Reklamer

Dyrevelferd også for pelsdyr

Regjeringen har i sin regjeringserklæring forpliktet seg til å avvikle pelsdyrnæringen – et dyrehold der rev og mink sitter i bur. Dette er en god nyhet for alle dyrevelferdsforkjempere.

Regjeringsplattformen slår fast at dyrepoliti skal innføres i hele Norge, og at pelsdyrnæringen skal legges ned innen 2025. Jeg mener at denne regjeringen dermed gir dyrevelferden i Norge et solid løft. Dyrepoliti har vært en hjertesak for Fremskrittspartiet lenge. Og at avvikling av pelsdyrnæringen har vært en viktig sak for mange dyrevennlige nordmenn kan man ikke legge skjul på. Denne regjeringen leverer historisk gode resultater for dyrevelferden, blant annet fordi det er stadig blir opprettet dyrepoliti i flere politidistrikter.

Flere faginstanser som Veterinærinstituttet og Veterinærforeningen er enige i at pelsdyrhold i bur ikke kan forenes med god dyrevelferd. Reven og minken har adferdsbehov som et nettingbur med miljøberikelser ikke tilfredsstiller, og det er også bakgrunnen for den styrte avviklingen av pelsdyrnæringen i Norge.

Det er heldigvis straffbart å holde en hund i bur hele dens liv. Reven har minst like stort behov for bevegelse og stimulans som hunden. Ute i naturen beveger reven seg over store områder på jakt etter mat, soveplass og revir. Jeg mener det er underlig at det å sperre inn en hund er straffbar dyremishandling, mens tilsvarende behandling av en rev er lovlig. Problemet er ikke at pelsdyrnæringen har «enkelttilfeller» av dårlig dyrevelferd som kan ryddes opp i. Problemet er at pelsdyrnæringen og dyrehold i bur i seg selv medfører unødvendig lidelse for dyr. Vi ville aldri akseptert et system som sperret hunder inne i små bur på livstid. Det er ingen grunn til at vi skal akseptere dette for rev eller mink. For meg er dyrevelferden langt viktigere enn nye pelskåper.

Fremskrittspartiet er et parti for folk flest – og folk flest bryr seg om dyrevelferd. Det er også viktig for oss å sikre grunnleggende behov for både mennesker og dyr som ikke kan tale sin egen sak. Vi står på de svakestes side og tar dyrevelferden på alvor. Dyrene kan ikke beskytte sine egne interesser, og er derfor avhengig av at vi mennesker sørger for at de blir ivaretatt på en forsvarlig og verdig måte.

I partiprogrammet har FrP stått for strenge krav til dyrevelferden uten å avvikle næringen, og for mange i partiet er avvikling av denne næringen veldig krevende. Men det er ikke til å legge skjul på at svært mange FrPere også feiret stort da punktet om å legge ned pelsdyrnæringen kom inn i regjeringsplattformen.

Et samfunns velferdsstandard gjenspeiles i hvor godt vi behandler våre svakeste. Med den nye regjeringsplattformen retter vi oss mot en mer dyrevennlig framtid, noe jeg er glade for. Når det er sagt så ønsker jeg ikke å kritisere personer som jobber i næringen og som har dette som sitt levebrød. Men imidlertid er det åpenbart at forholdene for dyrene i pelsdyrnæringen ikke er gode nok, og det er det bred enighet om. Nettopp derfor avvikles næringen.

Som Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet er jeg stolte av å være en del av den mest dyrevennlige norske regjeringen gjennom tidene. Å lytte til flertallet og la de stemmeløse få en stemme er noe av det viktigste man kan gjøre i politikken. Jeg er stolte av at regjeringen nå har satt dyrevelferd først. Dyrene våre har ikke stemmerett, og er derfor helt avhengige av at vi mennesker arbeider for deres rettigheter og interesser.

Reklamer

På dyrenes side

Kampen for et eget dyrepoliti i Norge har gått over flere tiår. De første enhetene er på plass i Sør-Trøndelag og Rogaland, men kampen er ikke over før det er innført et landsdekkende dyrepoliti.

På Stortinget er det uenighet om hvorvidt det er behov for et dyrepoliti eller ikke. Jeg og FrP mener det er nødvendig å ha en egen politienhet som jobber med beskyttelse av dyr. Arbeiderpartiet er derimot uenig og mener det er unødvendig med et eget dyrepoliti.

Jeg mener at det er fornuftig å samle kompetansen i en enhet, fremfor å dele den mellom politiet og Mattilsynet. Dyrepolitiet har i dag kompetanse innen etterforskning og juss. Etterforskeren undersøker saken, før påtalejuristen eventuelt fører saken gjennom rettsvesenet. Dyrepolitiet har dermed kompetanse til å håndtere saken fra begynnelse til slutt, noe som er helt nødvendig for at dyremishandlere skal dømmes i retten.

For oss dyrevenner er det en selvfølge at mishandling og overgrep mot dyr skal etterforskes og straffes. For å sikre at voldssaker mot dyr blir prioritert, er det derfor helt nødvendig med et eget dyrepoliti. Både to og firbente fortjener trygghet i hverdagen og derfor håper jeg at også Arbeiderpartiet vil være med å jobbe for et landsdekkende dyrepoliti.

Viktig seier for dyrevelferden

Å ta de svakestes side har alltid vært viktig for Fremskrittspartiet. Nettopp derfor har vi kjempet for de som ikke selv kan ivareta sine rettigheter. Å bekjempe dyremishandling har derfor vært en ekstremt viktig kamp for FrP.

Fremskrittspartiet var lenge alene på Stortinget om å ville opprette et eget dyrepoliti. Nå er FrPs kamp for dyrevelferden endelig kronet med seier. Regjeringen, med FrPs Sylvi Listhaug i spissen, har nå lansert et prøveprosjekt for dyrepoliti i Norge.

Michael Brøndbo, politisk kommentator i Nationen, sier det som jeg skulle sagt det selv: ”Det er ingen liten seier for Fremskrittspartiet at regjeringen nå faktisk har gått inn for en prøveordning med dyrepoliti.»

Vi har sett en rekke forferdelige mishandlingssaker de siste årene, der dyr har sultet i hjel, fått amputert poter og blitt drept på avskyelige måter. Forskningen viser at mennesker som mangler empati og mishandler dyr, senere vil mishandle mennesker. Opprettelsen av et dyrepoliti er derfor en billig forsikring for å forebygge vold også mot mennesker.

Jeg er derfor glad for at Fremskrittspartiet endelig har fått regjeringen med på å opprette et dyrepoliti, og at FrP har fått gjennomslag i denne viktige saken. Dyr er helt avhengige av oss mennesker, og har krav på å behandles anstendig. Samfunnet bør derfor ha selvfølgelig plikt til å avverge grov mishandling mot dyr. Et dyrepoliti vil selvsagt få egen finansiering, og ikke gå ut over det ordinære politiets arbeid. Både mennesker og dyr vil nå få glede av at samfunnet har blitt litt tryggere med Fremskrittspartiet i regjering.

Dyremishandlingen må stoppes!

Jeg har sett meg grundig lei på at dyrekriminalitet ikke tas alvorlig, og ikke minst straffes for lavt. Dyrevernalliansen har i en gjennomgang bare funnet 6 saker der kriminelle har måtte sone i fengsel for dyremishandling, samtidig som vi vet at dyremishandling er et stort problem. Fremskrittspartiet ønsker å ta dyrevelferden på alvor.

I dag er strafferammen for selv den mest sadistiske dyremishandling bare er tre år. Dette er åpenbart alt for lavt, men det som gjør saken enda verre er at systemet sjelden velger å straffe dyremishandlere. Loven, som allerede er for dårlig, blir sjelden brukt etter intensjonen. Svensk forskning viser at det er en klar sammenheng mellom mishandling av dyr og mishandling av mennesker. Kriminelle som begynner med å mishandle dyr vil veldig ofte senere bli voldelige mot andre mennesker. Å ta dyrekriminalitet på alvor er derfor ikke bare moralsk nødvendig, men vil også sørge for å forebygge vold mot mennesker senere.

Fremskrittspartiet har sett seg lei på at gårdbrukere som sulter i hjel sine egne dyr nærmest slipper unna med et klapp på skulderen, og at det å torturere en katt til døde straffes med bøter. Systemet må slutte å skyve dyremishandling under teppet gjennom henleggelser og påtaleunnlatelse. Vi har som mennesker et moralsk ansvar når vi tar til oss dyr, et ansvar for å sørge for at dyrene har det så godt som mulig, trygge og fri for mishandling. Straffene våre sier noe om hvor alvorlig samfunnet ser på kriminalitet, og straffene norske domstoler i dag utmåler for dyremishandling tilsier at dette er et område som overhodet ikke tas på alvor.

Vi i Fremskrittspartiet ønsker et system som tar dyrene på alvor, der sadistiske overgrep mot dyr faktisk blir straffet. Derfor har vi lenge ønsket å øke straffene for dyremishandling, og gi et klart signal om at dyrekriminalitet skal slås hardt ned på. Jeg vil derfor oppfordre alle dyrevenner til å hjelpe FrP med å få med oss de andre partiene på en øking av straffene for dyremishandling.

FrP sier ja til blyhagl

I våres fremmet Fremskrittspartiet et forslag i Stortinget om å oppheve forbudet mot bruk av blyhagl til jakt. Dessverre stemte alle de tre regjeringspartiene i mot forslaget og det ble derfor ikke vedtatt.

Fremskrittspartiet har flere ganger tatt til ordet for å oppheve dette forbudet. Vi blir jevnlig kontaktet av jegere som etterlyser en faglig begrunnelse for totalforbudet mot bruk av blyhagl. Det er ikke framlagt god, vitenskapelig dokumentasjon på at bly utgjør noen reell forurensningsfare i skogen, på fjellet eller til sjøfugljakt over åpent vann. Det er viktig huske at et unntak fra totalforbudet heller ikke vil medføre store utslipp av bly i naturen, ettersom skytebanene alene står for rundt 80 prosent av totalforbruket av haglpatroner, og unntaket skal heller ikke gjelde for jakt i våtmarksområder.

Dyrevelferd er også et viktig moment i denne diskusjonen. Blyhagl sikrer en mer human måte å avlive viltet på, i motsetning til hva som er tilfelle med ammunisjonen som brukes i dag, som oftere fører til skadeskyting.

Forbudet mot bruk av blyhagl oppleves som tredd over hodet på de fleste jegere. Jegernes Interesseorganisasjon og Norges Jeger- og Fiskerforbund har tatt opp kampen for å få gjeninnført blyammunisjon til bruk på fastmark. Fremskrittspartiet støtter dem i denne kampen og vi er skuffet over at AP og SP, som ved flere anledninger har sagt de vil oppheve forbudet, stemmer i mot det når vi har foreslått det på Stortinget.

Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer