Reklamer

Få kontroll på grensene!

Regjeringen, med Arbeiderpartiet i spissen, har kapitulert totalt ovenfor EU. Regjeringen har frivillig godtatt flere EU-direktiv enn land som faktisk er EU-medlemmer. Norges forhold til EU er preget av underkastelse og en redsel for å provosere byråkratene i Brussel.

Resultatet ser vi nå. 34 prosent av innsatte i norske fengsler er utenlandske kriminelle, og i Oslo står i underkant 2000 rumenere for mer vinningskriminalitet enn 550 000 nordmenn. I tillegg godtar regjeringen at norske trygdeytelser eksporteres i en enorm skala. Dette er en situasjon som ikke kan fortsette, og Fremskrittspartiet mener det nå er på tide å sette ned foten.

FrP aksepterer ikke at Norge skal være Europas trygdekontor. Vi vil derfor knytte velferdsytelser til statsborgerskap, fjerne dagpengene for utenlandske kriminelle og opprette egne utlendingsfengsler med redusert standard. I tillegg må kriminelle utlendinger avvises allerede på grensen, og tollbetjentene må gis politimyndighet.

Fortsetter dagens tempo i trygdeeksport og import av kriminalitet, vil dette få dramatiske konsekvenser både for oljefondet og våre barnebarn. FrP vil ikke akseptere at EU benytter Norge som sin honningkrukke, og vil ta et oppgjør med de rødgrønnes paniske angst for å irritere byråkratene i Brussel.

Dersom EU ikke vil bøye seg for de norske kravene vil FrP kreve en umiddelbar reforhandling av både Schengen- og EØS-avtalen.

Reklamer

Tollvesenet må bli et grensepoliti

Det er på tide at vårt tollvesen blir et fullverdig grensepoliti. I dag er tolletaten underlagt Finansdepartementet. Det sier seg selv at da blir hovedfokuset innkreving av avgifter og toll, og mindre fokus på grensekontroll. Jeg er helt overbevist om at det fremtidige tollvesenet hører hjemme i et nytt departement, Innenriksdepartementet, som må ha overordnet ansvar for sikkerheten til innbyggerne. Fokus for det nye tollvesenet skal være bekjempelse av grensekriminalitet.

Selvfølgelig skal det også i fremtiden kreves inn avgifter og tollsatser, utifra hva Stortinget vedtar av slike skatter. Men i en globalisert verden, med stadig økt kriminalitet som kommer utenfra og inn hit i landet må vi nå tenke nytt.

Alle som kjenner meg vet at jeg er sterkt kritisk til EØS og Schengen. Men selv med disse avtalene er det mye Norge kan gjøre for bedre beskytte våre grenser. De fire friheter som Norge er forpliktet til å følge gjennom EØS-avtalen inneholder ikke en frihet for fri flyt av kriminalitet.

Jeg mener derfor at tollvesenet må få betydelig med ekstra ressurser til å gjøre jobben sin. I tillegg må de få verktøyet. Det er derfor jeg ser for meg at de må få mer politimyndighet. De må få tilgang til datasystemer som i dag er forbehold politiet, de må kunne ha økt politimyndighet ved grensen, de må få sikkerhetsutstyr for å ta vare på våre ansatte i etaten, de må få moderne scannere og økt kameraoveråking av grensene.

Dette er ikke forslag jeg fremmer for å nedprioritere politiet. Men vårt politi har enormt mange oppgaver i dag. Politiet trenger også økte budsjetter. Men da kan en slik økning gå til å trygge hverdagen for folk flest rundt om i vårt langstrakte land og så får tollvesenet trygge hverdagen ved å bekjempe grensekriminaliteten.

FrP har i flere år nå fremmet forslag om å styrke budsjettene til både politiet og tollvesenet. Dessverre blir våre forslag nedstemt. FrP har i flere år fremmet forslag om økt myndighet til tollvesenet. Dessverre blir våre forslag nedstemt. Men etter valget 9. september kan det bli mulig å tenke nytt. Da er det på tide å ta grenseoverskridende kriminalitet på alvor. La de kriminelle bandene fra utlandet bli de store taperne i årets stortingsvalg.

20130610-134618.jpg

På tide med en ny innvandringspolitikk

FrP har i en årrekke fremmet forslag om en ny innvandringspolitikk. Mens de andre partiene ikke ønsket å snakke om temaet så har vi gjort det. Et tema som folk flest er opptatt av. For dagens innvandringspolitikk er ikke bærekraftig.

Noen andre land har skjønt det. Jeg har mange ganger besøkt Finland. Et vestlig land her i nord, som ikke har den asyltilstrømningen som Norge har. Et land som har lite konflikter knyttet til religion. Et land som ikke oppfattes som «verdens sosialkontor». Og har Finland noen gang blitt dømt for å ha en for streng innvandringspolitikk. Nei. Har man hørt EU eller internasjonale organisasjoner fordømme Finland. Nei.

FrP ønsker å innføre mange av de samme lovene som er gjeldende politikk i Finland. Men når vi tar til orde for det hører vi plutselig at det kan ikke Norge gjøre. For da bryter vi internasjonale lover og regler. Da vil vi bli uglesett og frosset ut av det gode selskap. Dette er motargumenter som kommer i mangel av gode argumenter. Det politiske korrekte Norge ønsker å være «snill og god» mot alle, også de som ikke har ærlige hensikter.

FrP fremmer derfor vår politikk fordi vi må få kontroll på asyltilstrømningen. Vi må kunne ha strengere grensekontroll. Vi må ha raskere saksbehandling, og snarlig retur. Vi må ha lukkede asylmottak. Vi må få slutt på at norske velferdsordninger blir en eksportartikkel. Vi må få strengere regler for familiegjenforening. Vi må rett og slett få på plass en ny innvandringspolitikk. Siden Høyre langt på vei avviser våre forslag så må velgerne som er opptatt av dette temaet sørge for et sterkt FrP ved høstens valg slik at vi kan få gjennomslag for vår politikk. På tiden med en ny innvandringspolitikk.

20121226-140620.jpg

Grensekontroll ja takk!

Landsstyret i FrP har fremmet sin innstilling til FrPs nye program for den kommende stortingsperioden. Jeg er kjempeglad for at landsstyret enstemmig har gått inn for følgende formulering: «FrP vil vurdere fortløpende om Norge er tjent med fortsatt medlemskap i Schengen».

Et mindretall i Frps landsstyre tar også til orde for å revurdere hele medlemskapet i Schengen. Dette er basert på et forslag fra Østfold FrP, hvor jeg var en av forslagsstillerne. Dette forslaget skal voteres over på FrPs landsmøte i slutten av mai.

For det første er det en viktig seier og en viktig sak at FrP enstemmig vil ha en fortløpende vurdering, og at FrP ønsker en reforhandling av Schengen-avtalen. FrPs stortingsgruppe har enstemmig foreslått en slik reforhandling i Stortinget. Har ikke sett noen andre partier støtte dette, ei heller Senterpartiet…

Ideen bak avtalen var god. Et fritt marked i Europa fungerer bedre hvis man fjerner grensehindringer. Men det var betinget av at kontrollen ved yttergrensene til dette markedet ble betydelig styrket. Dessverre har deler av disse yttergrensene i realiteten brutt sammen. Da er det fritt frem for de som ønsker å komme inn i Schengen-området herunder Norge.

Derfor må vi få en ny avtale, og de land som ikke klarer å håndtere kontroll ved yttergrensen må ut av Schengen-samarbeidet. Klarer man ikke levere så kan man heller ikke være endel av dette samarbeidet. Får vi ikke til dette, så må avtalen sies opp.

Ser at de ivrige tilhengerne av EU i Høyre og Arbeiderpartiet mener at Schengen er en velsignelse for landet vårt. Ja disse partiene ønsker jo nærmest fri innvandring til kongeriket, og de ønsker fullt medlemskap i klubben i Brussel, så ingen overraskelse over at Høyre og Ap er de ivrigste forkjempere for Schengen, slik de også er for EØS-avtalen.

Skremmebildet ved å si opp Schengen-avtalen er at da må alle vise pass ved alle grenseoverganger. Hvorfor det? Det er i så fall Norge som selv bestemmer hvordan kontrollen inn til vårt eget land skal være. Hva med pass når vi skal til Sverige og Danmark? Tidligere har vi hatt avtaler med våre nordiske naboer. Fullt mulig å forhandle frem slike avtaler på nytt. Schengen-avtalen har jo uansett spilt fallit, og det er ikke bare vi som innser at noe må gjøres. Det gjør andre Schengen-land også. F.eks. Tyskland og Danmark. Hvis Norge nå går foran er jeg overbevist om at da kommer de andre landene etter.

Innenfor Schengen-avtalen kan vi også innføre strengere kontroll enn det som er gjort i dag. Vi må styrke politiet og tolletaten. Flere årsverk til å passe våre grenser. Innenfor Schengen er det fullt mulig å bortvise personer som ikke har penger til opphold eller ikke klarer å forklare hva de skal gjøre her i landet. Sike bortvisninger gjøres ofte. Det gjøres i dag når vi er med i avtalen. Flere ressurser til slik kontroll må bevilges uansett om vi er med eller ikke i samarbeidet.

Det er på tide å ta tilbake kontrollen ved våre riksgrenser. Den grenseoverskridende kriminaliteten – og alle de som kommer til Norge og ikke har penger til opphold – og de som ikke kan redegjøre for hvorfor de kommer hit – må håndteres ved grensen. Her er de ikke velkommen, om vi er med i Schengen eller ikke.

20130410-102615.jpg
Schengen-samarbeidet. Les mer her om avtalen.

Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer