Reklamer

På dyrenes side

Kampen for et eget dyrepoliti i Norge har gått over flere tiår. De første enhetene er på plass i Sør-Trøndelag og Rogaland, men kampen er ikke over før det er innført et landsdekkende dyrepoliti.

På Stortinget er det uenighet om hvorvidt det er behov for et dyrepoliti eller ikke. Jeg og FrP mener det er nødvendig å ha en egen politienhet som jobber med beskyttelse av dyr. Arbeiderpartiet er derimot uenig og mener det er unødvendig med et eget dyrepoliti.

Jeg mener at det er fornuftig å samle kompetansen i en enhet, fremfor å dele den mellom politiet og Mattilsynet. Dyrepolitiet har i dag kompetanse innen etterforskning og juss. Etterforskeren undersøker saken, før påtalejuristen eventuelt fører saken gjennom rettsvesenet. Dyrepolitiet har dermed kompetanse til å håndtere saken fra begynnelse til slutt, noe som er helt nødvendig for at dyremishandlere skal dømmes i retten.

For oss dyrevenner er det en selvfølge at mishandling og overgrep mot dyr skal etterforskes og straffes. For å sikre at voldssaker mot dyr blir prioritert, er det derfor helt nødvendig med et eget dyrepoliti. Både to og firbente fortjener trygghet i hverdagen og derfor håper jeg at også Arbeiderpartiet vil være med å jobbe for et landsdekkende dyrepoliti.

Reklamer

Viktig seier for dyrevelferden

Å ta de svakestes side har alltid vært viktig for Fremskrittspartiet. Nettopp derfor har vi kjempet for de som ikke selv kan ivareta sine rettigheter. Å bekjempe dyremishandling har derfor vært en ekstremt viktig kamp for FrP.

Fremskrittspartiet var lenge alene på Stortinget om å ville opprette et eget dyrepoliti. Nå er FrPs kamp for dyrevelferden endelig kronet med seier. Regjeringen, med FrPs Sylvi Listhaug i spissen, har nå lansert et prøveprosjekt for dyrepoliti i Norge.

Michael Brøndbo, politisk kommentator i Nationen, sier det som jeg skulle sagt det selv: ”Det er ingen liten seier for Fremskrittspartiet at regjeringen nå faktisk har gått inn for en prøveordning med dyrepoliti.»

Vi har sett en rekke forferdelige mishandlingssaker de siste årene, der dyr har sultet i hjel, fått amputert poter og blitt drept på avskyelige måter. Forskningen viser at mennesker som mangler empati og mishandler dyr, senere vil mishandle mennesker. Opprettelsen av et dyrepoliti er derfor en billig forsikring for å forebygge vold også mot mennesker.

Jeg er derfor glad for at Fremskrittspartiet endelig har fått regjeringen med på å opprette et dyrepoliti, og at FrP har fått gjennomslag i denne viktige saken. Dyr er helt avhengige av oss mennesker, og har krav på å behandles anstendig. Samfunnet bør derfor ha selvfølgelig plikt til å avverge grov mishandling mot dyr. Et dyrepoliti vil selvsagt få egen finansiering, og ikke gå ut over det ordinære politiets arbeid. Både mennesker og dyr vil nå få glede av at samfunnet har blitt litt tryggere med Fremskrittspartiet i regjering.

Dyremishandlingen må stoppes!

Jeg har sett meg grundig lei på at dyrekriminalitet ikke tas alvorlig, og ikke minst straffes for lavt. Dyrevernalliansen har i en gjennomgang bare funnet 6 saker der kriminelle har måtte sone i fengsel for dyremishandling, samtidig som vi vet at dyremishandling er et stort problem. Fremskrittspartiet ønsker å ta dyrevelferden på alvor.

I dag er strafferammen for selv den mest sadistiske dyremishandling bare er tre år. Dette er åpenbart alt for lavt, men det som gjør saken enda verre er at systemet sjelden velger å straffe dyremishandlere. Loven, som allerede er for dårlig, blir sjelden brukt etter intensjonen. Svensk forskning viser at det er en klar sammenheng mellom mishandling av dyr og mishandling av mennesker. Kriminelle som begynner med å mishandle dyr vil veldig ofte senere bli voldelige mot andre mennesker. Å ta dyrekriminalitet på alvor er derfor ikke bare moralsk nødvendig, men vil også sørge for å forebygge vold mot mennesker senere.

Fremskrittspartiet har sett seg lei på at gårdbrukere som sulter i hjel sine egne dyr nærmest slipper unna med et klapp på skulderen, og at det å torturere en katt til døde straffes med bøter. Systemet må slutte å skyve dyremishandling under teppet gjennom henleggelser og påtaleunnlatelse. Vi har som mennesker et moralsk ansvar når vi tar til oss dyr, et ansvar for å sørge for at dyrene har det så godt som mulig, trygge og fri for mishandling. Straffene våre sier noe om hvor alvorlig samfunnet ser på kriminalitet, og straffene norske domstoler i dag utmåler for dyremishandling tilsier at dette er et område som overhodet ikke tas på alvor.

Vi i Fremskrittspartiet ønsker et system som tar dyrene på alvor, der sadistiske overgrep mot dyr faktisk blir straffet. Derfor har vi lenge ønsket å øke straffene for dyremishandling, og gi et klart signal om at dyrekriminalitet skal slås hardt ned på. Jeg vil derfor oppfordre alle dyrevenner til å hjelpe FrP med å få med oss de andre partiene på en øking av straffene for dyremishandling.

FrP sier ja til blyhagl

I våres fremmet Fremskrittspartiet et forslag i Stortinget om å oppheve forbudet mot bruk av blyhagl til jakt. Dessverre stemte alle de tre regjeringspartiene i mot forslaget og det ble derfor ikke vedtatt.

Fremskrittspartiet har flere ganger tatt til ordet for å oppheve dette forbudet. Vi blir jevnlig kontaktet av jegere som etterlyser en faglig begrunnelse for totalforbudet mot bruk av blyhagl. Det er ikke framlagt god, vitenskapelig dokumentasjon på at bly utgjør noen reell forurensningsfare i skogen, på fjellet eller til sjøfugljakt over åpent vann. Det er viktig huske at et unntak fra totalforbudet heller ikke vil medføre store utslipp av bly i naturen, ettersom skytebanene alene står for rundt 80 prosent av totalforbruket av haglpatroner, og unntaket skal heller ikke gjelde for jakt i våtmarksområder.

Dyrevelferd er også et viktig moment i denne diskusjonen. Blyhagl sikrer en mer human måte å avlive viltet på, i motsetning til hva som er tilfelle med ammunisjonen som brukes i dag, som oftere fører til skadeskyting.

Forbudet mot bruk av blyhagl oppleves som tredd over hodet på de fleste jegere. Jegernes Interesseorganisasjon og Norges Jeger- og Fiskerforbund har tatt opp kampen for å få gjeninnført blyammunisjon til bruk på fastmark. Fremskrittspartiet støtter dem i denne kampen og vi er skuffet over at AP og SP, som ved flere anledninger har sagt de vil oppheve forbudet, stemmer i mot det når vi har foreslått det på Stortinget.

Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 136 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer