Reklamer

Viktige Østfoldsaker

FrP og Høyre er i full gang med regjeringsforhandlingene. Østfold FrP gikk i stortingsvalget til valg på et eget Østfoldprogram. I dette programmet er våre viktigste saker som også vil bli spilt inn til forhandlingene.

Vi er selvfølgelig realistiske og innser at vi ikke kan få gjennomslag for alt. Men vi som nå representerer Østfold FrP på Stortinget vil gjøre det vi kan for å arbeide for alle disse viktige sakene. Noen saker er allerede ivaretatt av avtalen som de fire ikke-sosialistiske partiene har underskrevet. Flere saker vil nok komme i regjeringserklæringen og de øvrige sakene skal vi arbeide for i de fire årene vi nå har foran oss. Det skal lønne seg å stemme FrP!

Gjengir her våre saker i Østfold FrPs stortingsprogram:

– Gi Moss Lufthavn Rygge eksakt de samme rammevilkårene som sine konkurrenter, noe som vil styrke konkurranseevnen og medføre økt og variert tilbud.
– Reversere nedbyggingen av den militære aktiviteten på Rygge Lufthavn og styrke Østlandets forsvarsevne gjennom styrket militær tilstedeværelse på Rygge.
– Fullføre E18 gjennom Østfold og videre gjennom Akershus som et helhetlig prosjekt og ikke videreføre utbyggingen «klattvis».
– Bygge fornuftige havneveier i Moss, Halden og Fredrikstad slik at trafikken/godset raskest mulig kommer over på bane eller hovedveier for å unngå dagens trafikkutfordringer.
– Gjøre farleden inn til Halden Havn bredere og dypere for å sikre næringslivet gode båtforbindelser også med større båter. Det samme gjelder farleden inn til Borg Havn.
– Fjerne dagens bomstasjoner i Østfold og sikre full statlig finansiering av bypakkene og dermed stoppe de planlagte nye bomstasjonene i Østfold.
– Bygge dobbeltsporet jernbane på hele strekningen mellom Oslo-Halden.
– Sikre planfri tilkobling ved Ski stasjon for Østre linje ved bygging av Follobanen.
– Oppgradere jernbanen på Østre linje for å styrke punktligheten og tilgjengeligheten. Dette gjennom bl.a. å styrke pendlerparkering, signalanlegg og bedre infrastrukturen på skinner og stasjon.
– Oppheve NSB sitt monopol på Østfoldbanen og sikre at de som kan levere det beste og mest stabile tilbudet for brukerne, skal få anbudet.
– Erstatte dagens fergeforbindelse mellom Moss-Horten med en fergefri forbindelse mellom Østfold og Vestfold, noe som vil ha nasjonal verdi.
– Overføre fylkesveiene til staten slik at vi får et helhetlig og sammenhengende veinett i Østfold og sikre nødvendige midler til vedlikehold og investeringer.
– Oppgradere tverrforbindelsene mellom indre og ytre Østfold slik at man får fremtidsrettede veiforbindelser med en hastighet på 100 km/t.
– Stoppe «sulteforingen» av Østfoldkommunene og sørge for at våre kommuner skal få samme økonomiske rammer som øvrige kommuner i Norge.
– Gi personer som trenger helse- og omsorgstjenester dette uavhengig av den enkelte kommunes økonomi, ved at staten skal dekke kostnader utover egenandel.
– Redusere avgifter på matvarer, alkohol og tobakk slik at vilkårene for handelsstanden i Østfold blir mest mulig lik avgiftsnivået i vårt naboland.
– Styrke tollvesenet på riksgrensen og få økte ressurser til sikkerheten ved grensen, inkludert ved Moss Lufthavn Rygge. Dette er nødvendig for å bekjempe storsmugling, stoppe ulovlig innvandring og beskytte landet mot mulige trusler.
– Styrke politiet i Østfold slik at de blir i stand til å være mer synlige og styrke arbeidet med kriminalitetsbekjempelse.
Innføre en forsøksordning med lukkede asylmottak i Østfold.
– Få økt fokus på miljøutfordringene våre vassdrag og drikkevannskilder står overfor, og bidra til bevilgning av midler for nødvendige tiltak.
– Fullføre byggingen av Østfoldsykehuset og sikre gode transportmuligheter til sykehuset når det gjelder veier, parkeringsplasser og kollektivtransport.
– Starte prosessen med å planlegge videre utbygging av Østfoldsykehuset (byggetrinn 2). Dette for å møte økt tilflytting til fylket og sikre et godt fremtidig tilbud.
– Oppheve dagens kunstige ulvesoner slik at konsekvensene med å ha ulv i norsk fauna fordeles over hele landet.

20131002-225034.jpg

Reklamer
Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer