Reklamer

Kommunene kan vedta forbud mot tigging

Stortinget behandlet i dag forslag fra KrF og Venstre med støtte fra Ap og SV om å ta fra kommunene muligheten å forby tigging. Heldigvis sikret regjeringspartiene og Sp flertall for at kommunene kan vedta tiggeforbud. 

Jeg var for noen måneder siden på et besøk i Romania. Der hadde jeg blant annet samtaler med den største organisasjonen for romfolk, «National Agency for Roma». Lederen for romfolkets egen interesseorganisasjon, Daniel Vasile, benyttet i stor grad de samme argumentene Fremskrittspartiet har benyttet i årevis. Tigging bidrar til stigmatisering av romfolk, tigging sementerer fattigdom og tigging medfører at barn må avbryte utdannelsen. Romania har selvsagt et forbud mot tigging, og Vasile oppfordret meg til å sørge for at vi umiddelbart fikk et tilsvarende forbud i Norge.

Løsningen på fattigdomsproblematikk som en følge av tigging er komplisert, vanskelig og krever tverrfaglig tenking.
Å tillate tigging er på ingen måte det samme som at tiggerne kommer seg ut av fattigdom og inn i middelklassen. Snarere det motsatte. Tigging bidrar til at allerede fattige mennesker ikke får opparbeidet seg kompetanse, arbeidserfaring eller selvrespekt. Å tillate tigging er å akseptere at store grupper aldri vil kunne komme seg ut av fattigdommen, og det er et standpunkt jeg ikke kan stå inne for. 

Fremskrittspartiet ønsker seg primært et nasjonalt forbud mot tigging. Jeg registrerer at det dessverre ikke er et flertall i Stortinget for et nasjonalt forbud. Det er likevel positivt at regjeringen, i samarbeid med Senterpartiet, våren 2014 fikk åpnet for muligheten for kommunale forbud. At kommunestyrene lokalt har anledning til å vedta tiggeforbud styrker lokaldemokratiet, og gjør at innbyggerne i de kommunene som er hardest rammet av aggressiv tigging kan vektlegge dette i lokalvalgene.  

Å fjerne muligheten for å vedta lokale tiggeforbud ville være å svekke lokaldemokratiet. Jeg er glad for at Senterpartiet sammen med regjeringspartiene fortsatt velger å stå på kommunenes side i denne saken. Tiggeforbud har vært en viktig sak for både Fremskrittspartiet, Høyre og mange velgere, og det er derfor avgjørende at vi bevarer muligheten for å kunne vedta dette lokalt.  

Både politiet i Oslo og en stor gruppe velgere ser med bekymring på de siste års utvikling med stadig mer organisert tigging og kriminalitet knyttet til det miljøet. Organisert tigging bringer ofte med seg kriminalitet i form av alvorlige forbrytelser som tvang, menneskehandel og vinningskriminalitet. 

Arbeiderpartiet har forsøkt å bagatellisere sammenhengen mellom tigging og organisert kriminalitet, og mener FrP og Høyres argumentasjon er «omtrentlig» vedrørende tiggingens utbredelse og omfang, og at det ikke er noen stor sammenheng mellom tigging og organisert kriminalitet. 

Her bør det være nok å vise til Kripos- rapporten «Trender og utfordringer i den organiserte kriminaliteten» fra 2014. Har kommer det frem, og jeg siterer:

«Oslo politidistrikt har avdekket en rekke forhold hvor det er sammenheng mellom tigging og vinningskriminalitet. Personer som driver med tigging, er også siktet/dømt for vinningskriminalitet og/eller det har fremkommet at de bor eller oppholder seg på de samme stedene som personer som utøver vinningskriminalitet, og hvor det også oppbevares tyvgods. De samme miljøene knyttes til grove tyverier og ran av smykker fra eldre.»

Regjeringspartiene forholder seg til Kripos sine offisielle rapporter i denne saken, og det er ingenting «omtrentlig» i Fremskrittspartiets rene gjengivelser av rene fakta fra våre mest troverdige politikilder.   

Fri bevegelse over landegrensene gjennom EØS og Schengen-avtalen medfører at dagens tiggere i stor grad er tilreisende EØS-borgere. Løsningen på fattigdomsproblematikken i EU er ikke å tillate tigging i Norge, men tvert imot å hjelpe flere ut av fattigdom i hjemlandene. Veien ut av fattigdom går ikke gjennom tigging, men gjennom utdanning, arbeid og like muligheter. 

Reklamer

Et forbud mot tigging må komme!

Natt til tirsdag stemte flertallet i Stortinget ned FrPs forslag om et forbud mot tigging. Kun Høyre støttet vårt forslag. Så etter høstens valg er dette nok er eksempel på at vi trenger et flertall bestående av FrP og H. Flertallet later til å tro at de enorme utfordringene med tiggere fra utlandet skal gå over. Det kommer det neppe til å gjøre. Derfor vil FrP fortsatt arbeide for et forbud.

La meg trekke frem deler av mitt innlegg fra Stortingets debatt, for å fremheve argumentene for et forbud:

FrP ser med bekymring på dagens utvikling med stadig mer aggressiv tigging. Gjennom medieoppslag og uttalelser fra politiet har det etter hvert blitt tydelig at tiggingen også fører med seg andre, mer alvorlige forbrytelser som innbrudd og grove ran.

Da løsgjengerloven ble opphevet i 2005, var dette med begrunnelse i at antallet tiggere var blitt sterkt redusert over en periode. Videre begrunnet man opphevelsen av forbudet med at tigging i større grad burde ha en sosialpolitisk oppmerksomhet, mer enn en kriminalpolitisk. På dette tidspunktet var tigging noe som i stor grad utelukkende angikk norske borgere.

Åpningen av grensene mot Øst-Europa i 2005 har medført at dagens tiggere i stor grad er tilreisende fra andre land. Rumenere utgjør en hovedandel av disse. Gjennom ulike medieoppslag har man sett at rumenere organiserer seg i grupper der enkeltpersoner blir utplassert på ulike steder i byen og tigger der.

Denne formen for organisert tigging utgjør ofte et skalkeskjul for andre, mer alvorlige former for kriminalitet. Innbrudd og grove tyverier er en ikke uvanlig konsekvens av tiggerproblematikken. Mindre alvorlige forhold som nasking og lommetyverier følger også i kjølvannet av det tilreisende tiggermiljøet. Gjennom medieoppslag har man den siste tiden sett hvordan antallet lommetyverier har eksplodert, både i byene generelt og Oslo spesielt.

Det er nødvendig å utnytte spillerommet i Schengen-avtalen bedre enn man gjør i dag. Økt oppmerksomhet på grensekontroll med hyppige stikkprøver også innad i Schengen vil kunne bidra til å hindre kriminalitet i norske byer.

Politiet i Oslo har gått tydelig ut mot dagens ordning og ønsket et forbud. Kilder i Oslopolitiet har uttalt at situasjonen er vanskelig håndterbar uten en klar hjemmel for bortvisning av aggressive tiggere. Etaten ønsker at en slik lovhjemmel gis. Man bør være meget varsom med å ignorere klare oppfordringer fra den etaten som arbeider med denne problematikken daglig.

Tiggerproblematikken har nå blitt så omfattende at det haster med å få på plass tiltak. Menneskehandel, utnyttelse av barn, lommetyverier og innbrudd er straffbare forhold som følger i kjølvannet av tiggervirksomhet. En handlingsplan mot kriminalitet i tilknytning til tiggermiljøet er nødvendig for å få kontroll på situasjonen. Med den kunnskapen man har i dag taler sterke hensyn for at en slik handlingsplan også må omfatte et generelt forbud mot tigging.

20130613-114806.jpg

Synd for Oslo Ap at man har den regjeringen man har idag…

Oslo Ap med sin gruppeleder i spissen har i media flere ganger tatt til orde for å få gjort noe med tiggingen i hovedstaden, og den tilstrømning til Norge som er av utenlandske tiggere. I dag i media fremmer de forslag om meldeplikt for tiggere.

Jeg synes det er flott at Oslo Ap engasjerer seg i dette. Det er bare så synd at vi i dag har en regjering med Ap i spissen som rett og slett gjør ingen ting med problemet.

Det som hadde hjulpet på situasjonen hadde vært et forbud mot tigging. Senest før sommeren i fjor fremmet FrP forslag om det. Vårt forslag ble stemt ned av Ap på Stortinget. Det som hadde hjulpet var å skjerpe grensekontrollen og sjekke at de som kommer har arbeid. Vårt forslag om dette ble avvist av Ap på Stortinget. Det ville hjulpet om politiet hadde hatt ressurser til å følge opp og fjerne alle ulovlige bosetning som mange av disse tiggerne setter opp. Men det stemmes ned av Ap på Stortinget.

Oslo Ap får håpe på en ny regjering etter valget. FrP og Høyre ønsker forbud mot tigging. FrP ønsker en strengere grensekontroll. Virkemidlene for å få gjort noe må vedtas av Stortinget. Da må Ap ut av regjeringskontorene. Det innser nok også Oslo Ap.

20130204-093127.jpg

Velkommen etter!

Tittelen kan egentlig brukes på mange temaer. Ganske ofte opplever jeg at FrP fremmer forslag – så venter vi noen år – og så fremmes det som en god ide av noen andre.

Men nå trengte vi kun å vente en måned. Den 11. juni behandlet stortinget forslag om å forby tigging. Forslaget var fremmet av FrP og jeg var medforslagsstiller sammen med mine partikolleger i justiskomiteen. Dette ble nedstemt av regjeringspartiene + V og KrF. APs fraksjonsleder Jan Bøhler får ofte oppslag på at han er for et forbud. Han stemte imot. SPs Jenny Klinge får ofte oppslag på at hun er for et forbud. Hun stemte imot.

Og Politidirektoratet (POD) og departementet var imot. Men i dag, litt over 1 måned etter at Stortingets flertall stemte ned forslaget vårt, så går nå Politidirektoratet ut og anbefaler et forbud.

Vi måtte altså få alle problemene som norske storbyer har opplevd i sommer – med invasjon av tiggere – før direktoratet med tidligere AP-statssekretær Mæland i spissen tok til fornuften. Og når POD anbefaler forbud må vi regne med at regjeringen også snur.

Velkommen etter. Blir neppe siste gang jeg bruker denne tittelen på en bloggpost. Dog allikevel gledelig. Hvis regjeringen snur… Kanskje de trenger noen år på seg? Er jo ofte den tiden det tar.

20120723-171813.jpg

Har dere tenkt å gjøre noe?

Regjeringen tenkte de skulle komme på offensiven. For det har vært veldig tyst fra regjeringens menn og kvinner når det gjelder invasjonen av rumenske tiggere.

Arbeidsministeren og justisministeren innkalte til pressekonferanse, og selv statsministeren som sjelden tar i saker som er konfliktfylte valgte å kommentere til media.

På pressekonferansen fikk vi høre om en rekke tiltak som skulle vurderes… Altså: dette betyr at når man har vurdert ferdig er det vinter. Da reiser kanskje mange av sigøynerne hjem. Fokus fra media forsvinner og regjeringens tiltak forsvinner som dugg for solen. Og angående solen: når det igjen blir varmegrader i landet på vårparten kommer igjen flere tusen romfolk – og vi er igang igjen neste år med akkurat samme debatt, og ingen tiltak iverksatt. Regjeringen satser vel på at de fleste av oss er med i kortidsminneforeningen.

Vi trenger handling. Regjeringen kan iverksette tiltak. Endre forskrifter og instrukser slik at romfolket ikke får tilgang til norske velferdsordninger. De som ikke tilfredsstiller kravene utransporteres. Og lovforslag mot tigging kan fremmes for stortinget snarest.

Men der det ikke er vilje blir det ikke handling. Venstresiden i Ap kjører på og synes synd på sigøynerne. Ja stakkars folk. Hva med de andre millionene av sigøynere eller andre som har dårlige kår i Europa, skal vi ta imot disse også? Ser at AUF-lederen får vondt i magen av den såkalte hetsen mot sigøynere her i landet. Jeg får vondt i magen av å tenke på hvordan noen bare kan komme hit og misbruke våre velferdsgoder, mens vi har en rekke nordmenn her i landet som ikke får den hjelpen de har krav på.

Magevondt kan kureres. Spørsmålet er om regjeringen har noen medisin. Svaret er nei.

Og hva med regjeringen som skulle være offensiv? Anbefaler alle å lese Nettavisens redaktørs bloggpost. Når selv statsråden for trygd ikke kjenner sitt eget regelverk er det kanskje ikke lett å komme med endringer heller. Denne gjengen skal vi sliten med i enda ett år.

20120718-125822.jpg

Tiggingens bakside

Et rumensk foreldrepar er nå tiltalt. For menneskehandel. For å ha brukt sine fire barn til tigging. Alderen på barna er 6, 9, 10 og 13. Etter at dette har skjedd de siste tre årene i Bergen tar nå politiet endelig affære.

Rett før Stortinget tok sommerferie ble FrPs forslag om å forby tigging behandlet. Kun Høyre støttet forslaget. Dette til tross for at justispolitiske talspersoner i AP og SP på bl.a. TV2-nyhetene så at man ønsket forbud. Men det var kun foran kamera. Etterpå stemte de ned det de sa de var for. Og ingen medier har konfrontert disse med det. Vel det er uansett en annen sak. Nå avdekkes hvilken kynisme som ligger bak den organisere tiggingen.

Den organiserte tiggingen i Norge er primært utført av rumenske statsborgere. Ofte sigøynere. Som kommer til Norge pga EØS-avtalen. Under dekke av å søke arbeid. De misbruker EØS-avtalen. Da må vi snart forvente at Stortingets flertall vedtar noe – ikke bare prater.

FrPs forslag om å forby tigging er ikke fremmet for at vi skal kaste slitne narkomane som tigger på glattcelle. Vårt standpunkt er inntatt for å få virkemiddel mot de organiserte bandene som kommer hit, og ofte begår kriminelle handlinger under dekke av å tigge.

Som den saken som rulles opp i Bergen nå. Politiet anslår at rumenerne har samlet inn 800.000 på tre år. Vel jeg har ikke bevis for påstanden, men jeg nekter å tro at disse har klart å samle så mye penger kun ved å tigge og spille en sang på trekkspillet på torget i Bergen. Nordmenn er kanskje naive og gavmilde, men selv her går en grense for hva som er sannsynlig.

Nå er det på tide å forby tigging, og gi politiet mulighet til å slå ned på denne virksomheten som begås i stor stil av folk som kommer hit langveis fra.

20120629-224234.jpg

Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer