Reklamer

Ny boligpolitikk for folk flest

For mange er boligen den viktigste eiendelen. En plass å slappe av, en plass med familien og en gjenstand en kan utvikle og bygge videre på. Regjeringen gjør det enklere for de som står utenfor boligmarkedet å få kjøpt seg en bolig, samt at vi forenkler kravene for å bygge på sin egen bolig.

I dag foreligger det en lang rekke med regler og forskrifter som gjør det vanskelig og dyrt og bygge nye boliger. Fremskrittspartiet er opptatt av at lovverket skal være tilpasset det folket trenger, noe det ikke er i dag.

Universell utforming av boliger er viktig for at rullestolbrukere skal ha like god tilgang til boliger som alle andre, men en slik utforming av boligene er fordyrende. Regjeringen foreslår nå at 50 prosent av boligene under 50 m2 unntas fra tilgjengelighetskravene, noe som igjen fører til rimeligere priser på boligene.

Fremskrittspartiet har lenge kjempet for en forenkling av plan- og bygningsloven. Dette blir nå realisert. Blant mye annet fritas man for søknadsplikt når man skal sette opp et frittstående bygg på inntil 50 m2. Det vil si at man slipper å søke til kommunen dersom man skal bygge en garasje.

Å søke byggetillatelse fra kommunen har i lange tider vært omtalt som en krevende og langvarig prosess. Fremskrittspartiet vil omforme loven fra en verne-lov til en JA-lov, samt legge mer press på kommunene for å framskynde vedtaksprosessen. Regjeringen går inn for å pålegge kortere tidsfrister i byggesaker slik at søkeren kan sette i gang prosjektet så fort som mulig. I byggetiltak som må gjennom kommunal saksbehandling foreslås det nå at søknaden skal behandles innen 3 uker. Dette vil bety at man har fått tillatelse til å bygge dersom kommunen ikke overholder fristen.

Regjeringen gjennomfører nå en rekke tiltak for å forenkle og effektivisere boligbyggingen. Dette er viktig for at folk flest i større grad skal få gjøre de endringene de selv ønsker på sin bolig, samt at søknadsprosessene blir betydelig raskere. Forenklingene er også veldig viktig for de som står utenfor boligmarkedet, ettersom en forenkling i kravene vil gi rimeligere priser. En forenkling av Plan- og bygningsloven er et like stort framskritt for hele befolkningen som det er for den offentlige forvaltningen.

Reklamer

Nå forenkler vi også plan- og bygningsloven!

I arbeidet med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor starter Høyre-FrP-regjeringen nå forenklingen av plan- og bygningsloven. Vi gjør det vi sa vi skulle gjøre, vi gjør det enklere og raskere å bygge. Dette er første ledd i forenklingen av plan- og byggeprosessene, mer kommer.

Høyre og Fremskrittspartiet skal gjøre byggesaksprosessene enklere for vanlige folk. Det skal gå raskere og enklere. Våre regler skal ikke være til hinder, men heller til hjelp. Forenklingen av byggesaker vil gi færre søknadsskjemaer, færre omkamper og kortere tidsfrister.

De viktigste forenklingen i forslaget:

• Mindre nybygg under 50 kvadratmeter – som for eksempel garasjer og uthus unntas fra søknadsplikt og dermed slipper kommunal saksbehandling og nabovarsling. Forutsetningen er at bygget er i tråd med øvrig plan og regelverk.

• Innføring av tidsfrist på 12 uker for kommunens behandling av byggesaker som krever dispensasjon fra plan. Oversitter kommunen fristen, vil dette føre til gebyrnedsettelse.

• Ved kommunens overskridelse av tidsfrist på 3 uker for behandling av søknad om igangsettingstillatelse kan tiltaket settes i gang.

• Fjerner kommunenes adgang til å vurdere de tekniske sidene av et tiltak. Det er utbyggers ansvar at bygget er i henhold til krav og forkrifter og kommuene vil ikke lenger ha adgang til å avslå byggesøknad basert på tekniske forhold. Dette vil gi mindre byråkrati og mer forutsigbarhet for utbyggerne.

Forslagene vil samlet redusere byråkrati og administrative byrder for den enkelte person, næringen og kommunene. I kommunene representerer ”enkle” byggesaker mer enn 20 prosent av saksmengden. Tiden som brukes til dette kan nå frigjøres til viktigere saker og dette vil spare den enkelte utbygger for gebyrer på flere tusen kroner.

Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer