Reklamer

Østfold på rett vei!

Fremskrittspartiet har i regjering levert det beste samferdselsbudsjettet i nyere tid. Vedlikeholdet av riksveiene har økt med nesten 50 prosent siden FrP kom i regjering, og dette kommer selvsagt også Østfold til gode.

Tidligere har det bare vært ett land i Europa med en dårligere riksveistandard enn Norge. «Stormakten» Albania har vært det eneste europeiske land med dårligere riksveier enn Norge, samtidig som vi har pøst ut flere milliarder kroner til å bygge veier i Europa gjennom EØS. At norske veier befinner seg på en slik jumboplass er helt uaktuelt for FrP. Vi har en visjon om et veiløft i hele landet – en visjon vi nå er i ferd med å oppfylle.

FrP har alltid argumentert for å bruke mer av oljefondet på investeringer i Norge, fremfor å kjøpe aksjer i utenlandske selskaper. Her har vi nå fått gjennomslag i regjering, og hele 100 milliarder kroner fra oljefondet vil nå øremerkes veiutbygging i Norge. Dette er en massiv seier for FrP, en seier som vil komme både Østfold og resten av landet til gode i mange år fremover. Vi må satse på våre barn og barnebarn gjennom å etterlate oss et veldrevet land med god infrastruktur, og i mindre grad kjøpe aksjer og eiendom i utlandet.

Dessverre er det ikke alle områder vi har klart å få en fullstendig politisk seier. Bompenger er et av disse områdene. I en hverdag der både regjeringspartner Høyre og samtlige andre partier på Stortinget ønsker bompenger, har det vært vanskelig å få gjennomslag for å fjerne samtlige bomstasjoner. FrP har likevel, gjennom harde forhandlinger, både klart få fjernet en rekke bomstasjoner, og også unngått opprettelsen av flere nye. Frem til FrP får større oppslutning vil bilistene dessverre fortsatt måtte fortsette å ergre seg over usosiale bompengeavgifter, men det er likevel en liten trøst at FrP arbeider hver eneste dag for at antallet bomstasjoner skal være så lite som mulig. Og alternativet hadde vært flere og økte bompenger.

Som følge av FrPs satsninger vil hele 1200 km riksvei vil få ny asfalt bare i 2015. Dette innebærer at etterslepet på veivedlikeholdet minker for første gang på flere tiår. FrP har alltid stått på bilistenes side, og det gleder meg at vi nå endelig har fått mulighet til å bevise dette i regjering. Mitt mål er at det skal lukte asfalt over det ganske land.

Som hovedferdselsåre fra Norge til Sverige er Østfold kanskje landets viktigste fylke når det kommer til infrastruktur. Store deler av FrPs veisatsning vil derfor komme Østfold til gode. Det er viktig å huske på at 1200 km med forbedret riksvei langt ifra er vår eneste Østfold-satsning på samferdselsområdet. Fylkesveiene har også blitt styrket med 142 millioner gjennom den såkalte rentekompensasjonsordningen, i tillegg til at Østfold har fått over 20 millioner kroner for å bygge ned etterslepet etter 8 år med rødgrønt styre. Pendlerne kan også glede seg over at jernbanen har fått et kraftig løft i vårt budsjett for 2015. Kort og godt: Fremskrittspartiet i regjering betyr mye mer vei og samferdsel for hver skattekrone.

Reklamer

FrP tar tryggheten tilbake

Dagbladet kunne melde om halleluja-stemning blant landets politimestre når Fremskrittspartiets justisminister Anders Anundsen la frem årets justisbudsjett. Regjeringens justisbudsjett er historisk, og folk flest vil også snart kunne glede seg over en tryggere hverdag med FrP i regjering.
Justispolitikken er en av FrP/H-regjeringens klare satsningsområder. Over 350 ferske politistillinger medfører at det nå ansettes minst like mange i politiet som antallet som går ut av politihøgskolen. Det har vært en klar ambisjon for FrP å ta igjen de rødgrønnes etterslep på arbeidsmuligheter for politistudentene, og regjeringens første statsbudsjett er et helt nødvendig bidrag i dette arbeidet.
Å se sammenhengen i justispolitikken er helt avgjørende. Det hjelper lite om vi får flere politibetjenter, dersom det ikke er personer som kan sørge for å lede etterforskning og få sakene opp for retten. Politijuristene har vært nedprioritert i årevis, og situasjonen var nærmest uforsvarlig når FrP inntok regjeringskontorene. Hver eneste politijurist hadde over 80 ubehandlede saker, og voldsofre måtte ofte vente i måneder og år før de fikk avgjort en anmeldelse.
Dette er en unødig ekstrabelastning for ofrene, og jeg er derfor glad for at FrP/H-regjeringen sørger for hele 50 nye politiadvokater og 12 nye statsadvokater i budsjett for 2015. Dette er en massiv satsning, og det er ikke uten grunn at Politijuristenes leder Sverre Bromander har omtalt budsjettet som «tidenes løft for påtalemyndigheten».
Det er viktig å ta hverdagskriminaliteten på alvor, men politiet må også rustes for å kunne avverge alvorlige terrorangrep mot Norge. Derfor styrker regjeringen nå PST med 68 millioner kroner, og sørger for at etterrettningstjenesten har de nødvendige verktøy for å sikre landet mot terrorister. Med FrP i regjering er det politiet og folks trygghet som er budsjettvinneren. Vi tar tryggheten tilbake.

Snu ulovlige innvandrere på grensen

FrP/H-regjeringen har nå levert sitt første statsbudsjett som markerer en helt ny retning for Norge. En av hovedgrepene FrP har fått gjennomslag for, er en strengere innvandringspolitikk og kutt i norsk byråkrati. Regjeringen har kuttet over 1,5 milliarder kroner i byråkrati og effektivisering for å kunne bruke store summer på en mer effektiv og bærekraftig justis- og innvandringspolitikk. Langt flere ulovlige innvandrere vil interneres med FrP, og politiet får nå verktøyene til å snu illegale immigranter på grensen.

Et av flere innvandringstiltak i statsbudsjettet er lukkede forvaringsplasser i transittområdet på Gardermoen. Fremskrittspartiet har nå sørget for at politiet får mulighet for å sette illegale innvandrere i forvaring allerede før de kommer inn i Norge. Illegale innvandrere uten oppholdsgrunnlag vil med andre ord kunne snus på grensen.

I tillegg er det kjent at H/FrP-regjeringen overtok et massivt etterslep når det gjelder kriminelle og ulovlige innvandrere som allerede befinner seg i Norge. Retursenteret på Gardermoen vil også være et viktig tiltak for å sende ut flere asylsøkere med endelig avslag og kriminell utlendinger.

For å nå milepælen om å sende ut over 10 000 illegale innvandrere i 2015 er denne typen tiltak helt nødvendig. Når vi vet at FrP/H-regjeringen prioriterer å sende ut kriminelle utlendinger langt raskere og mer effektivt enn de rødgrønne er det ikke overaskende at kriminaliteten har gått ned det siste året. Likevel er dette bare første skritt på veien for å rydde opp i innvandringspolitikken til Arbeiderpartiet og de rødgrønne.

Det anslås at mellom 7000 og 20 000 ulovlige innvandrere har gått under jorden, i tillegg til de 4500 som befinner seg i asylmottak med endelig avslag. Å avdekke denne store gruppen illegale innvandrere er ingen enkel oppgave. Nettopp derfor er jeg glad for at FrP har sørget for å bevilge 30 millioner kroner til operativ utlendingsenhet ved politiet i Oslo.

Denne massive styrkningen vil føre til at 33 flere politibetjenter vil patruljere gatene, sjekke ID, avdekke narkotikasalg og pågripe ulovlige innvandrere i hovedstaden. Det er bare gjennom å styrke politiet på denne måten vi kan pågripe og sende ut de virkelige drittsekkene, og jeg er glad for at vi endelig har en regjering som forstår dette. Vi har i dag mange personer vi ikke vet noe som helst om i Norges gater. Dette kan være krigsforbrytere, drapsmenn, voldtektsmenn eller pedofile, myndighetene har liten kontroll på identiteten til illegale innvandrere. Dette er en situasjon vi i Fremskrittspartiet rett og slett ikke kan leve med. Nettopp derfor har det vært så viktig for oss å få på plass flere lukkede asylmottak.

Og her har regjeringen levert allerede. I 2015 vil Trandum utvides med 30 prosent flere lukkede plasser, og det vil planlegges 500 ytterligere plasser i et sikkerhetsforsterket asylmottak. For FrP går viktigheten av å verne samfunnet foran misforstått snillisme, og kriminelle utlendinger og asylsøkere med unndragelsesfare skal rett og slett ikke lengre kunne bevege seg fritt i landets gater. Jeg er stolt over at FrP/H-regjeringens politikk markerer et klart og tydelig linjeskifte fra 8 år med feilslått rødgrønn asylpolitikk.

Vi kan ikke ha det slikt at kriminelle innvandrere går fritt i Norges gater. Kyniske menneskesmuglernettverk har allerede merket seg regjeringens strengere linje i innvandringspolitikken. Mens Europa har opplevd en asyleksplosjon, med hele 19 prosent økning i asyltalene, har innvandringen gått ned i Norge under FrP. Selv land med en streng innvandringspolitikk, som Danmark, har opplevd en stor økning i asyltallene for 2014. Situasjonen i Sverige er totalt ute av kontroll, og svenskene vil nå motta nesten 10 ganger som mange asylsøkere som Norge gjør under FrP.

Vi har endelig fått en regjering som fører en ansvarlig og bærekraftig innvandringspolitikk. En regjering som våger å ta de tøffe, men nødvendige avgjørelsene. Regjeringen vil sikkert få kritikk for å føre en ”for hard” linje på innvandringsområdet, men det lever vi godt med. Fremskrittspartiet har stått i stormen i innvandringsdebatten i 30 år, og vil fortsette å ta denne nødvendige kampen i regjering.

Statsbudsjettet tar Norge i riktig retning!

Veibudsjettet øker med nesten 20 prosent. Norge får 350 nye politifolk og 69 politijurister. Over 10 000 kriminelle utlendinger og utlendinger uten opphold sendes ut i 2015. Det merkes at FrP nå har en hånd på rattet i statsbudsjettet.

For første gang på 10 år synker vedlikeholdsetterslepet på norske veier. FrP/H-regjeringen har med andre ord tatt et historisk oppgjør med de rødgrønnes nedprioritering av samferdselssektoren. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen satt et tydelig og nødvendig Frp-preg på samferdselspolitikken. I tillegg til at vi øker investeringene på vei med 18,1 prosent, økes investeringene på jernbane med over 12 prosent. Å få bedre forhold for pendlerne er ikke minst viktig i mitt eget hjemfylke Østfold. I tillegg kommer en rekke avgiftskutt, en reduksjon i omregistreringsavgiften på 35 prosent er bare ett eksempel.

Politiet får også et historisk løft. Det vil ansettes minst like mange studenter som kommer ut av Politihøgskolen i 2015. At politijuristene for første gang på flere år får en kraftig økning, er viktig for å unngå at saker henlegges av kapasitetsgrunner. Av hensyn til ofrene er det viktig for FrP å sørge for at anmeldelser blir tatt på alvor, og at voldsutsatte får rask og seriøs oppfølgning. Det er ikke uten grunn at politijuristenes egen fagforening har kalt regjeringens satsning som «tidenes løft».

FrP leverer også i innvandringspolitikken. Politiets operative utlendingsenhet økes med 33 stillinger i Oslo. Foruten en massiv økning i tvangsutsendelser, kommer det en rekke andre tiltak. 90 nye plasser på Trandum, samt 500 plasser på sikkerhetsforsterket mottak er allerede varslet i regjeringsplattformen, og vil leveres i 2015. Noe som derimot er helt nytt i dette budsjettet, er et interneringssenter i transittområdet på Gardermoen. Utlendinger som lander på Gardermoen uten oppholdstillatelse vil ikke lengre komme inn i landet, men settes i forvaring på flyplassen og sendes ut innen 24 timer.

I Fremskrittspartiet leverer vi det som er lovt velgerne, skritt for skritt.

Tryggere gater – steg for steg

Fremskrittspartiets motstandere mente et FrP i regjering ville være en katastrofe. Alle kan nå se at venstresidens propaganda åpenbart var feil. De eneste som har opplevd en «katastrofe» med FrP i regjering er overgripere, ulovlige asylsøkere og kriminelle utlendinger.

Det var over 5000 asylsøkere med avslag og kriminelle utlendinger som ventet på uttransportering når Fremskrittspartiets overtok nøklene til Justisdepartementet. For oss er det helt uakseptabelt at mennesker får lov til å oppholde seg ulovlig i landet. Jeg er derfor glad for at FrP bare i år vil sende ut 2900 flere kriminelle utlendinger og asylsøkere med endelig avslag, og politiet arbeider på spreng for å sende ut personer som ikke skal være i landet. Selv om regjeringsforhandlingene var tøffe fikk Fremskrittspartiet godt gjennomslag i innvandringspolitikken. Vi har blant annet fått på plass neste 600 plasser i lukkede- og sikkerhetsforsterkede asylmottak, 24-års grense for familiegjenforening, begrensning av trygdesvindel og trygdeeksport. Det skjer videre stadig innstramninger på forskriftsfeltet, eksempelvis skal nå asylsøkere som lyver for å få opphold nå sendes ut.

Gjennomgangen av justisfeltet etter 22.juli viste dessverre at justispolitikken var noe den rødgrønne regjeringen bevist valgte å nedprioritere. Når FrP/Høyre- regjeringen tok over regjeringslokalene i oktober i fjor arbeidet bare 5000 av 11 500 politibetjenter med politioppgaver, og Norge utnyttet politiressursene dårligst i hele Norden. Bare 13 av 354 tjenestesteder hadde døgnåpent hele uken og det var færrest politifolk på jobb når behovet er størst. Det var med andre ord nok for FrP/Høyre-regjeringen å rydde opp i.

Justisminister Anders Anundsen (FrP) satte derfor umiddelbart i gang arbeidet med en politireform som vil føre til mer politi i gatene, og problemene 22.juli-rapportene påpeker vil løses på en smidig måte. Selv om reformen trolig vil legges frem for stortinget allerede om få måneder har Anundsen allerede innført en rekke strakstiltak. Ca. 400 ferske politistillinger har ført til at 2014 vil være det første året på lenge der alle politistudentene kan gå rett ut i jobb. I tillegg er det etablert et tettere samarbeid med tolletaten, mobile politiposter og en tøff linje mot politimestre som velger å henlegge saker med kjent gjerningsmann. Det er ikke mulig å rydde opp i alle problemene i politiet over natten, men FrP/H-regjeringen har allerede tatt en rekke viktige skritt som på sikt vil sørge for at politiet kan ta tilbake tryggheten i gatene.

Det er heller ikke lenger mulig for drapsmenn og voldtektsforbrytere å gjemme seg til de overgrepene deres er foreldet. Rett før sommeren vedtok Stortinget at foreldelsesfristen for drap og grove overgrep skal fjernes. Dette er noe FrP har vært pådriver for i over 10 år, endelig er vi i regjering og kan få gjennomslag. Det vil også komme en rekke straffeskjerpelser i den nye straffeloven Justisministeren har lovet skal implementeres allerede til neste år.

Hukommelsestap, fakta og Jenny Klinge

Senterpartiets Jenny Klinge forsøker i Nationen å kritisere regjeringen og FrP for å kutte i overføringene til kontoret for voldsoffererstatning. Her er mitt svar:

Fremskrittspartiet har lenge vært en forkjemper for bedre rettigheter til voldsofrene, og var veldig positive til at den rødgrønne regjeringen bevilget 25 millioner til kontoret for voldsoffererstatning (KFV) i 2012. På denne tiden var KFV overarbeidet, uavhengig av 22. juli-sakene, og voldsofre fikk langt fra en optimal oppfølgning. FrP var derimot meget skeptiske til at de rødgrønne tydelig skrev i stortingsdokumentene at de ønsket å fjerne disse pengene igjen i 2015. Jenny Klinge (Sp) forsøker med andre ord å kritisere FrP/H- regjeringen for et kutt Senterpartiet selv har planlagt.

Ingenting vil likevel glede meg mer enn om Senterpartiet nå har snudd i saken, og vil være med på å gå bort fra sitt eget planverk. Fremskrittspartiet ønsker å styrke offeromsorgen, og vil i regjering kjempe med nebb og klør mot kuttet de rødgrønne la opp til for 2015. Fremskrittspartiet er som kjent i en mindretallsregjering, og er avhengige av støtte på Stortinget for å få gjennomslag for våre prioriteringer. Dersom Jenny Klinge og Sp nå ønsker å bli med på FrPs løft av offeromsorgen, og gå tilbake på egne planer om kutt i Kontoret for voldsoffererstatning, ville ingenting gledet meg mer.

Jeg vil likevel oppfordre Klinge til å være ansvarlig i opposisjonsrollen. Dette handler om noen av de mest utsatte personene i samfunnet vårt, mennesker som er utsatt for kriminalitet og grove overgrep. Forsøker man å slå politisk mynt på denne sårbare gruppen bør man i alle fall ha fakta i orden.

Ny retning med ny regjering

FrP/Høyre-regjeringen har vært i regjering i ni måneder. Det gjennomføres store reformer samtidig som en rekke forbud fjernes og enkeltmenneskets frihet økes. Å gjennomføre politikk og å legge en ny retning for utvikling tar tid. Det skal utredes, sendes høringer, komitéer skal behandle og Stortinget skal vedta saker. FrP/Høyre regjeringen har til tross for dette fått til mye på kort tid. Regjeringen har lagt en ny retning for utviklingen i Norge, og det begynner vi nå å se resultatene av.

Fremskrittspartiet har så lenge vi har eksistert kjempet for å styrke tryggheten i samfunnet. Dette blir nå virkelighet. Politiet har behov for mer ressurser til å etterforske og behandle saker. Dette er noe FrP/Høyre regjeringen tar på det største alvor, og vi gjør noe med det. Regjeringen har bevilget 100 millioner ekstra til politiet og dette innebærer at det bare i år skal ansettes 350 nye stillinger i politiet. Her i Østfold har det blitt ansatt 25 nye politibetjenter. Med et sterkt FrP i regjering kan folk føle seg litt tryggere.

Det har lenge vært et stort behov for å bedre, og øke kapasiteten på det norske veinettet, og det har tidligere blitt nedprioritert. Regjeringen tar nå tak i dette og gjør store grep for å forbedre infrastrukturen. Det gjennomføres en historisk satsing på veibygging, både ved å bygge mer vei og framskynde veiprosjekter. Straks etter regjeringen tiltrådte i oktober, ble det opprettet et infrastrukturfond på 30 milliarder kroner for å sikre penger til veibygging også i fremtiden. I tillegg har regjeringen økt fremkommeligheten og kapasiteten på utvalgte strekninger, blant annet i Østfold, ved å heve fartsgrensen til 110 km/t.

Regjeringen har igangsatt en storstilt satsing i helse- og omsorgssektoren. Vi tok over regjeringskontorene med kilometerlange helsekøer, og mange steder liten tilfredshet med helsesektoren generelt. Her gjør regjeringen store grep for å snu den uheldige utviklingen vi har sett de siste årene. Blant annet har vi styrket sykehusenes økonomi med 2,7 milliarder kroner, noe som naturlig nok bidrar til at flere blir behandlet samtidig med at kvaliteten ved sykehusene økes. Områdene rus og psykisk helse har blitt styrket med 400 millioner kroner under den korte perioden FrP og Høyre har regjert. Vi har også foreslått å rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse (BPA), noe som vil gi mange med nedsatt funksjonsevne muligheten til å leve et selvstendig, aktivt og verdig liv. Helsereformen «fritt behandlingsvalg» har blitt lagt frem, og er et viktig tiltak for å redusere ventetidene og øke valgfriheten for pasientene. Dette er en ønsket utvikling, og er noe som kommer til å gi gode resultater i årene som kommer.

Regjeringen har satt i gang tidenes kommunereform for å sikre tilgjengelighet og økt kvalitet på kommunenes tjenesteproduksjon. Kun 70 av Norges kommuner har over 15.000 innbyggere, noe som har skapt behovet for en ny retning i kommunepolitikken. Her blir det tatt store grep for at servicetjenestene til innbyggerne skal være tilfredsstillende.

FrP er opptatt av å gjøre hverdagen enklest mulig for folk flest. Derfor fjerner vi en del irriterende forbud, skatter og avgifter, samtidig med at vi gjør store grep. Friheten til enkeltmennesket ble litt større da en rekke endringer trådte i kraft 1. juli i år, blant annet en liberalisering av Taxfree-ordningen, hvor man kan ta med deg 1,5 liter mer vin eller øl dersom tobakkskvoten droppes.

På ni måneder har regjeringen fått gjennomslag for en rekke viktige saker og utvist handlekraft på mange områder. Den nye retningen vi nå ser, preges sterkt av at FrP er i regjering. Det vi i mange år har ment og nærmest stått alene om, får vi nå gjennomslag for. Å sette store reformer til livs tar tid, men arbeidet er godt i gang, og er noe vi kommer til å se gode resultater av i fremtiden.

En offensiv utsendelsespolitikk!

Regjeringen foreslår i revidert statsbudsjett å bevilge 27.5 millioner kroner ekstra for å øke tempoet på utsendelser av personer uten oppholdstillatelse.

Bevilgningene kommer på toppen av årets budsjett for tvangsreturer, som er på 150 millioner kroner. Bare så langt i år er om lag 2200 personer sendt ut av landet. Med FrP i regjering har tvangsreturene økt med 55 prosent første kvartal.

Regjeringen har allerede lagt opp til å sende ut 2500 flere enn de rødgrønne i 2014, og det er veldig positivt at den foreslåtte bevilgningen øker dette tallet ytterligere. Kriminelle og asylsøkere med avslag skal ganske enkelt ikke være i Norge, men sendes ut. Det er dog merkelig er at FrP måtte i regjering til for å forstå at en offensiv utsendelsespolitikk er helt grunnleggende for tillitten til innvandringspolitikken.

I tillegg vil politiets operative utlendingsenhet styrkes med 10 millioner kroner. Offisielle tall viser at det er minst 7000 illegale innvandrere i Norge som ingen har kontroll på. Trolig er tallet langt større. Illegale innvandrere som har gått under jorden vil per definisjon ikke ha noen annen måte å livnære seg på enn kriminalitet. Derfor er det ekstremt viktig at disse avdekkes, settes på lukket mottak, og deretter sendes hjem.

Den operative utlendigsenheten har hovedansvaret for å avdekke personer som oppholder seg ulovlig i landet og forsøker å unndra seg utkastelse samt avsløre identitetsjuks. Operativ utlendingsenhet er førstelinjen i kampen mot ulovlig innvandring, og det er derfor svært gledelig at regjeringen nå velger å styrke en enhet som tidligere har opplevd nedbemanning under den forrige regjeringen som var ledet av Arbeiderpartiet.

Fremskrittspartiet gikk til valg på en strengere og mer rettferdig asylpolitikk. Gjennom den fremforhandlede asylavtalen mellom FrP, H, Krf og V, blir det opprettet lukkede mottak for de asylsøkerne som vi ikke kjenner identiteten til og for de som har fått avslag på sin søknad og som skal ut av landet.

Gjennom det vedtatte statsbudsjettet for 2014 og de nå foreslåtte påplussinger i revidert statsbudsjett sendes et rekordhøyt antall kriminelle og asylsøkere med avslag ut av landet.

I tillegg viser tallene en kraftig nedgang i antallet asylsøkere som nå kommer til Norge. Ryktene om at det nå er en ny politikk på dette området har tydeligvis nådd ut. Målet må være at det er reelle asylsøkere som kommer til Norge, og de skal få en rettferdig og rask saksbehandling. Mens grunnløse asylsøknader skal avslås raskt, og gjennom en kraftig økning i ressurser til tvangsretur så skal disse raskt returneres til sine hjemland.

På kun 7 måneder har FrP-H-regjeringen vist en ny retning også innenfor asylpolitikken.

Nå forenkler vi også plan- og bygningsloven!

I arbeidet med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor starter Høyre-FrP-regjeringen nå forenklingen av plan- og bygningsloven. Vi gjør det vi sa vi skulle gjøre, vi gjør det enklere og raskere å bygge. Dette er første ledd i forenklingen av plan- og byggeprosessene, mer kommer.

Høyre og Fremskrittspartiet skal gjøre byggesaksprosessene enklere for vanlige folk. Det skal gå raskere og enklere. Våre regler skal ikke være til hinder, men heller til hjelp. Forenklingen av byggesaker vil gi færre søknadsskjemaer, færre omkamper og kortere tidsfrister.

De viktigste forenklingen i forslaget:

• Mindre nybygg under 50 kvadratmeter – som for eksempel garasjer og uthus unntas fra søknadsplikt og dermed slipper kommunal saksbehandling og nabovarsling. Forutsetningen er at bygget er i tråd med øvrig plan og regelverk.

• Innføring av tidsfrist på 12 uker for kommunens behandling av byggesaker som krever dispensasjon fra plan. Oversitter kommunen fristen, vil dette føre til gebyrnedsettelse.

• Ved kommunens overskridelse av tidsfrist på 3 uker for behandling av søknad om igangsettingstillatelse kan tiltaket settes i gang.

• Fjerner kommunenes adgang til å vurdere de tekniske sidene av et tiltak. Det er utbyggers ansvar at bygget er i henhold til krav og forkrifter og kommuene vil ikke lenger ha adgang til å avslå byggesøknad basert på tekniske forhold. Dette vil gi mindre byråkrati og mer forutsigbarhet for utbyggerne.

Forslagene vil samlet redusere byråkrati og administrative byrder for den enkelte person, næringen og kommunene. I kommunene representerer ”enkle” byggesaker mer enn 20 prosent av saksmengden. Tiden som brukes til dette kan nå frigjøres til viktigere saker og dette vil spare den enkelte utbygger for gebyrer på flere tusen kroner.

Lokaldemokratiet tas på alvor!

FrP-H-regjeringen har vist større tillit til det lokale selvstyret og tar lokaldemokratiet på alvor. Kommunene har fått gjennomslag i over 75 % av innsigelsessakene!

Den rød-grønne regjeringen innvilget kun færre enn 15 % av denne type saker.

Dette er saker som kommunenes politiske flertall ønsket å få i gjennom, men som fylkesmannen har sagt nei til. Kommunene har da anket sakene til regjeringen for endelig avgjørelse.

Regjeringen har stor tillit til kommunepolitikere og deres ønsker for utviklingen av kommuner og byer og derfor fulgt kommunenes ønsker i de aller fleste sakene.

Regjeringen har sendt brev til Fylkesmennene og bedt dem legge mer vekt på det kommunale selvstyret, og kun fremme innsigelser ved viktige nasjonale og lokale hensyn.

Færre innsigelser og raskere behandling av plansaker er viktig for å øke boligutbyggingen, styrke næringslivet og skape levende lokalsamfunn i hele landet.

20140430-180505.jpg

Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer