Reklamer

Økt maksstraff for å verne samfunnet

De kriminelle har i tiår hatt en rekke organisasjoner, professorer, kriminologer og andre «eksperter» som har kjempet for stadig bedre rettigheter for lovbrytere. Med noen hederlige unntak er det få stemmer i debatten som snakker om hva som er best for ofrene.
FrP ønsker, i liket med offerorganisasjonene, strengere straffer for de aller verste kriminelle. Serieovergripere og seriemordere bør, av hensyn til ofrenes verdighet, få strengere straff enn i dag. Fremskrittspartiet ønsker å gi ofrene større plass i norsk strafferett.

I dag er det bare mulig å dømme en kriminell til maksimalt seks år i tilleggstraff for alle lovbrudd utover det første, eller to ganger strafferammen av et lovbrudd der rammen er under seks år.

Regjeringens vil ikke innføre et amerikansk system, der kriminelle dømmes til flere hundre år i fengsel. FrP ønsker likevel å foreta nødvendige endringer i et straffesystem som i alt for liten grad ivaretar og har fokus på offeret i straffesaker. Regjeringens forslag legger derfor opp til en skjerping av dagens praksis, slik at serieovergripere og yrkeskriminelle i større grad blir stilt til ansvar for sine forbrytelser. En moderat øking i strafferammen på fem år medfører at serieovergripere og yrkeskriminelle vil få en straff som i større grad tar hensyn til ofrenes behov for rettferdighet og oppreisning.

Selv om Fremskrittspartiet ikke fikk flertall på stortinget for å øke straffene for de aller verste kriminelle, fikk FrP denne uken flertall for å rydde opp i en annen form for urett i rettssystemet.

Høyesterett fastslo i 2008 at en gjerningsmann fikk rabatt i erstatningssaken når han gjennomførte voldtekten sammen med flere andre i en såkalt gruppevoldtekt. Skulle hver og en voldtektsmann betalt sin rettmessige erstatning til offeret, ville erstatningen blitt på 530 000. Høyesterett mente derimot, mot all sunn fornuft, at gruppevoldtektsmenn skulle slippe billigere unna fordi overgrepet ble begått av flere. Erstatningen ble derfor kuttet med langt over halvparten, og ente opp på 200 000 kroner. Voldtektsmennene ble også gjort solidarisk ansvarlig. I praksis betyr det at dersom en av dem har penger på bok, blir han tvunget til å betale hele summen alene. Resten av voldtektsmennene slipper da unna å betale erstatning overhodet.

Dette oppleves som et nytt overgrep mot offeret som allerede har blitt utsatt for noe av det verste et menneske kan oppleve.

Jeg er glad for at Fremskrittspartiet endelig får flertall for å fjerne denne uretten, og i nok en sak sørge for at ofrenes interesser også tas hensyn til i norsk kriminalpolitikk.  

Fremskrittspartiet har i regjering fjernet foreldelsesfristen for vold og overgrep, styrket barnehusene og innført et offerkontor i hvert politidistrikt. Fremskrittspartiet ønsker fortsette å styrke ofrenes rettigheter, også gjennom strengere straffer for seriemordere og serieovergripere. FrP vil fremme forslaget på nytt til høsten. Det er velgerne i september som avgjør om FrP får nok stemmer til å få større gjennomslag for ofrenes rettigheter i norsk justispolitikk.  

Reklamer

Dyremishandlingen må stoppes!

Jeg har sett meg grundig lei på at dyrekriminalitet ikke tas alvorlig, og ikke minst straffes for lavt. Dyrevernalliansen har i en gjennomgang bare funnet 6 saker der kriminelle har måtte sone i fengsel for dyremishandling, samtidig som vi vet at dyremishandling er et stort problem. Fremskrittspartiet ønsker å ta dyrevelferden på alvor.

I dag er strafferammen for selv den mest sadistiske dyremishandling bare er tre år. Dette er åpenbart alt for lavt, men det som gjør saken enda verre er at systemet sjelden velger å straffe dyremishandlere. Loven, som allerede er for dårlig, blir sjelden brukt etter intensjonen. Svensk forskning viser at det er en klar sammenheng mellom mishandling av dyr og mishandling av mennesker. Kriminelle som begynner med å mishandle dyr vil veldig ofte senere bli voldelige mot andre mennesker. Å ta dyrekriminalitet på alvor er derfor ikke bare moralsk nødvendig, men vil også sørge for å forebygge vold mot mennesker senere.

Fremskrittspartiet har sett seg lei på at gårdbrukere som sulter i hjel sine egne dyr nærmest slipper unna med et klapp på skulderen, og at det å torturere en katt til døde straffes med bøter. Systemet må slutte å skyve dyremishandling under teppet gjennom henleggelser og påtaleunnlatelse. Vi har som mennesker et moralsk ansvar når vi tar til oss dyr, et ansvar for å sørge for at dyrene har det så godt som mulig, trygge og fri for mishandling. Straffene våre sier noe om hvor alvorlig samfunnet ser på kriminalitet, og straffene norske domstoler i dag utmåler for dyremishandling tilsier at dette er et område som overhodet ikke tas på alvor.

Vi i Fremskrittspartiet ønsker et system som tar dyrene på alvor, der sadistiske overgrep mot dyr faktisk blir straffet. Derfor har vi lenge ønsket å øke straffene for dyremishandling, og gi et klart signal om at dyrekriminalitet skal slås hardt ned på. Jeg vil derfor oppfordre alle dyrevenner til å hjelpe FrP med å få med oss de andre partiene på en øking av straffene for dyremishandling.

Man skal ikke straffes for å forsvare sitt hjem

I dag melder nyhetene om at en far og en annen person i en bolig er siktet og kan risikere straffeforfølgelse fordi de tok affære når en person brøt seg inn i boligen. Slike saker hører vi av og til om. Personer som forsvarer sitt hjem, familie og eget liv blir straffet. Fordi de gjør noe som de aller fleste av oss ville gjort.

Nå skal man selvfølgelig være forsiktig å konkludere i en konkret sak hvor ikke all informasjon har kommet frem. Men saken kan allikevel brukes til å illustrerer det som er mitt poeng: man skal ikke få straff for å forsvare sin eiendom.

Selvfølgelig skal man i utgangspunktet ikke utøve vold mot et menneske selv om det er en kjeltring, men hvis man blir angrepet i eget hjem, på sin bedrift eller familien er i fare, skal man kunne forsvare seg uten å frykte for at man ender opp flere år i fengsel.

For det første gjør dagens system at mange av oss mister mye av den tilliten som er nødvendig at vi alle har til rettssystemet. Videre kan dagens system også redusere tilliten vi har til politiet. Rett og slett fordi mange opplever at åpenbare saker henlegges pga ressurssituasjonen samtidig som vi opplever at en slik sak som nevnt innledningsvis blir etterforsket. Mister folk tillit til rettssystemet og ordensmakten så har demokratiet et stort problem.

Jeg vil be om at justisministeren ser på dagens lovparagrafer som omhandler dette med å forsvare seg selv, familien og eiendom. Dernest at det kan fremmes konkrete endringsforslag ovenfor Stortinget som gjør at offeret ikke straffes. Det er den kriminelle som skal rammes av våre lover.

En helt vanlig kveld i hovedstaden…

Etter dagens møter i Stortinget var jeg på plass hjemme i leiligheten kvart over ti. Tenkte jeg da skulle ta en siste titt på kveldens nyheter på min iPad. Og som en helt «vanlig» kveld i hovedstaden var hovednyheten at det var meldt om skudd som var avfyrt på Tøyen.

Jeg vet ikke hvor mange ganger det har blitt avfyrt skudd fra våpen i Oslo de siste månedene. Men det begynner snart å bli en vane å høre nyheter om det. Hva har skjedd med hovedstaden? Hvordan kan dagens regjering finne seg i at dette er utviklingen? Jeg synes det er trist og en farlig utvikling at vi har fått gjenger og kriminelle som uten skrupler bruker våpen, og tydeligvis florerer det med ulovlig våpen. Det er bare å se nyhetene om hva våre flinke tollbetjenter stopper på grensen så skjønner vi hva de kriminelle har tilgang til. For alt av ulovlig våpen blir ikke stoppet.

Hva kan gjøres? Vi må skjerpe straffene for ulovlig våpenbesittelse. Politiet må få økte ressurser. Våre tollbetjenter som vokter riksgrensen må settes økonomisk i stand til å stoppe mer. Og så må ansvarlige politikere i hovedstaden og i regjering si klart i fra at man ikke finner seg i en slik utvikling vi nå ser. Dessverre er det sjelden jeg hører noen av de nevne dette i det hele tatt.

20130318-225839.jpg

Kriminelle skal ikke slippe straff

I Norge slipper mange kriminelle straff. Årsaken er at de for friske for psykiatrisk behandling og for syke til å sone straff i fengsel. La meg slå fast: de som gjør en kriminell handling skal ha straff.

I sin iver etter å være politisk korrekt og verdens mest humane land har man endt opp med å lage et system her i landet hvor kriminelle slipper unna, mens de som er utsatt for vold og kriminalitet mister all tro på rettsstaten.

Vi skal ikke lenger enn til Danmark for å finne det systemet som Fremskrittspartiet ønsker. Man får straff. Kriminaliteten gir konsekvenser for den kriminelle.

I Norge har til og med drapsmenn sluppet unna. Dette undergraver vårt rettssystem.

I Sarpsborg, i mitt eget fylke, har vi i flere år hatt en kriminell som har begått hundrevis av lovbrudd. Han har aldri fått verken straff eller behandling. Politiet må bruke ressurser på å utrede, og de som utsettes for kriminaliteten sitter igjen med «svarteper».

Fremskrittspartiet vil nå lede an i kampen for at kriminelle skal få sin straff. Nok er nok. Det er på tide med et regjeringsskifte, med et sterkt FrP. Dagens regjering har hatt snart 8 år på å få gjort noe med dette, men har ikke benyttet sjansen. Da er det på tide å finne seg noe annet å gjøre.

20130126-103945.jpg

Sadistisk overgriper, dom 15 års forvaring

Nok en gang ser vi eksempel på en sak fra norske domstoler hvor jeg mener gjerningsmannen slipper for lett unna.

Anbefaler alle å lese om denne saken fra Sør-Østerdal tingrett. Mannen er dømt for voldtekt av fire kvinner. Overgrepene skjedde over en lengre periode, og flere av dem ble filmet. Kvinnene var mer eller mindre bevisstløse under overgrepene skjedde. Han benyttet en gjenstand på en av kvinnene som var bevisstløse. På denne måten var hun potensielt i livsfare på grunn av risikoen for forgiftning og kvelning.

Dette er en sadist som har ødelagt livet til 4 kvinner. Brutalt utsatt kvinnene for livsfare og nedverdigelse på det groveste. Straffen? 15 års forvaring.

Det ble ihvefall forvaringsdom. Da må retten på et senere tidspunkt ta stilling til om han skal slippe ut i samfunnet igjen. Men 15 år? Dette betyr altså at hvis sakkyndige og retten velger å slippe han ut etter endt soning så kan disse 4 ofrene møte sin overgriper om ihvertfall 15 år. For hver av disse kvinnene som vedkommende har ødelagt livet til ble «prislappen» i fengselsstraff litt over 3,5 år.

Menneskeverdet er tydeligvis på billigsalg i norsk rettsvesen.

Denne personen burde få minst 30 års forvaring. Det har Fremskrittspartiet foreslått. Foreløpig har vi ikke fått noen støtte fra andre partier.

20121120-153803.jpg

Grov vold må dømmes hardere

Saken om Sigrid har gått sterkt inn på oss alle. Kanskje spesielt de av oss som har barn på samme alder føler oss nok ekstra berørt av en slik grotesk sak. En flott ungdom ble brått og brutalt revet bort.

De siste dagene har det blitt fokus på at en av de siktede i saken tidligere er dømt for grov vold. Jeg tar ikke stilling til om vedkommende er skyldig i den nye siktelsen. Men det har blitt fokus på hvor lave straffer det er for grov vold. Og det er bekymringsfullt. Spesielt er det lave straffer for de som gjentatte ganger utøver grov vold mot andre mennesker. Folks generelle rettsoppfatning er nok at slik kriminalitet må straffes hardere.

Senest i 2009 fremmet FrP konkrete forslag om å skjerpe straffeloven slik at grov vold og gjentakelse av grov vold dømmes strengere.

Konkret har vi foreslått følgende: Dersom en person dømmes for grov vold for første gang, skal retten i utgangspunktet dømme vedkommende til fem års fengsel. Når den samme personen er dømt for grov vold, eller en annen type forbrytelse hvor strafferammen er fengsel i mer enn seks år, mer enn én gang tidligere, skal retten dømme vedkommende til fengsel i minst 10 år.

Dessverre støttet ingen andre partier våre forslag.

I Dagsavisen 6. september leste jeg at justispolitiske talspersoner i Høyre og Senterpartiet går ut og sier de ønsker strengere straffer for grov vold. Høyre og Sp stemte imidlertid ikke for FrPs forslag da vi fremmet det i Stortinget, men nå går de altså ut i Dagsavisen og roper på høyere straffer.

Jeg registrerer også at representanter for de samme partiene har flere ganger beskyldt FrP for å slå politisk mynt på enkeltsaker. Da er det litt underlig at H og Sp i forbindelse med Sigrid-saken går ut og krever strengere straffer for grov vold, samtidig som de ikke nevner at FrP faktisk har fremmet forslag om nettopp dette i Stortinget. De nevner selvfølgelig heller ikke at de stemte imot FrPs forslag da ny straffelov ble behandlet i 2005, og da forslagene senest ble tatt opp – i 2009.

Dagens lovverk, altså straffeloven fra 1902, åpner for at FrPs modell kan praktiseres av retten. Likevel gjøres ikke dette. Med FrPs forslag ville retten ikke hatt noe valg og måtte forholdt seg til det lovforslaget som er forklart ovenfor.

Jeg håper nå at vi kan få flertall for å dømme grov vold strengere, og ved gjentakelse ytterligere strengere fengselsstraffer. Hensynet til samfunnet og folks sikkerhet må veie tyngre enn hensynet til de kriminelle.

20120907-083009.jpg

Det må mobiliseres mot voldtekt

Politiet etterforsker en overfallsvoldtekt mot en kvinne i Slottsparken i Oslo natt til tirsdag. Gjerningsmannen er ikke pågrepet. Det var nyheten mange av oss våknet til tirsdag. Nok en kvinne har fått sitt liv ødelagt.

Før sommeren var det mye fokus på overfallsvoldtekter i Oslo. Også i andre byer var det fokus på disse overgrepene. Men så ble det stille. Dessverre fortsatte ikke media å ha trykket oppe på disse sakene. Og nok engang slapp regjeringen unna å ta ansvar for en av de viktigste oppgavene regjeringen faktisk har: sikre tryggheten for borgerne i landet.

Nå skal det sies at regjeringen for et par dager siden la frem en handlingsplan mot voldtekt. Har du lest den? Her er det mange fagre ord og ting og tang man skal gjøre. Seminarer og løpesedler. Evalueringer. Men hva med ressurser? Jeg tror ikke regjeringen selv tror at denne planen løser noe som helst. Planen legges frem for at man skal gi inntrykk av at man gjør noe.

Nå må det bli handling og bevilges ressurser. De fleste overfallsvoldtekter begås av ikke vestlige-innvandrere. Da må det være lov å si at man trenger strengere regler for hvem som slippes inn i landet. Og det må gis ressurser til politiet for å ta de som skjuler seg ulovlig her i landet. Slik at disse kan sendes ut. Verken nordmenn eller lovlydige innvandrere er tjent med dagens situasjon. Jeg sier ikke at alle er kriminelle. Men de er overrepresentert på statistikken. Så en reduksjon gjør at vi statistisk får færre potensielle overgripere her.

Så må politiet gis ressurser for å etterforske alle voldtektene. Og politiet og frivillige grupper som bl.a. Natteravnene må ha folk og ressurser til å kunne patruljere og vise seg ute. Hjelpeapparat må gis ressurser slik at man kan gi best mulig hjelp til de jentene som får livet ødelagt. Mange frivillige stiller opp, men ressursene er knappe. Vi må vise at vi setter pris på den jobben som gjøres for å hjelpe jenter som blir utsatt for voldtekt og overgrep.

Det å sikre tryggheten for folk flest krever at politiet settes i stand til å gjøre jobben sin.

20120703-204857.jpg
Bildet er fra handlingsplanens forside. Planen kan leses her.

Glemte kryss, kan gå konkurs

Hørt om Elin og Arne Myrholdt? Eller om Peter Heitmann? Kanskje ikke. Men du har kanskje hørt om det de har opplevd?

Ekteparet Elin og Arne er straffet av Skatt Midt-Norge fordi det har gjort en formell feil, ved ikke å sende inn et skjema der det registrerer utleievirksomhet i tillegg til ordinær landbruksvirksomhet. De risikerer nå å gå konkurs, etter å ha fått et krav på 2,8 millioner fra Skatt Midt-Norge. 2,2 millionerer moms de har fått tilbake på fjøset i perioden 2006 til 2010. Resten er renter og straffegebyr. Hadde ekteparet benyttet seg av en frivillig ordning og registrert at de leide ut fjøset i merverdiavgiftsregisteret, hadde kravet ikke eksistert. Ekteparet skal ikke ha tjent en krone på skjemaglippen. Skatt Midt-Norge sier på generelt grunnlag at det ikke er rom for å vise skjønn.

Familieselskapet H. Heitmann & Son i Drøbak vil i flere år få svi for et kryss daglig leder Peter Heitmann aldri førte på et skjema han sendte Skatteetaten i april 2001. Det manglende krysset kostet selskapet drøyt 11 millioner kroner. Hadde krysset vært med, hadde ikke kravet eksistert. – Jeg trodde jeg hadde gjort alt riktig, men så manglet det altså et kryss. At det skulle koste oss 11 millioner, føles som et stort overgrep, sier Heitmann. Firmaet holdt på å gå overende.

Dette er 2 eksempler. Det finnes flere.

At det kan gjøres feil i det skjemaveldet som Norge opererer under er ikke rart og burde ikke overraske noen. Men at slike feil, hvor man ikke en gang får personlig vinning, skal straffes så hardt visste kanskje de færreste. Det er altså i dag ikke rom for skjønn.

Dette må endres! Justiskomiteen har nå behandlet en sak om regelbrudd og straff som følge av feil ved utfylling av skjema, hvor det ikke foreligger noen personlig vinning. Og i det samme forslaget har Justiskomiteen sett på at forvaltningen må kunne utøve skjønn slik at sanksjonene står i forhold til alvoret i regelbruddet.

Jeg har vært saksordfører for saken, og er glad for at regjeringen nå varsler at man i løpet av 2012 skal komme med en sak hvor kan følge opp dette. Det skal regjeringen ha ros for, og det er positivt at en enstemmig Justiskomite ser behov for at her må noe gjøres.

Dessverre har dette tatt lang tid. For det er mange som har opplevd de urimelighetene jeg har brukt to eksempler på. Jeg håper at i hvert fall for fremtiden ikke vil oppleve denne type overgrep fra det offentlige ovenfor den vanlige mann og kvinne her i landet. Det er i hvert fall lov å håpe.

Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer