Reklamer

FrP får jobben gjort

Nå blir det motorveistandard mellom Oslo og Stockholm!

Den 16 kilometer gjenstående parsellen mellom Retvet og Vinterbro er en av vinnerne i ny nasjonal transportplan. FrP har jobbet hardt for å få på plass ferdigbyggingen av denne, og er fornøyde med at det nå prioriteres slik at viktige strekninger blir i stand til å håndtere fremtidens transportbehov. Retvet-Vinterbro er en delstrekning av E18 mellom Oslo og Stockholm. Når denne blir ferdig vil det være etablert motorveistandard langs hele E18 fra Oslo til riksgrensen ved Ørje. 

Sammenhengene motorveistandard fører til økt trygghet, og redusert reisetid. I tillegg blir det en målbar miljøgevinst ved at tung- og gjennomfartstrafikk ledes utenom Kråkstad, blant annet for å unngå konflikt med lokaltrafikk. Trafikken vil flyte mer smidig og effektivt.

Vi vet at ulykkestallene på E6 gjennom Østfold har falt betraktelig siden firefelts motorvei kom på plass. Dette har skjedd samtidig som det har vært en kraftig trafikkøkning, og at reisetiden har blitt kuttet med 22 – 27 prosent. At det nå blir motorveistandard også på E18 vil bidra til både mer trygghet og raskere, mer effektive veier. Det er FrP fornøyd med!

Reklamer

Rekordmange studentboliger til Østfold

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre har vedtatt å finansiere 2200 studentboliger i 2016. Det har aldri før vært bygget flere studentboliger, og nivået er over dobbelt så høyt som under forrige regjering, da gjennomsnittet var 975.

Tilgang på et sted å bo er viktig for å kunne studere. I et presset leiemarked med høye priser og få utleieboliger i forhold til behovet, er studentboliger særlig viktig. Dette vil også være et viktig bidrag til å opprettholde aktiviteten i byggenæringen i det som er en tøff tid for mange.

Samarbeidspartier er glad for at det nå gis tildeling til 156 hybelenheter i Studentsamskipnaden i Østfold. Dette er et viktig bidrag til å sørge for nok studentboliger i vår region. På denne måten kan samskipnaden begynne realiseringen av et viktig boligprosjekt. Dette håper vi vil gjøre regionen vår til et enda mer attraktivt sted å studere.

Selv om satsingen på studentboliger er rekordstor i år ser vi at det fortsatt er behov for flere studentboliger. Årets tildeling er et viktig skritt for å oppfylle regjeringen og samarbeidspartienes løfte om å bygge flere studentboliger.

Utfordringene i boligmarkedet vil ikke være løst over natten. Men vi har med 2016-budsjettet videreført det historisk høye nivået fra i fjor, og vi vil fortsette å bygge flere studentboliger i årene fremover.

Ingjerd Schou, Østfold Høyre 

Ulf Leirstein, Østfold FrP 

Line Henriette Hjemdal, Østfold KrF 

Maren Hersleth Holsen, Østfold Venstre

Østfold på rett vei!

Fremskrittspartiet har i regjering levert det beste samferdselsbudsjettet i nyere tid. Vedlikeholdet av riksveiene har økt med nesten 50 prosent siden FrP kom i regjering, og dette kommer selvsagt også Østfold til gode.

Tidligere har det bare vært ett land i Europa med en dårligere riksveistandard enn Norge. «Stormakten» Albania har vært det eneste europeiske land med dårligere riksveier enn Norge, samtidig som vi har pøst ut flere milliarder kroner til å bygge veier i Europa gjennom EØS. At norske veier befinner seg på en slik jumboplass er helt uaktuelt for FrP. Vi har en visjon om et veiløft i hele landet – en visjon vi nå er i ferd med å oppfylle.

FrP har alltid argumentert for å bruke mer av oljefondet på investeringer i Norge, fremfor å kjøpe aksjer i utenlandske selskaper. Her har vi nå fått gjennomslag i regjering, og hele 100 milliarder kroner fra oljefondet vil nå øremerkes veiutbygging i Norge. Dette er en massiv seier for FrP, en seier som vil komme både Østfold og resten av landet til gode i mange år fremover. Vi må satse på våre barn og barnebarn gjennom å etterlate oss et veldrevet land med god infrastruktur, og i mindre grad kjøpe aksjer og eiendom i utlandet.

Dessverre er det ikke alle områder vi har klart å få en fullstendig politisk seier. Bompenger er et av disse områdene. I en hverdag der både regjeringspartner Høyre og samtlige andre partier på Stortinget ønsker bompenger, har det vært vanskelig å få gjennomslag for å fjerne samtlige bomstasjoner. FrP har likevel, gjennom harde forhandlinger, både klart få fjernet en rekke bomstasjoner, og også unngått opprettelsen av flere nye. Frem til FrP får større oppslutning vil bilistene dessverre fortsatt måtte fortsette å ergre seg over usosiale bompengeavgifter, men det er likevel en liten trøst at FrP arbeider hver eneste dag for at antallet bomstasjoner skal være så lite som mulig. Og alternativet hadde vært flere og økte bompenger.

Som følge av FrPs satsninger vil hele 1200 km riksvei vil få ny asfalt bare i 2015. Dette innebærer at etterslepet på veivedlikeholdet minker for første gang på flere tiår. FrP har alltid stått på bilistenes side, og det gleder meg at vi nå endelig har fått mulighet til å bevise dette i regjering. Mitt mål er at det skal lukte asfalt over det ganske land.

Som hovedferdselsåre fra Norge til Sverige er Østfold kanskje landets viktigste fylke når det kommer til infrastruktur. Store deler av FrPs veisatsning vil derfor komme Østfold til gode. Det er viktig å huske på at 1200 km med forbedret riksvei langt ifra er vår eneste Østfold-satsning på samferdselsområdet. Fylkesveiene har også blitt styrket med 142 millioner gjennom den såkalte rentekompensasjonsordningen, i tillegg til at Østfold har fått over 20 millioner kroner for å bygge ned etterslepet etter 8 år med rødgrønt styre. Pendlerne kan også glede seg over at jernbanen har fått et kraftig løft i vårt budsjett for 2015. Kort og godt: Fremskrittspartiet i regjering betyr mye mer vei og samferdsel for hver skattekrone.

Ønsker Ap virkelig å forsinke Follobanen?

Stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) kjemper for en togstasjon som koster milliarder og forsinker Follobanen med flere år.

Bøhler ønsker seg en togstasjon på Åsland når den nye Follobanen bygges. Problemet er imidlertid at togstasjonen skal ligge inne i fjellet. Å starte en jobben med denne stasjonen vil forsinke tunnelen mellom Oslo og Ski med flere år, samt koste mangfoldige milliarder.

Å starte med en utredning om en togstasjon på Åsland nå, vil være det samme som å regelrett sabotere fremdriften av Follobanen. Spørsmålet er om dette er noe Bøhler har avklart med partiet, eller om dette er et soloutspill? Hva mener eksempelvis fylkesordfører i Østfold Ole Haabeth (Ap) om at dobbeltsporet mot og gjennom Østfold nå foreslås utsatt flere år? Er dette noe han stiller seg bak?

Vi vet alle at vi har et kapasitetsproblem på toglinjer spesielt på Østlandet, folk står som sild i tønner til og fra jobb. Nå har vi en plan med god fremdrift og en samferdselsminister som leverer gang på gang og sørger for at frister overholdes.

Det er bemerkelsesverdig at Bøhler ikke tar inn over seg at Follobanen vil kunne bli flere milliarder dyrere og mange år forsinket – i verste fall 7-8 mrd. kr. og 4 år utsettelse, i følge Jernbaneverket. Vil virkelig Bøhler og AP ta en omkamp på dette nå, med så store konsekvenser?

Den nye Follobanen vil halvere reisetiden mellom Oslo og Ski fra dagens 22 minutter, til 11 minutter. Med en ny stasjon underveis, vil reisetiden mellom Oslo og Ski øke. Stasjon på Åsland ble skrinlagt av de rødgrønne i 2010, så det toget bør man konkludere med har gått.

Bakgrunnsartikkel: http://www.osloby.no/nyheter/article7783730.ece

Et statsbudsjett som løfter Østfold på viktige områder

Svar på avisinnlegg fra Irene Johansen, Ap, som etter 8 år med ansvaret nå plutselig er bekymret for Østfold:

Irene Johansen i Arbeiderpartiet er bekymret for lave ambisjoner for Østfold i det nye statsbudsjettet. Mens de rødgrønne i åtte år la frem retningsløse budsjetter som smurte jevnt over alle poster, kritiserer Johansen Høyre-Frp-regjeringen for våre nye ideer og bedre løsninger. La oss forklare litt om hva vi legger i det begrepet og peke på noen av de høye ambisjonene vi har for Østfold i årets statsbudsjett.

Budsjettet som Høyre og FrP legger frem, er et budsjett som løser viktige oppgaver i dag, og ruster Østfold for fremtiden. Vi legger til rette for vekst i økonomien, arbeidsplasser og styrker norsk konkurransekraft gjennom vekstfremmende skattelettelser, raskere bygging av vei og bane og mer til forskning og innovasjon. Vi forenkler offentlig sektor og satser på kunnskap for at elevene skal lære mer i skolen. Dette er viktige prioriteringer og nye ideer og bedre løsninger i praksis.

Noe av det viktigste vi gjør for å møte utfordringer Østfold står ovenfor i fremtiden er på vei og bane. Dette er også en hovedbekymring for Johansen. Derfor vil vi gjerne trekke frem noen hovedsatsninger på dette området. I budsjettet foreslår Høyre og FrP regjeringen:
– 259 millioner kroner til E18 Riksgrensen – Ørje
– 409 millioner kroner til E18 Knapstad – Retvet
– 161 millioner kroner til E18 Melleby – Momarken
– 171 millioner kroner til modernisering av Østfoldbanens Østre linje i tillegg til nye tog og utbedring av stasjoner
– 540 millioner kroner til planlegging av InterCIty-utbyggingen på Østlandet, herunder Follobanen
– 50 millioner kroner (beregnet) i statlige tildelinger i belønningsordning for bedre kollektivtransport i Nedre Glommaregionen

De røgrønne gav løfter om utbygging av InterCity uten å starte arbeidet. Før man kan bygge må noen planlegge. Det betyr at Regjeringen først nå kan starte arbeidet med planleggingen av prosjektet, og bevilger hele 540 millioner kroner til arbeidet. En så stor satsning må til for at vi etter åtte år med rødgrønt styre skal nå målet om InterCity senest innen og gjerne før 2030. Regjeringen leverer der de rødgrønne ikke engang startet arbeidet.

Regjeringen har også tro på at oppgaver løses best av de som kjenner utfordringene. Budsjettet legger derfor til rette for økt handlingsrom for Østfold, i motsetning til de rødgrønnes statlig styrte budsjetter. De frie inntektene til kommuner og fylkeskommune i Østfold øker nominelt med 731 millioner kr i 2015. Dette er fordelt på 618 millioner mer til kommunene (4,8% økning) og 113 millioner til fylket (4,1% økning). For disse pengene kan Østfold fortsette å med å tette hull i det sosiale sikkerhetsnettet, sørge for mer kunnskap i skolen, bedre kvalitet i helse- og omsorgstjenesten, styrke beredskapen, skape et kollektivtrafikktilbud som gjør at flere velger miljøvennlig og ruste opp fylkesveinettet.

Dette er noen av punktene hvor statsbudsjettet mer enn ambisiøst på Østfolds vegne. Derfor er vi stolte av å kunne legge frem et statsbudsjett som løfter Østfold på viktige områder.

Ingjerd Schou, Høyre
Ulf Leirstein, FrP

Kraftig økt satsning på fylkesveiene fra Høyre og FrP

FrP- og Høyre-regjeringen styrker satsningen på fylkesveiene. For Østfold innebærer dette at man kan øke vedlikehold og investeringer for fylkesveiene med nesten 100 millioner kroner for 2014. Dette er i tillegg til det som forrige regjering la inn i sitt budsjettforslag.

Med denne satsingen vil folk virkelig merke at vi har fått et taktskifte i samferdselspolitikken. Regjeringen har lovet økt satsning på samferdsel og leverer allerede etter tre uker i regjering.

I tillegg til denne økte satsningen på fylkesveiene styrker regjeringen riksveinettet med nesten 900 millioner til ulike prosjekter og 400 millioner kroner til økning i drift og vedlikehold. Dette vil også komme riksveiene i Østfold til gode.

Jeg er godt fornøyd med denne økte satsningen og gleder meg over at regjeringen allerede nå i høst har begynt å levere på løftene om å satse på investeringer i infrastruktur.

Veiene styrkes og dyr bompengefinansiering reduseres. Dette kommer hele det norske folk til gode. Folk vil merke at den nye regjeringen leverer på handlekraft!

Rundreise i eget fylke

Denne uken har jeg avsatt flere dager til besøk rundt i eget fylke, Østfold. Det er viktig at vi som stortingsrepresentanter bruker tid i eget fylke, møter våre velgere og innbyggere, treffer næringslivet og får signaler. Gjennom et godt samarbeid mellom oss på Stortinget og alle som arbeider og virker i hjemfylket kan vi få til gode løsninger.

Vi som er på Stortinget trenger innspill. Hva fungerer? Hva kan gjøres bedre? Hvordan kan vi tilrettelegge fra Stortingets side for at næringslivet kan lykkes? Mange viktige spørsmål.

Sammen med de fleste på Østfoldbenken er det Halden og indre Østfold som har hovedfokus denne uken. Senere skal det gjennomføres tilsvarende rundreise i resten av fylket. Deretter begynner vi på igjen. Det skal være en åpen dør til oss som representerer Østfold. Jeg er utrolig stolt over å kunne representere fylket mitt på Stortinget. Håper jeg kan bidra til en positiv utvikling.

20131029-093639.jpg

Viktige Østfoldsaker

FrP og Høyre er i full gang med regjeringsforhandlingene. Østfold FrP gikk i stortingsvalget til valg på et eget Østfoldprogram. I dette programmet er våre viktigste saker som også vil bli spilt inn til forhandlingene.

Vi er selvfølgelig realistiske og innser at vi ikke kan få gjennomslag for alt. Men vi som nå representerer Østfold FrP på Stortinget vil gjøre det vi kan for å arbeide for alle disse viktige sakene. Noen saker er allerede ivaretatt av avtalen som de fire ikke-sosialistiske partiene har underskrevet. Flere saker vil nok komme i regjeringserklæringen og de øvrige sakene skal vi arbeide for i de fire årene vi nå har foran oss. Det skal lønne seg å stemme FrP!

Gjengir her våre saker i Østfold FrPs stortingsprogram:

– Gi Moss Lufthavn Rygge eksakt de samme rammevilkårene som sine konkurrenter, noe som vil styrke konkurranseevnen og medføre økt og variert tilbud.
– Reversere nedbyggingen av den militære aktiviteten på Rygge Lufthavn og styrke Østlandets forsvarsevne gjennom styrket militær tilstedeværelse på Rygge.
– Fullføre E18 gjennom Østfold og videre gjennom Akershus som et helhetlig prosjekt og ikke videreføre utbyggingen «klattvis».
– Bygge fornuftige havneveier i Moss, Halden og Fredrikstad slik at trafikken/godset raskest mulig kommer over på bane eller hovedveier for å unngå dagens trafikkutfordringer.
– Gjøre farleden inn til Halden Havn bredere og dypere for å sikre næringslivet gode båtforbindelser også med større båter. Det samme gjelder farleden inn til Borg Havn.
– Fjerne dagens bomstasjoner i Østfold og sikre full statlig finansiering av bypakkene og dermed stoppe de planlagte nye bomstasjonene i Østfold.
– Bygge dobbeltsporet jernbane på hele strekningen mellom Oslo-Halden.
– Sikre planfri tilkobling ved Ski stasjon for Østre linje ved bygging av Follobanen.
– Oppgradere jernbanen på Østre linje for å styrke punktligheten og tilgjengeligheten. Dette gjennom bl.a. å styrke pendlerparkering, signalanlegg og bedre infrastrukturen på skinner og stasjon.
– Oppheve NSB sitt monopol på Østfoldbanen og sikre at de som kan levere det beste og mest stabile tilbudet for brukerne, skal få anbudet.
– Erstatte dagens fergeforbindelse mellom Moss-Horten med en fergefri forbindelse mellom Østfold og Vestfold, noe som vil ha nasjonal verdi.
– Overføre fylkesveiene til staten slik at vi får et helhetlig og sammenhengende veinett i Østfold og sikre nødvendige midler til vedlikehold og investeringer.
– Oppgradere tverrforbindelsene mellom indre og ytre Østfold slik at man får fremtidsrettede veiforbindelser med en hastighet på 100 km/t.
– Stoppe «sulteforingen» av Østfoldkommunene og sørge for at våre kommuner skal få samme økonomiske rammer som øvrige kommuner i Norge.
– Gi personer som trenger helse- og omsorgstjenester dette uavhengig av den enkelte kommunes økonomi, ved at staten skal dekke kostnader utover egenandel.
– Redusere avgifter på matvarer, alkohol og tobakk slik at vilkårene for handelsstanden i Østfold blir mest mulig lik avgiftsnivået i vårt naboland.
– Styrke tollvesenet på riksgrensen og få økte ressurser til sikkerheten ved grensen, inkludert ved Moss Lufthavn Rygge. Dette er nødvendig for å bekjempe storsmugling, stoppe ulovlig innvandring og beskytte landet mot mulige trusler.
– Styrke politiet i Østfold slik at de blir i stand til å være mer synlige og styrke arbeidet med kriminalitetsbekjempelse.
Innføre en forsøksordning med lukkede asylmottak i Østfold.
– Få økt fokus på miljøutfordringene våre vassdrag og drikkevannskilder står overfor, og bidra til bevilgning av midler for nødvendige tiltak.
– Fullføre byggingen av Østfoldsykehuset og sikre gode transportmuligheter til sykehuset når det gjelder veier, parkeringsplasser og kollektivtransport.
– Starte prosessen med å planlegge videre utbygging av Østfoldsykehuset (byggetrinn 2). Dette for å møte økt tilflytting til fylket og sikre et godt fremtidig tilbud.
– Oppheve dagens kunstige ulvesoner slik at konsekvensene med å ha ulv i norsk fauna fordeles over hele landet.

20131002-225034.jpg

Har tatt opp Østfold-saker

I Moss Avis nå på lørdag påstås det at undertegnede ikke har stilt et eneste spørsmål til regjeringen om saker knyttet til Østfold. Dette er feil.

Og spesielt underlig at avisen påstår det all den tid flere av mine spørsmål de siste årene er omtalt av den samme avisen. På Stortinget.no kan alle sjekke hva den enkelte representant formelt har tatt opp av spørsmål, være seg såkalte skriftlige eller muntlige spørsmål til regjeringen.

Et enkelt søk ville vist journalisten at undertegnede bare det siste året har stilt ca 20 konkrete spørsmål om saker vedrørende Østfold. I tillegg til en rekke andre spørsmål tilknyttet mitt arbeid i justiskomiteen.

De som ønsker å se mine spørsmål kan trykke her (lenke til Stortinget.no).

Takk Inga Marte, krisesentrene trenger fokus nå

I 2010 kom krisesenterloven. Intensjonen var å styrke arbeidet mot vold i nære relasjoner og vold mot kvinner. Samtidig ble tilskuddene til krisesentrene endret fra 80/20-statlige/kommunal finansiering til å skulle inngå i rammetilskuddene til kommunene, beregnet etter innbyggertall.

Mitt eget fylke Østfold har tidligere tatt arbeidet med å bekjempe vold i nære relasjoner på alvor og har etablert og i lengre tid drevet hele fem krisesentre. For Østfold betydde omleggingen derfor en betydelig reduksjon av tilskuddene, tilskudd som i dag ligger langt under reelle driftskostnader.

Det er nå igangsatt ett arbeid i Østfold hvor man ser på strukturen, og et aktuelt resultat kan bli at 5 krisesenter blir til 1. Altså at 4 krisesenter blir nedlagt. Dette vil gi et betydelig dårligere tilbud til de som i dag – og som i fremtiden – vil være avhengig av krisesentrene. Lenger avstand til senteret, vanskeligere for sentrene å følge opp barna som skal på nærmiljøaktivitet, og ved mindre lokal kunnskap om hjelpetiltak.

Loven skal evalueres i 2014. Men allerede nå har flere krisesenter i Norge blitt lagt ned eller sammenslått. Mens man venter på en evaluering så risikerer man at tilbudet blir betydelig dårligere på grunn av svikt i finansieringen.

Jeg tok derfor opp situasjonen for landets krisesentre i et spørsmål til statsråd Inga Marte Thorkildsen. Svaret foreligger nå, og kan leses her. Jeg takker statsråden for svaret. Jeg opplever at statsråden er genuint opptatt av saken, og spesielt det at hun nå vil ta initiativ til et møte med fylkesmannen i Østfold for å få en oppdatering lover godt. Jeg vil forfølge saken videre, og håper at vi her kan jobbe på tvers av de politiske partiene.

20130311-103001.jpg

Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 136 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer