Reklamer

Viktige Østfoldsaker

FrP og Høyre er i full gang med regjeringsforhandlingene. Østfold FrP gikk i stortingsvalget til valg på et eget Østfoldprogram. I dette programmet er våre viktigste saker som også vil bli spilt inn til forhandlingene.

Vi er selvfølgelig realistiske og innser at vi ikke kan få gjennomslag for alt. Men vi som nå representerer Østfold FrP på Stortinget vil gjøre det vi kan for å arbeide for alle disse viktige sakene. Noen saker er allerede ivaretatt av avtalen som de fire ikke-sosialistiske partiene har underskrevet. Flere saker vil nok komme i regjeringserklæringen og de øvrige sakene skal vi arbeide for i de fire årene vi nå har foran oss. Det skal lønne seg å stemme FrP!

Gjengir her våre saker i Østfold FrPs stortingsprogram:

– Gi Moss Lufthavn Rygge eksakt de samme rammevilkårene som sine konkurrenter, noe som vil styrke konkurranseevnen og medføre økt og variert tilbud.
– Reversere nedbyggingen av den militære aktiviteten på Rygge Lufthavn og styrke Østlandets forsvarsevne gjennom styrket militær tilstedeværelse på Rygge.
– Fullføre E18 gjennom Østfold og videre gjennom Akershus som et helhetlig prosjekt og ikke videreføre utbyggingen «klattvis».
– Bygge fornuftige havneveier i Moss, Halden og Fredrikstad slik at trafikken/godset raskest mulig kommer over på bane eller hovedveier for å unngå dagens trafikkutfordringer.
– Gjøre farleden inn til Halden Havn bredere og dypere for å sikre næringslivet gode båtforbindelser også med større båter. Det samme gjelder farleden inn til Borg Havn.
– Fjerne dagens bomstasjoner i Østfold og sikre full statlig finansiering av bypakkene og dermed stoppe de planlagte nye bomstasjonene i Østfold.
– Bygge dobbeltsporet jernbane på hele strekningen mellom Oslo-Halden.
– Sikre planfri tilkobling ved Ski stasjon for Østre linje ved bygging av Follobanen.
– Oppgradere jernbanen på Østre linje for å styrke punktligheten og tilgjengeligheten. Dette gjennom bl.a. å styrke pendlerparkering, signalanlegg og bedre infrastrukturen på skinner og stasjon.
– Oppheve NSB sitt monopol på Østfoldbanen og sikre at de som kan levere det beste og mest stabile tilbudet for brukerne, skal få anbudet.
– Erstatte dagens fergeforbindelse mellom Moss-Horten med en fergefri forbindelse mellom Østfold og Vestfold, noe som vil ha nasjonal verdi.
– Overføre fylkesveiene til staten slik at vi får et helhetlig og sammenhengende veinett i Østfold og sikre nødvendige midler til vedlikehold og investeringer.
– Oppgradere tverrforbindelsene mellom indre og ytre Østfold slik at man får fremtidsrettede veiforbindelser med en hastighet på 100 km/t.
– Stoppe «sulteforingen» av Østfoldkommunene og sørge for at våre kommuner skal få samme økonomiske rammer som øvrige kommuner i Norge.
– Gi personer som trenger helse- og omsorgstjenester dette uavhengig av den enkelte kommunes økonomi, ved at staten skal dekke kostnader utover egenandel.
– Redusere avgifter på matvarer, alkohol og tobakk slik at vilkårene for handelsstanden i Østfold blir mest mulig lik avgiftsnivået i vårt naboland.
– Styrke tollvesenet på riksgrensen og få økte ressurser til sikkerheten ved grensen, inkludert ved Moss Lufthavn Rygge. Dette er nødvendig for å bekjempe storsmugling, stoppe ulovlig innvandring og beskytte landet mot mulige trusler.
– Styrke politiet i Østfold slik at de blir i stand til å være mer synlige og styrke arbeidet med kriminalitetsbekjempelse.
Innføre en forsøksordning med lukkede asylmottak i Østfold.
– Få økt fokus på miljøutfordringene våre vassdrag og drikkevannskilder står overfor, og bidra til bevilgning av midler for nødvendige tiltak.
– Fullføre byggingen av Østfoldsykehuset og sikre gode transportmuligheter til sykehuset når det gjelder veier, parkeringsplasser og kollektivtransport.
– Starte prosessen med å planlegge videre utbygging av Østfoldsykehuset (byggetrinn 2). Dette for å møte økt tilflytting til fylket og sikre et godt fremtidig tilbud.
– Oppheve dagens kunstige ulvesoner slik at konsekvensene med å ha ulv i norsk fauna fordeles over hele landet.

20131002-225034.jpg

Reklamer

Har tatt opp Østfold-saker

I Moss Avis nå på lørdag påstås det at undertegnede ikke har stilt et eneste spørsmål til regjeringen om saker knyttet til Østfold. Dette er feil.

Og spesielt underlig at avisen påstår det all den tid flere av mine spørsmål de siste årene er omtalt av den samme avisen. På Stortinget.no kan alle sjekke hva den enkelte representant formelt har tatt opp av spørsmål, være seg såkalte skriftlige eller muntlige spørsmål til regjeringen.

Et enkelt søk ville vist journalisten at undertegnede bare det siste året har stilt ca 20 konkrete spørsmål om saker vedrørende Østfold. I tillegg til en rekke andre spørsmål tilknyttet mitt arbeid i justiskomiteen.

De som ønsker å se mine spørsmål kan trykke her (lenke til Stortinget.no).

Takk Inga Marte, krisesentrene trenger fokus nå

I 2010 kom krisesenterloven. Intensjonen var å styrke arbeidet mot vold i nære relasjoner og vold mot kvinner. Samtidig ble tilskuddene til krisesentrene endret fra 80/20-statlige/kommunal finansiering til å skulle inngå i rammetilskuddene til kommunene, beregnet etter innbyggertall.

Mitt eget fylke Østfold har tidligere tatt arbeidet med å bekjempe vold i nære relasjoner på alvor og har etablert og i lengre tid drevet hele fem krisesentre. For Østfold betydde omleggingen derfor en betydelig reduksjon av tilskuddene, tilskudd som i dag ligger langt under reelle driftskostnader.

Det er nå igangsatt ett arbeid i Østfold hvor man ser på strukturen, og et aktuelt resultat kan bli at 5 krisesenter blir til 1. Altså at 4 krisesenter blir nedlagt. Dette vil gi et betydelig dårligere tilbud til de som i dag – og som i fremtiden – vil være avhengig av krisesentrene. Lenger avstand til senteret, vanskeligere for sentrene å følge opp barna som skal på nærmiljøaktivitet, og ved mindre lokal kunnskap om hjelpetiltak.

Loven skal evalueres i 2014. Men allerede nå har flere krisesenter i Norge blitt lagt ned eller sammenslått. Mens man venter på en evaluering så risikerer man at tilbudet blir betydelig dårligere på grunn av svikt i finansieringen.

Jeg tok derfor opp situasjonen for landets krisesentre i et spørsmål til statsråd Inga Marte Thorkildsen. Svaret foreligger nå, og kan leses her. Jeg takker statsråden for svaret. Jeg opplever at statsråden er genuint opptatt av saken, og spesielt det at hun nå vil ta initiativ til et møte med fylkesmannen i Østfold for å få en oppdatering lover godt. Jeg vil forfølge saken videre, og håper at vi her kan jobbe på tvers av de politiske partiene.

20130311-103001.jpg

Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer