent første kvartal.

Regjeringen har allerede lagt opp til å sende ut 2500 flere enn de rødgrønne i 2014, og det er veldig positivt at den foreslåtte bevilgningen øker dette tallet ytterligere. Kriminelle og asylsøkere med avslag skal ganske enkelt ikke være i Norge, men sendes ut. Det er dog merkelig er at FrP måtte i regjering til for å forstå at en offensiv utsendelsespolitikk er helt grunnleggende for tillitten til innvandringspolitikken.

I tillegg vil politiets operative utlendingsenhet styrkes med 10 millioner kroner. Offisielle tall viser at det er minst 7000 illegale innvandrere i Norge som ingen har kontroll på. Trolig er tallet langt større. Illegale innvandrere som har gått under jorden vil per definisjon ikke ha noen annen måte å livnære seg på enn kriminalitet. Derfor er det ekstremt viktig at disse avdekkes, settes på lukket mottak, og deretter sendes hjem.

Den operative utlendigsenheten har hovedansvaret for å avdekke personer som oppholder seg ulovlig i landet og forsøker å unndra seg utkastelse samt avsløre identitetsjuks. Operativ utlendingsenhet er førstelinjen i kampen mot ulovlig innvandring, og det er derfor svært gledelig at regjeringen nå velger å styrke en enhet som tidligere har opplevd nedbemanning under den forrige regjeringen som var ledet av Arbeiderpartiet.

Fremskrittspartiet gikk til valg på en strengere og mer rettferdig asylpolitikk. Gjennom den fremforhandlede asylavtalen mellom FrP, H, Krf og V, blir det opprettet lukkede mottak for de asylsøkerne som vi ikke kjenner identiteten til og for de som har fått avslag på sin søknad og som skal ut av landet.

Gjennom det vedtatte statsbudsjettet for 2014 og de nå foreslåtte påplussinger i revidert statsbudsjett sendes et rekordhøyt antall kriminelle og asylsøkere med avslag ut av landet.

I tillegg viser tallene en kraftig nedgang i antallet asylsøkere som nå kommer til Norge. Ryktene om at det nå er en ny politikk på dette området har tydeligvis nådd ut. Målet må være at det er reelle asylsøkere som kommer til Norge, og de skal få en rettferdig og rask saksbehandling. Mens grunnløse asylsøknader skal avslås raskt, og gjennom en kraftig økning i ressurser til tvangsretur så skal disse raskt returneres til sine hjemland.

På kun 7 måneder har FrP-H-regjeringen vist en ny retning også innenfor asylpolitikken.

Behov for lukkede asylmottak

Nyhetene kan i dag gi et innblikk i situasjonen ved ett av asylmottakene her i landet. Og for noen dager siden var det fokus på hvordan situasjonen er ved de andre mottakene. Truende atferd, trusler mot ansatte og kriminalitet på Restad asylmottak over lengre tid ført til at politiet i Oslo onsdag gikk til aksjon. 25 personer ble pågrepet og 10 ble bortvist fra mottaket. I følge politiet er det snakk om en gruppe vestafrikanere som politiet kjenner godt, som selger cannabis og kokain og er her i dekke av å søke asyl.

Jeg har gjentatte ganger argumentert for at asylmottakene her i landet må lukkes. Dette for å ivareta sikkerheten til de ansatte. For at asylsøkere ikke skal stikke av og gå «under jorden» (politiet anslår at vi har 15.000 personer her i landet myndighetene ikke kjenner identiteten til). For at asylmottakene ikke skal bli base for kriminell virksomhet. Hvor mange flere ganger skal vi høre om slikt nyhetene i dag kunne melde før de andre partiene støtter FrPs forslag om lukkede mottak. I dag er FrP alene om dette standpunktet.

20130628-200326.jpg

Behov for strengere asylpolitikk

Bare i overkant av fem prosent av dem som søker asyl har en identitet som norske myndigheter fester lit til. Dette kan vi lese i dagens VG. Dette er alvorlig.

Når vi vet at over 6.000 fikk innvilget asyl i fjor, og man i år antar at det kommer langt flere, anslagsvis 10.000, så innebærer det at Norge bare på et par år innvilger asyl til kanskje så mange som 15.000 som man ikke kjenner identiteten til. Dette er på størrelsen med en middels stor norsk by. Når man videre vet at det er langt flere som får opphold her i landet utenom de som får asyl så er dette alarmerende.

Vi skal selvfølgelig hjelpe de som trenger hjelp. De som er forfulgt. Men skal man vite om noen faktisk trenger beskyttelse må jo minstekravet være at man kjenner vedkommendes identitet.

Asylpolitikken må strammes kraftig inn. De fleste som kommer er økonomiske flyktninger, og er ikke forfulgt. Se f.eks. til Finland som kun innvilger ca 1.000 asylsøknader hvert år, bl.a. fordi der har man strammet inn kriteriene for opphold. Ingen grunn til at Norge skal innvilge opp til ti ganger flere slike søknader.

Når man videre ikke kjenner identiteten til de fleste må vi etter min mening både i større grad avslå søknader om asyl basert på strengere kriterier og videre må vi ha et system med lukkede asylmottak. Som FrP har foreslått i flere år, men dessverre vært helt alene om.

20130620-095030.jpg

På tide med en ny innvandringspolitikk

FrP har i en årrekke fremmet forslag om en ny innvandringspolitikk. Mens de andre partiene ikke ønsket å snakke om temaet så har vi gjort det. Et tema som folk flest er opptatt av. For dagens innvandringspolitikk er ikke bærekraftig.

Noen andre land har skjønt det. Jeg har mange ganger besøkt Finland. Et vestlig land her i nord, som ikke har den asyltilstrømningen som Norge har. Et land som har lite konflikter knyttet til religion. Et land som ikke oppfattes som «verdens sosialkontor». Og har Finland noen gang blitt dømt for å ha en for streng innvandringspolitikk. Nei. Har man hørt EU eller internasjonale organisasjoner fordømme Finland. Nei.

FrP ønsker å innføre mange av de samme lovene som er gjeldende politikk i Finland. Men når vi tar til orde for det hører vi plutselig at det kan ikke Norge gjøre. For da bryter vi internasjonale lover og regler. Da vil vi bli uglesett og frosset ut av det gode selskap. Dette er motargumenter som kommer i mangel av gode argumenter. Det politiske korrekte Norge ønsker å være «snill og god» mot alle, også de som ikke har ærlige hensikter.

FrP fremmer derfor vår politikk fordi vi må få kontroll på asyltilstrømningen. Vi må kunne ha strengere grensekontroll. Vi må ha raskere saksbehandling, og snarlig retur. Vi må ha lukkede asylmottak. Vi må få slutt på at norske velferdsordninger blir en eksportartikkel. Vi må få strengere regler for familiegjenforening. Vi må rett og slett få på plass en ny innvandringspolitikk. Siden Høyre langt på vei avviser våre forslag så må velgerne som er opptatt av dette temaet sørge for et sterkt FrP ved høstens valg slik at vi kan få gjennomslag for vår politikk. På tiden med en ny innvandringspolitikk.

20121226-140620.jpg

Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer