Reklamer

Hvorfor stemme FrP på mandag

Valgkampen er over for denne gang. På mandag avgjør velgerne hvem som skal styre i den enkelte kommune og fylkeskommune. Av erfaring vet vi at nesten 40 prosent ikke stemmer i lokalvalg. Det er trist, for det betyr en forskjell på hvem som styrer og bestemmer i din kommune. 

Hvis du enda ikke har bestemt deg så skal jeg gi deg tre grunner til hvorfor jeg mener du bør stemme Fremskrittspartiet og hvorfor det utgjør en forskjell i forhold til andre partier. 

1. Eldreomsorg

Alle sier de er opptatt av en god eldreomsorg, og alle mener det nok også. Forskjellen på FrP og de andre er allikevel vesentlig, fordi FrP tør å si at vi prioriterer eldreomsorg foran andre områder. FrP sier at vi ikke kan få verdens flotteste kulturhus i vår kommune eller at fritidsaktiviteter for voksne kan påregne mye støtte fra kommunen. Nettopp fordi vi ønsker å sette eldreomsorgen øverst på prioriteringslisten. 

2. Eiendomsskatt 

I mange kommuner utgjør nå eiendomsskatten en stor utgift for mange innbyggere. I mange kommuner går spesielt de røde partiene til valg på å innføre eller øke eiendomsskatten. FrP ble som parti stiftet på kampen mot høye skatter og avgifter. En stemme til FrP er derfor en stemme til politikere som ikke ønsker økt skatt, men som heller vil arbeide hardt for å redusere skattetrykket i kommunen. For deg som betaler kanskje 10.000 i året i eiendomsskatt, så betyr det noe hvem som styrer. Det får direkte betydning for din økonomi. 

3. Bompenger 

Det er de lokale kommunestyrene som vedtar om man skal innføre bompenger eller ikke. Stortinget vedtar dette først hvis kommunene lokalt har bedt om det. I mange kommuner så er årets valg siste mulighet for deg som velger å gi klar beskjed om du ønsker innført bompenger eller ikke. FrP vil i din kommune stemme mot bompenger. Ofte er vi eneste parti som er imot bompenger. Jo større FrP blir lokalt jo større er muligheten for at det ikke blir innført bompenger. I de fleste tilfeller vil bompenger fort utgjøre mer enn 10.000 i året for en familie. 

Dette var tre saker hvor FrP utgjør et tydelig alternativ til de fleste andre partier. Det betyr altså noe hva du stemmer. Tenk igjennom hva som er viktig for deg, og tenk igjennom konsekvensene det enkelte partis politikk vil ha for deg og din økonomi. 

Jeg ønsker deg et godt valg, og håper du gir FrP din stemme! 

Reklamer

Viktige Østfoldsaker

FrP og Høyre er i full gang med regjeringsforhandlingene. Østfold FrP gikk i stortingsvalget til valg på et eget Østfoldprogram. I dette programmet er våre viktigste saker som også vil bli spilt inn til forhandlingene.

Vi er selvfølgelig realistiske og innser at vi ikke kan få gjennomslag for alt. Men vi som nå representerer Østfold FrP på Stortinget vil gjøre det vi kan for å arbeide for alle disse viktige sakene. Noen saker er allerede ivaretatt av avtalen som de fire ikke-sosialistiske partiene har underskrevet. Flere saker vil nok komme i regjeringserklæringen og de øvrige sakene skal vi arbeide for i de fire årene vi nå har foran oss. Det skal lønne seg å stemme FrP!

Gjengir her våre saker i Østfold FrPs stortingsprogram:

– Gi Moss Lufthavn Rygge eksakt de samme rammevilkårene som sine konkurrenter, noe som vil styrke konkurranseevnen og medføre økt og variert tilbud.
– Reversere nedbyggingen av den militære aktiviteten på Rygge Lufthavn og styrke Østlandets forsvarsevne gjennom styrket militær tilstedeværelse på Rygge.
– Fullføre E18 gjennom Østfold og videre gjennom Akershus som et helhetlig prosjekt og ikke videreføre utbyggingen «klattvis».
– Bygge fornuftige havneveier i Moss, Halden og Fredrikstad slik at trafikken/godset raskest mulig kommer over på bane eller hovedveier for å unngå dagens trafikkutfordringer.
– Gjøre farleden inn til Halden Havn bredere og dypere for å sikre næringslivet gode båtforbindelser også med større båter. Det samme gjelder farleden inn til Borg Havn.
– Fjerne dagens bomstasjoner i Østfold og sikre full statlig finansiering av bypakkene og dermed stoppe de planlagte nye bomstasjonene i Østfold.
– Bygge dobbeltsporet jernbane på hele strekningen mellom Oslo-Halden.
– Sikre planfri tilkobling ved Ski stasjon for Østre linje ved bygging av Follobanen.
– Oppgradere jernbanen på Østre linje for å styrke punktligheten og tilgjengeligheten. Dette gjennom bl.a. å styrke pendlerparkering, signalanlegg og bedre infrastrukturen på skinner og stasjon.
– Oppheve NSB sitt monopol på Østfoldbanen og sikre at de som kan levere det beste og mest stabile tilbudet for brukerne, skal få anbudet.
– Erstatte dagens fergeforbindelse mellom Moss-Horten med en fergefri forbindelse mellom Østfold og Vestfold, noe som vil ha nasjonal verdi.
– Overføre fylkesveiene til staten slik at vi får et helhetlig og sammenhengende veinett i Østfold og sikre nødvendige midler til vedlikehold og investeringer.
– Oppgradere tverrforbindelsene mellom indre og ytre Østfold slik at man får fremtidsrettede veiforbindelser med en hastighet på 100 km/t.
– Stoppe «sulteforingen» av Østfoldkommunene og sørge for at våre kommuner skal få samme økonomiske rammer som øvrige kommuner i Norge.
– Gi personer som trenger helse- og omsorgstjenester dette uavhengig av den enkelte kommunes økonomi, ved at staten skal dekke kostnader utover egenandel.
– Redusere avgifter på matvarer, alkohol og tobakk slik at vilkårene for handelsstanden i Østfold blir mest mulig lik avgiftsnivået i vårt naboland.
– Styrke tollvesenet på riksgrensen og få økte ressurser til sikkerheten ved grensen, inkludert ved Moss Lufthavn Rygge. Dette er nødvendig for å bekjempe storsmugling, stoppe ulovlig innvandring og beskytte landet mot mulige trusler.
– Styrke politiet i Østfold slik at de blir i stand til å være mer synlige og styrke arbeidet med kriminalitetsbekjempelse.
Innføre en forsøksordning med lukkede asylmottak i Østfold.
– Få økt fokus på miljøutfordringene våre vassdrag og drikkevannskilder står overfor, og bidra til bevilgning av midler for nødvendige tiltak.
– Fullføre byggingen av Østfoldsykehuset og sikre gode transportmuligheter til sykehuset når det gjelder veier, parkeringsplasser og kollektivtransport.
– Starte prosessen med å planlegge videre utbygging av Østfoldsykehuset (byggetrinn 2). Dette for å møte økt tilflytting til fylket og sikre et godt fremtidig tilbud.
– Oppheve dagens kunstige ulvesoner slik at konsekvensene med å ha ulv i norsk fauna fordeles over hele landet.

20131002-225034.jpg

Eldreomsorg med mangler

Hver eneste uke hører vi i media om saker som forteller oss at eldreomsorgen ikke skinner. Senest ut nå var saken om Ellen. Ellen på 94 år ble liggende i sitt eget oppkast og avføring. Helt forferdelig. Får vondt langt inn i sjelen av å lese og se denne saken.

Eldreomsorgen (hjemmebasert eller i institusjon) her i landet er en kommunal oppgave. Stortinget bevilger ikke penger til eldreomsorg, men til kommunene. Deretter skal kommunene løse oppgaven med å gi en verdig omsorg.

Det meste som gis av eldreomsorg i kommunal regi er bra. Mange flotte og flinke ansatte gir god og verdig omsorg. Samtidig er det stadig mange mangler og episoder som ikke skulle ha skjedd. Men det skjer. Det skjer at pleietrengende ikke får den omsorgen de har krav på.

Det at vi stadig ser mangler i eldreomsorgen forteller ihvertfall meg at vi bør gjøre noe annerledes. Jeg har tror på at den enkelte skal ha valgfrihet. Frihet til å velge og velge bort. Kan man ikke velge selv, så skal pårørende kunne velge bort tilbud som det bl.a. Ellen opplevde. Da må pengene følge den enkelte, og ikke gis direkte til kommunen.

Vi må ha en norm for bemanning. Vi må ha faglig kvalifiserte pleiere, som gis en skikkelig lønn. Ergo må vi bruke mer penger på omsorgssektoren.

Rettigheter for eldre som er pleietrengende må lovfestes. Slik at man får rettigheter, som man også kan henvise til hvis man ikke får et tilbud. Og dermed får det konsekvenser for den enkelte kommune hvis man ikke sørger for et kvalitetsmessig riktig tilbud.

De andre partiene går til valg på å beholde dagens system og organisering for eldreomsorgen. FrP går til valg på å endre det som ikke fungerer. Fordi de som trenger tjenestene og de som arbeider i eldreomsorgen fortjener bedre.

20130514-210646.jpg

Norsk eldreomsorg – et foreldet system

Hvordan et land tar vare på sine eldre sier mye om landets verdier. I Norge har vi mange eldre mennesker som har et godt liv og en god alderdom. De lever meningsfylte liv i et land med mange muligheter.

Samtidig har vi mange eldre som er sterkt pleietrengende og som har et stort behov for å få heldøgns pleie og omsorg. Mange av disse får god pleie. Trives på et sykehjem og føler at de får mye omsorg.

Men dette er ikke hverdagen for alle. Mange eldre som har behov for sykehjemsplass får ikke plass. Mange eldre som trenger hjemmehjelp får ikke tilstrekkelig hjelp. Mange eldre som trenger omsorg får ikke oppmerksomhet fordi knappe ressurser ikke strekker til.

Alle politikere sier man er for en god eldreomsorg. Selvfølgelig mener alle det. Problemet er bare det at dagens situasjon skyldes systemet. Flertallet på stortinget og i mange norske kommuner sverger til at politisk ideologi er viktigere enn menneskene.

For det første må det gis penger direkte fra staten til den enkelte som trenger et omsorgstilbud. Det sørger for at en kommune ikke kan skylde på få ressurser og det gir den enkelte mulighet til å velge omsorgssted og tilbud.

Når noen arbeidsføre blir sykemeldt kommer pengene automatisk fra staten. Sykepenger. Det systemet fungerer. Alle disse får sine rettigheter innfridd. Hvorfor ikke innføre samme prinsipp i pleie og omsorg? Når man har krav på en sykehjemsplass eller hjemmehjelp får man tildelt pengene, og kan velge leverandør. Hvis man er for syk til å velge, så velger de pårørende eller kommunen for deg.

Finansieringen er det viktigste. I dag er det alt for store forskjeller mellom kommunene.

For det andre må vi ta i bruk all kompetanse som finnes. La private og ideelle organisasjoner levere tilbud og tjenester. Frelsesarmeen eller Norlandia Omsorg kan selvfølgelig drive et sykehjem like bra som kommunen selv. Det handler om å stille krav til kvalitet. Akkurat som man stiller krav til hva et kommunalt sykehjem skal inneholde, så kan man gjøre det samme ovenfor private. Og den enkelte bruker skal ikke betale selv. Staten betaler. Brukeren velger.

Alle mangler i dagens eldreomsorg sier meg at vi har et system som er feil. La oss derfor tenke nytt, og få på plass en bedre eldreomsorg. Dagens modell er foreldet. Nå er det på tide å få på plass en omsorg som er verdig verdens rikeste land.

20121105-172656.jpg

Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer