Reklamer

Ny og effektiv lov om erstatning for naturskader

Høyre-FrP-regjeringen fremmer nå ny naturskadeerstatningslov. Lovforslaget legger vekt på forenkling og effektivisering. Dette vil føre til en raskere saksbehandling og raskere erstatningsutbetaling til personer som har blitt rammet av naturskade.

Statens erstatningsordning for naturskader er i dag regulert gjennom naturskadeloven. Søknader om naturskadeerstatning behandles i to spor. Som hovedregel blir skaden først taksert gjennom lensmannsskjønn, deretter blir vedtak om erstatning fattet av styret for Statens naturskadefond. Det er klage-/ankemuligheter i hvert spor.

Erfaringer fra større naturskadeulykker med mange skadelidte viser at gjeldende ordning er lite effektiv og fører til lang saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden for ”kurante” saker ligger i dag på 4-6 måneder.

Det foreslås å gå bort fra dagens tosporede modell, og over til en ren forvaltningsmodell med Statens landbruksforvaltning (SLF) som ansvarlig forvaltningsorgan. SLF vil som ansvarlig myndighet ta stilling til skadens omfang og fastsette erstatningen i ett og samme vedtak. Vedtaket kan påklages til Klagenemnda for naturskadesaker.

Forslaget vil åpne for at en større andel av skadene enn i dag kan dokumenteres av skadelidte. Skadelidte dokumenterer skaden gjennom egenmelding som viser skadeomfang og kostnader ved gjenoppretting. SLF gis adgang til å innhente takst i de tilfeller hvor SLF anser det som nødvendig for å kunne opplyse saken tilstrekkelig.

Lovforslaget legger videre opp til at også å omfatte tomtefestere og andre rettighetshavere som blir rammet av naturskade. Dette gjelder uavhengig av om skadeobjektet befinner seg på privat eller offentlig grunn.

Det innebærer at dagens ordning med lensmannsskjønn ved taksering av naturskader avskaffes. Lensmennene har gjennom mange år gjort en viktig jobb ifm. taksering av naturskader. Vi har imidlertid erfart at denne oppgaven kan bli svært ressurskrevende for politidistrikter som blir rammet av store naturskadehendelser.

Forslaget innebærer en mer effektiv behandling av sakene og dermed raskere utbetaling av erstatningsbeløpet. Administrative besparelser er stipulert til ca 11 millioner kroner sammenlignet med dagens ordning. Forslaget vil også gjøre det enklere å sette inn ekstra ressurser ved store naturskadehendelser, og bidra til likebehandling og økt rettssikkerhet for den enkelte skadelidte.

Høyre-FrP-regjeringen ønsker å avbyråkratisere og forenkle. For de som rammes av naturskader på sin eiendom vil dette være en betydelig bedring enn dagens system.

Reklamer
Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer