Reklamer

Viktige Østfoldsaker

FrP og Høyre er i full gang med regjeringsforhandlingene. Østfold FrP gikk i stortingsvalget til valg på et eget Østfoldprogram. I dette programmet er våre viktigste saker som også vil bli spilt inn til forhandlingene.

Vi er selvfølgelig realistiske og innser at vi ikke kan få gjennomslag for alt. Men vi som nå representerer Østfold FrP på Stortinget vil gjøre det vi kan for å arbeide for alle disse viktige sakene. Noen saker er allerede ivaretatt av avtalen som de fire ikke-sosialistiske partiene har underskrevet. Flere saker vil nok komme i regjeringserklæringen og de øvrige sakene skal vi arbeide for i de fire årene vi nå har foran oss. Det skal lønne seg å stemme FrP!

Gjengir her våre saker i Østfold FrPs stortingsprogram:

– Gi Moss Lufthavn Rygge eksakt de samme rammevilkårene som sine konkurrenter, noe som vil styrke konkurranseevnen og medføre økt og variert tilbud.
– Reversere nedbyggingen av den militære aktiviteten på Rygge Lufthavn og styrke Østlandets forsvarsevne gjennom styrket militær tilstedeværelse på Rygge.
– Fullføre E18 gjennom Østfold og videre gjennom Akershus som et helhetlig prosjekt og ikke videreføre utbyggingen «klattvis».
– Bygge fornuftige havneveier i Moss, Halden og Fredrikstad slik at trafikken/godset raskest mulig kommer over på bane eller hovedveier for å unngå dagens trafikkutfordringer.
– Gjøre farleden inn til Halden Havn bredere og dypere for å sikre næringslivet gode båtforbindelser også med større båter. Det samme gjelder farleden inn til Borg Havn.
– Fjerne dagens bomstasjoner i Østfold og sikre full statlig finansiering av bypakkene og dermed stoppe de planlagte nye bomstasjonene i Østfold.
– Bygge dobbeltsporet jernbane på hele strekningen mellom Oslo-Halden.
– Sikre planfri tilkobling ved Ski stasjon for Østre linje ved bygging av Follobanen.
– Oppgradere jernbanen på Østre linje for å styrke punktligheten og tilgjengeligheten. Dette gjennom bl.a. å styrke pendlerparkering, signalanlegg og bedre infrastrukturen på skinner og stasjon.
– Oppheve NSB sitt monopol på Østfoldbanen og sikre at de som kan levere det beste og mest stabile tilbudet for brukerne, skal få anbudet.
– Erstatte dagens fergeforbindelse mellom Moss-Horten med en fergefri forbindelse mellom Østfold og Vestfold, noe som vil ha nasjonal verdi.
– Overføre fylkesveiene til staten slik at vi får et helhetlig og sammenhengende veinett i Østfold og sikre nødvendige midler til vedlikehold og investeringer.
– Oppgradere tverrforbindelsene mellom indre og ytre Østfold slik at man får fremtidsrettede veiforbindelser med en hastighet på 100 km/t.
– Stoppe «sulteforingen» av Østfoldkommunene og sørge for at våre kommuner skal få samme økonomiske rammer som øvrige kommuner i Norge.
– Gi personer som trenger helse- og omsorgstjenester dette uavhengig av den enkelte kommunes økonomi, ved at staten skal dekke kostnader utover egenandel.
– Redusere avgifter på matvarer, alkohol og tobakk slik at vilkårene for handelsstanden i Østfold blir mest mulig lik avgiftsnivået i vårt naboland.
– Styrke tollvesenet på riksgrensen og få økte ressurser til sikkerheten ved grensen, inkludert ved Moss Lufthavn Rygge. Dette er nødvendig for å bekjempe storsmugling, stoppe ulovlig innvandring og beskytte landet mot mulige trusler.
– Styrke politiet i Østfold slik at de blir i stand til å være mer synlige og styrke arbeidet med kriminalitetsbekjempelse.
Innføre en forsøksordning med lukkede asylmottak i Østfold.
– Få økt fokus på miljøutfordringene våre vassdrag og drikkevannskilder står overfor, og bidra til bevilgning av midler for nødvendige tiltak.
– Fullføre byggingen av Østfoldsykehuset og sikre gode transportmuligheter til sykehuset når det gjelder veier, parkeringsplasser og kollektivtransport.
– Starte prosessen med å planlegge videre utbygging av Østfoldsykehuset (byggetrinn 2). Dette for å møte økt tilflytting til fylket og sikre et godt fremtidig tilbud.
– Oppheve dagens kunstige ulvesoner slik at konsekvensene med å ha ulv i norsk fauna fordeles over hele landet.

20131002-225034.jpg

Reklamer

Få kontroll på grensene!

Regjeringen, med Arbeiderpartiet i spissen, har kapitulert totalt ovenfor EU. Regjeringen har frivillig godtatt flere EU-direktiv enn land som faktisk er EU-medlemmer. Norges forhold til EU er preget av underkastelse og en redsel for å provosere byråkratene i Brussel.

Resultatet ser vi nå. 34 prosent av innsatte i norske fengsler er utenlandske kriminelle, og i Oslo står i underkant 2000 rumenere for mer vinningskriminalitet enn 550 000 nordmenn. I tillegg godtar regjeringen at norske trygdeytelser eksporteres i en enorm skala. Dette er en situasjon som ikke kan fortsette, og Fremskrittspartiet mener det nå er på tide å sette ned foten.

FrP aksepterer ikke at Norge skal være Europas trygdekontor. Vi vil derfor knytte velferdsytelser til statsborgerskap, fjerne dagpengene for utenlandske kriminelle og opprette egne utlendingsfengsler med redusert standard. I tillegg må kriminelle utlendinger avvises allerede på grensen, og tollbetjentene må gis politimyndighet.

Fortsetter dagens tempo i trygdeeksport og import av kriminalitet, vil dette få dramatiske konsekvenser både for oljefondet og våre barnebarn. FrP vil ikke akseptere at EU benytter Norge som sin honningkrukke, og vil ta et oppgjør med de rødgrønnes paniske angst for å irritere byråkratene i Brussel.

Dersom EU ikke vil bøye seg for de norske kravene vil FrP kreve en umiddelbar reforhandling av både Schengen- og EØS-avtalen.

Tollvesenet må bli et grensepoliti

Det er på tide at vårt tollvesen blir et fullverdig grensepoliti. I dag er tolletaten underlagt Finansdepartementet. Det sier seg selv at da blir hovedfokuset innkreving av avgifter og toll, og mindre fokus på grensekontroll. Jeg er helt overbevist om at det fremtidige tollvesenet hører hjemme i et nytt departement, Innenriksdepartementet, som må ha overordnet ansvar for sikkerheten til innbyggerne. Fokus for det nye tollvesenet skal være bekjempelse av grensekriminalitet.

Selvfølgelig skal det også i fremtiden kreves inn avgifter og tollsatser, utifra hva Stortinget vedtar av slike skatter. Men i en globalisert verden, med stadig økt kriminalitet som kommer utenfra og inn hit i landet må vi nå tenke nytt.

Alle som kjenner meg vet at jeg er sterkt kritisk til EØS og Schengen. Men selv med disse avtalene er det mye Norge kan gjøre for bedre beskytte våre grenser. De fire friheter som Norge er forpliktet til å følge gjennom EØS-avtalen inneholder ikke en frihet for fri flyt av kriminalitet.

Jeg mener derfor at tollvesenet må få betydelig med ekstra ressurser til å gjøre jobben sin. I tillegg må de få verktøyet. Det er derfor jeg ser for meg at de må få mer politimyndighet. De må få tilgang til datasystemer som i dag er forbehold politiet, de må kunne ha økt politimyndighet ved grensen, de må få sikkerhetsutstyr for å ta vare på våre ansatte i etaten, de må få moderne scannere og økt kameraoveråking av grensene.

Dette er ikke forslag jeg fremmer for å nedprioritere politiet. Men vårt politi har enormt mange oppgaver i dag. Politiet trenger også økte budsjetter. Men da kan en slik økning gå til å trygge hverdagen for folk flest rundt om i vårt langstrakte land og så får tollvesenet trygge hverdagen ved å bekjempe grensekriminaliteten.

FrP har i flere år nå fremmet forslag om å styrke budsjettene til både politiet og tollvesenet. Dessverre blir våre forslag nedstemt. FrP har i flere år fremmet forslag om økt myndighet til tollvesenet. Dessverre blir våre forslag nedstemt. Men etter valget 9. september kan det bli mulig å tenke nytt. Da er det på tide å ta grenseoverskridende kriminalitet på alvor. La de kriminelle bandene fra utlandet bli de store taperne i årets stortingsvalg.

20130610-134618.jpg

Ny tollstasjon uten politiet

Det var en gledelig nyhet når regjeringen kunngjorde at det skulle bygges ny tollstasjon på Ørje. En av landets mest traffikerte grensepasseringer her i landet. Så fikk jeg høre her for noen dager siden at når man hadde planlagt det nye bygget på Ørje så hadde man «glemt» eller bevisst utelatt plass til politiet. Tiltross for at politiet har mange arbeidsoppgaver knyttet til grensen, og at toll og politi arbeider godt sammen for å beskytte og passe på våre grenser og slå ned på grensekriminalitet.

Jeg tok opp saken med Justisministeren. Svaret kom i dag og jeg ble mildt sagt forundret. Kort og godt sier statsråden at politiet har ikke plass i det nye bygget. Men at «Statsbygg har tilbudt politiet lokaler i en tidligere garasje/lagerbygning, noe Østfold politidistriktet ikke har funnet formålstjenlig.». Nei det skjønner jeg godt. Her ønsker man altså å plassere politiet i en garasje? Hva er dette for noe? Svaret fra statsråden inneholder ingen kritikk mot de som har vært ansvarlig for denne prosessen.

Men den angivelige «gladmeldingen» er som følger: «Tollvesenet har informert Østfold politidistrikt om at det er søkt om utbygging av et byggetrinn 2 og at politiets arealbehov i kontrollbygningen eventuelt kan dekkes gjennom en slik utbygging. I forbindelse med et eventuelt byggetrinn to forutsetter jeg at Politidirektoratet og Østfold politidistrikt har en løpende dialog med tollvesenet for å sikre best mulige fremtidige arbeidsforhold på tollstasjonen.».

Så nå må vi altså vente på et byggetrinn 2. Vente på penger til et nytt bygg. Og da kan kanskje politiet få plass. Jeg blir snart målløs. I år 2013 burde det være en selvfølge at politiet også tas med i denne type prosjekter. Hvor mange år skal vi vente på dette? Det gjenstår å se. Det jeg i hvert fall vet er at i privat sektor hadde slike tabber fått konsekvenser.

20130319-173814.jpg

En helt vanlig kveld i hovedstaden…

Etter dagens møter i Stortinget var jeg på plass hjemme i leiligheten kvart over ti. Tenkte jeg da skulle ta en siste titt på kveldens nyheter på min iPad. Og som en helt «vanlig» kveld i hovedstaden var hovednyheten at det var meldt om skudd som var avfyrt på Tøyen.

Jeg vet ikke hvor mange ganger det har blitt avfyrt skudd fra våpen i Oslo de siste månedene. Men det begynner snart å bli en vane å høre nyheter om det. Hva har skjedd med hovedstaden? Hvordan kan dagens regjering finne seg i at dette er utviklingen? Jeg synes det er trist og en farlig utvikling at vi har fått gjenger og kriminelle som uten skrupler bruker våpen, og tydeligvis florerer det med ulovlig våpen. Det er bare å se nyhetene om hva våre flinke tollbetjenter stopper på grensen så skjønner vi hva de kriminelle har tilgang til. For alt av ulovlig våpen blir ikke stoppet.

Hva kan gjøres? Vi må skjerpe straffene for ulovlig våpenbesittelse. Politiet må få økte ressurser. Våre tollbetjenter som vokter riksgrensen må settes økonomisk i stand til å stoppe mer. Og så må ansvarlige politikere i hovedstaden og i regjering si klart i fra at man ikke finner seg i en slik utvikling vi nå ser. Dessverre er det sjelden jeg hører noen av de nevne dette i det hele tatt.

20130318-225839.jpg

Justiskomiteen besøker Østfold

Justiskomiteen vil tirsdag 12. mars besøke Østfold. Som medlem av komiteen og fra Østfold har jeg hatt gleden av å utforme programmet.

Det er viktig for meg å kunne få vist frem for mine kollegaer endel av de utfordringene vi har i Østfold, også på det justispolitiske området. Derfor har jeg ønsket et program hvor det blir mye fokus på grensekriminalitet. Østfold er landets grensefylke nummer 1, og det er behov for betydelige økte midler til politiet og tollvesenet for å bekjempe økt smugling av narkotika, ulovlig innvandring og annen kriminalitet knyttet til riksgrensen.

Det er også andre temaer som skal belyses, og jeg publiseres derfor her programmet i sin helhet slik at dere alle kan få et innblikk i hva komiteen skal se og høre i Østfold.

Program for justiskomiteens reise til Østfold 12. mars 2013

0745 – Avreise fra Stortinget (Wessels plass – inngang Prinsensgt.)

0900​ – Østfold politidistrikt (Sarpsborg). Møte med politimester og stab.
Temaer: Oversikt over distriktet, Grensekriminalitet, MC kriminalitet
– Presentasjon av politidistriktet (30 min)
o Oversikt og status
o Organisasjonsutvikling og nytt bygg
– Grenserelatert kriminalitet (60 min)
o Grov narkotikakriminalitet
o Organisert smugling av varer
o Inndragning
o Menneskesmugling
o Menneskehandel
o Mobile vinningskriminelle
o Kontrollplasser
o Behovet for varetektsplasser
– Innsats mot MC kriminelle miljøer (15 min)
– Omvisning Operasjonssentral og visning av innsatslederbil (15 min)

1100​ – Avreise til Halden

1130​ – Halden fengsel. Møte med fengselsdirektør og stab
​Starter med lunsj (30 min). Møtet starter kl. 1200 deretter befaring.

1400​ – Avreise til riksgrensen

1430​ – Tollstasjonen Svinesund. ​Møte med tolletaten m.v.
​Temaer: Grensekriminalitet, samarbeidet med politiet, befaring/narkohund etc.
Overordnet om toll- og avgiftsetatens grensekontroll og om samarbeidet toll/politi ved toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse (15 min.)
Svinesund kontrollstasjon ved regiondirektør Øystein Haraldsen
– Beskrivelse av området, trafikkutvikling og utfordringer (10 min.)
– Kontrollmetoder, dvs. kamera/skanner og lignende (10 min)
– Prøveprosjektet utrykningsstatus (5 min)
Konkrete samarbeidstilfeller med Østfold politidistrikt f.eks våpenaksjonen, polske alkoholsmuglere og marihuanaoppfølgingen (31.1.13) ved regiondirektør Øystein Haraldsen (10 min)
Befaring
– Operasjonsrom med kamera (10 min)
– Hundesøk (15 min)
– Skanner (15 min)

1600​ – Avreise tilbake til Oslo (ca 1,5 time reisetid)

20130307-224023.jpg

Kampen mot smuglerbandene må forsterkes

Tollsjefen på Svinesund ønsker at man skal beslaglegge flere av de utenlandske smuglerbandenes biler når de tas for storstilt smugling hit til landet. Mitt svar er: flott! Håper politiet følger opp.

Skal man ramme disse bandene som smugler store kvanta så må man gi de straff som svir. Det å ta bilene fra dem vil ramme hardt – ikke minst økonomisk.

Tidligere har jeg tatt opp problemet med at smuglere fra utlandet ikke betaler bøtene sine. Ergo er det i dag liten straff å få for de fleste storsmuglere. Politiet sier at det å ta bilen – i tillegg til annen straff – vil kunne være en ekstrastraff. Men det er jo ikke det når de fleste ikke betaler sine bøter. Biler som er ombygd for å smugle bør beslaglegges, og kan gjerne for min del kjøres til bilopphuggeren. Og vrakpanten bør tollvesenet få for å fortsette sin viktige kamp ved våre grenseposter.

Mulig det er behov for lovendringer på dette området. Jeg vil ta saken opp med statsråden. For her har vi et bra virkemiddel som bør benyttes for å ramme den organiserte kriminaliteten.

20130203-104910.jpg

Regjeringen må betale regningen for blålys

I fjor høst ble det varslet fra regjeringen at man skulle starte et prøveprosjekt hvor tollvesenet skulle få utrykningsstatus, altså benytte blålys på sine biler. Det å utstyre biler med blålys koster endel i investering og utdanning. Vi snakker fort om kr 50.000 pr bil i investering etter det jeg har blitt fortalt. Og tollvesenet har mange biler for å kunne gjøre jobben sin i grensefylker som Østfold.

FrP har jobbet i mange år for at tollvesenet skulle få utrykningsstatus. Grensekriminaliteten er økende og stadig tøffere. Jobben med å passe våre grenser er viktig og da må vi legge til rette for at våre tollbetjenter skal kunne gjøre jobben sin, i samarbeid med politiet.

Et prøveprosjekt er et viktig skritt på veien for å få dette innført permanent. Men er dette prosjektet finansiert med «friske» midler, eller vil det gå utover øvrige oppgaver. Jeg tok opp saken i et spørsmål til finansministeren. Hvordan blir prosjektet konkret finansiert, og blir det stilt midler til rådighet, eller vil prosjektet finansieres av etatens budsjettrammer, og dermed gå utover øvrige oppgaver i etaten?

Svaret fra Sigbjørn Johnsen var dette: Utrykningsstatus i Toll- og avgiftsetaten er forventet å være et vesentlig bidrag til effektiv grensekontroll langs landeveien. Etaten har selv hatt et sterkt ønske om å få muligheten til dette og har lagt mye arbeid i å få på plass en god løsning. Etaten har i budsjettet for 2013 avsatt om lag 3,5 mill. kroner til et prøveprosjekt med utrykningsstatus i tollregion Øst-Norge. Dette er i hovedsak engangskostnader, hvor det meste går til opplæring av tjenestemenn og det resterende til utrustning av eksisterende tjenestebiler. Prøveprosjektet vil være en integrert del av etatens grensekontroll og jeg vurderer at dette er en kostnad etaten kan håndtere innenfor sitt ordinære driftsbudsjett på om lag 1,5 mrd. kroner.

Dette betyr at prosjektet vil gå utover andre oppgaver. FrP har foreslått økte bevilgninger til tollvesenet for å møte økende grensekriminalitet. Dessverre har vi ikke fått støtte fra noen andre partier. Dessverre får de nå heller ikke dekket økte kostnader for blålys-prosjektet.

20130120-210630.jpg

Norge en frisone for utenlandske smuglere

Politiet i Østfold, som sammen med Tollvesenet i mitt hjemfylke, har ansvaret for landets mest trafikkerte grenseoverganger inkludert Svinesund. Når politiet nå advarer mot at utenlandske smuglere oppfatter Norge som en frisone hvor man ikke blir straffet må regjeringen reagere.

Visepolitimester i Østfold kan fortelle til NRK at utlendinger fra andre steder enn Skandinavia betaler ikke bøtene sine. Det er nemlig lite politiet kan gjøre når Norge ikke kan kreve at bøtene betales av andre enn folk fra Skandinavia. Han kan videre fortelle at når man ikke betaler sin bot i Norge skal man avsone boten i fengsel, men Norge har ikke avsoningsavtaler med land utover Skandinavia, dermed unngår utlendingene straff.

Vi har altså kommet i den situasjonen at utlendinger som blir tatt for storsmugling hit i landet unngår straff. Mens nordmenn som blir tatt med et par flasker eller et par kilo kjøtt for mye blir straffet. Slik kan vi selvfølgelig ikke ha det.

Regjeringen må rydde opp. Her trengs det avtaler med andre europeiske land. Når vi vet at Norge betaler flere milliarder i støtte til enkelte EU-land på grunn av EØS-avtalen så har vi altså en pressmiddel for å få slike avtale raskt på plass.

Den 12. mars skal Stortingets justiskomité på befaring og besøk i Østfold. Jeg er så heldig at jeg har hatt ansvaret for å utarbeide programmet for besøket. Grensekriminalitet vil være et hovedfokus. Fremskrittspartiet vil utfordre regjeringen til å intensivere arbeidet med avtaler som gjør at utlendinger får straff som fortjent iht norsk straffelov når man tas for smugling.

20121220-094507.jpg

Takk til norske tollbetjenter!

20120822-221243.jpg

Gjennom mine 6 år i Finanskomiteen fikk jeg god kjennskap til situasjonen for våre norske tollbetjenter. Gjennom et godt samarbeid med Norsk Tollerforbund fikk jeg mye informasjon om den viktige jobben som gjøres.

Og mang en gang har jeg møtt hyggelige tollbetjenter når jeg har passert riksgrensen ved Svinesund, kommet med fergen fra Danmark og Tyskland, eller ankommet Oslo Lufthavn Gardermoen og Moss Lufthavn Rygge.

I dag fikk jeg allikevel et innblikk i hverdagen for norske tollbetjenter som imponerte meg. Jeg besøkte tollstasjonen på Svinesund. En av landets mest trafikkerte tollsteder. Her var det bl.a. 3,1 millioner kjøretøy som passerte grensen i fjor. Over 3 millioner!

Sammen med de andre i FrPs fraksjon i Justiskomiteen var vi invitert av Norsk Tollerforbund. Vi møtte ledelsen ved stasjonen og tillitsvalgte for Øst-Norge Tollregion. Vi har sett narkotikahund i aksjon, og scanning av tungtransport. Jeg er imponert.

Vi har sett tollbetjentene i aksjon og hvordan de plukker ut mistenkelige personer som passerer våre riksgrensen. Og vi har sett hvor hektisk man har det ved skrankene for å behandle alle deklarasjoner for varer ut av EU og inn i Norge. Jeg er imponert.

Tiltross for en voldsom vekst i trafikken over grensen har budsjettene for tolletaten stort sett vært de samme. Flere oppgaver, de samme pengesummene. Noe kan sikkert alltid rasjonaliseres. Vi har i dag sett en automat gjøre mye av fortollingen av alkohol og tobakk for privatpersoner. Men vi snakker her om våre betjenter som vokter vår riksgrense. Her stoppes menneskesmuglere, narkotika, store partier med øl og sprit. Og ved terror har våre vakter ved grensen en viktig oppgave. Dette vet vi nå alt for godt etter terroren som Norge opplevde i fjor. Tollerne ved riksgrensen har ikke nødvendig utstyr og sikkerhet ved behov for å sperre grenseovergangene.

Mitt inntrykk er helt klart: norske tollbetjenter må få på plass nødvendige investeringer. Et eget investeringsbudsjett må bevilges av Stortinget. I dag må nødvendige investeringer i bygg og utstyr tas fra driften. Tolletaten må kobles til nødnettet på lik linje med politi, helse og brann. Kameraer må bli permanent ved de kjørbare grenseovergangene som er ubemannet. Bare i Øst-Norge regionen er det 38 slike overganger.

Jeg skal sammen med mine kollegaer i FrP jobbe for at våre flinke tollbetjenter får nødvendige ressurser til å kunne gjøre den jobben storsamfunnet ønsker. Takk til de som idag gjorde vårt besøk mulig. Stor takk til norske tollbetjenter!

20120822-221109.jpg

20120822-221218.jpg

Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer